De syv udfordringer

Kommunerne Albertslund, Gentofte, Høje-Taastrup og Lyngby-Taarbæk har identificeret en række vigtige udfordringer som de, og mange andre kommuner, gerne vil finde ressourceeffektive, klimabevidste og intelligente løsninger på.

 

De syv udfordringer er:

 1. Større oplevelse af tryghed i byrummet
 2. Afvikling af trafik i forbindelse med anlægsarbejder
 3. Måling og formidling af miljøparametre ifm bygge- og anlægsarbejde
 4. Bedre udnyttelse af fjernevarme
 5. Affald og kloakker tømmes efter behov
 6. Deling af ressourcer 
 7. Hvordan vi gør det mere sexet at spare energi

#1 Større oplevelse af tryghed i byrummet

Kommunerne ønsker at øge borgernes følelse af tryghed, så børn, voksne og ældre uden betænkeligheder vil kunne færdes ved stationer, torve, parker eller omkring boligblokke aften og weekend. Forældre skal opleve en større tryghed ved at lade deres børn gå alene til skole eller fritidsaktivitet.

Spørgsmål til hackerne:

 • Kunne en løsning være, at skabe flere aktiviteter i de mennesketomme områder?
 • Kan tryghedsfølelsen øges ved at tilføre området nyt lys eller lyd?
 • Kan man lave intelligent belysning ved fodgængerovergange eller opsætte sensorer, der advarer om trafik?

Det ønsker kommunerne hjælp til at finde smarte løsninger på.

Materiale:

Oversigt over materiale om Tryghed i Byrummet og Høje Taastrup stationsområde

Høje Taastrup stationsområde muligheder og udfordringer i relation til tryghed

10636-15_v1_Printvenlig præsentation af omdømmeanalyse

9787-15_v1_Perceptionsanalyse januar 2015 (COWI)_ENDELIG VERSION

Kriminaliteten trives i Hovedstadsområdet, TV2 Lorry

 

Problemejere:

Høje-Taastrup

 

#2 Afvikling af trafik i forbindelse med anlægsarbejder

Trafikken skal glide lettest muligt for alle typer af trafikanter, selvom der pågår større anlægsarbejder. Desuden skal trafikken i fremtiden kunne styres mere intelligent, så der ikke opstår trængsel og kødannelse.

Spørgsmål til hackerne:

 • Er det muligt at bruge ITS til at kortlægge og påvirke trafikanternes trafikadfærd og valg af transportmiddel?
 • Kan vi lave en ny udgave af ’Rejseplanen’, der ikke kun informerer om rejsen med offentlig transport men supplerer med informationer om mulighederne for at cykle, gå, låne bycykler, samkørsel (f.eks. GoMore) og private transportalternativer.
 • Kan man give skiltningen ved anlægsarbejder en funktion, der har nogle lignende informationer.

Det ønsker kommunerne hjælp til at finde smarte løsninger på.

Problemejere:

Loop City, Lyngby-Taarbæk Kommune, Nobina A/S.

 

#3 Måling og formidling af miljøparametre ifm bygge- og anlægsarbejde

Der efterspørges sensorer, der kan måle forskellige parametre som f.eks. støj, støv, vibrationer og lignende i forbindelse med anlægsarbejde. Disse sensorer vil kunne automatisere og lette myndighedernes arbejde, da disse har tilsynspligt. Sensorerne vil endvidere kunne gøre myndighederne i stand til at holde entreprenører ansvarlige ift. om de overholder oplistede krav.

Spørgsmål til hackerne:

 • Kan opsamlede støjdata videreformidles til berørte borgere? Hensigten er, at hvis borgerne bliver gjort opmærksomme på f.eks. støjmønstre, så er byggeriet til mindre gene, og antallet af klager forhåbentligt falder.
 • Kan visse typer målinger visualiseres og benyttes til adfærdsændring blandt bilister?
 • Er det muligt at gøre det nemmere for borgerne at indberette støjklager i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde? Kan en borger bruge mobiltelefonen til at måle lydniveauet og efterfølgende indberette det til kommunen? Det kræves at der benyttes Wi-Fi ved de processer, og det er kræver en præcis placering af støjmålingen, og ved afrapportering og ”live-kort”

Problemejer:

Lyngby-Taarbæk Kommune

 

#4 Bedre udnyttelse af fjernvarme

Kommunerne ønsker metoder til at påvirke borgernes brug af fjernvarme. For mange brugere af fjernvarme – både borgere og virksomheder – er fjernvarme uhåndgribeligt. Borgerne og virksomhederne forstår ikke deres fjernvarmanlæg tilstrækkeligt. Derfor taber de mange penge, og der sker en unødvendig miljøbelastning. Kommunerne ønsker sig digitale løsninger, der kan knække koden til at ændre brugernes adfærd, så det økonomiske og miljømæssige potentiale i at benytte fjernvarmen korrekt kan blive udfoldet.

Problemejere:

Albertslund Kommune

 

#5 Affald og kloakker tømmes efter behov

Kommunerne ønsker at kunne nedbringe deres omkostninger til tømning af affaldsbeholdere, rendestensbrønde og rørlagt infrastruktur. Personalet hos de tekniske forvaltninger oplever, at de for ofte kører forgæves, når de skal løse driftsopgaver, der involverer affaldshåndtering, rendestensbrønde og rørlagt infrastruktur. Det medfører et unødigt slid på materiel, samt spild af benzin og mandetimer.

Spørgsmål til hackerne:

 • Hvordan forhindrer vi at parkerede biler dækker over rendestensbrønde, så de er utilgængelige for kommunens folk?
 • Hvordan kan digitale løsninger effektivisere kørselsproblematikkerne inden for drift?
 • Kan vi etablere intelligent tømning?

Det ønsker kommunerne hjælp til at finde smarte løsninger på.

Problemejere:

Gentofte Kommune

 

#6 Deling af ressourcer 

Albertslund Kommune ønsker at fremme deleøkonomi i kommunen og efterspørger i den forbindelse  en platform, hvor borgere, virksomheder og kommune kan stille ’ressourcer’ som for eksempel elbiler og elcykler til rådighed for hinanden. En ressource, som for eksempel en kontorarbejdsplads i en kommune, skal kunne deles med mindre virksomheder og iværksættere. Ressourcerne kan enten benyttes ’gratis’ eller mod betaling. Kommunens ressourcer vil indgå som et væsentligt bidrag til den samlede pulje. Kan kommunen desuden tænke sensorer og intelligent booking ind i systemet, er der taget højde for en udvikling, som er lige om hjørnet.

Problemejer:

Albertslund Kommune

 

#7 Hvordan gør vi det mere sexet at spare energi?

Energimarkedet er i forandring. Forbruger bliver producenter, energiteknologier smelter sammen, og mulighederne for bæredygtig energi øges. Samtidig ændres forbrugernes behov til at sætte krav om individualisering og selvbestemmelse, og at have stor villighed til at betale ekstra for oplevelser. Energimarkedet i Danmark er stort og udgør 142mia.kr og det gør at indtjeningspotentialet er stort. I denne udfordring arbejder vi med den oplevelse, som forbrugere har omkring energi.

Spørgsmål til hackerne:

 • Hvordan engagerer vi forbrugere mere i deres energiforbrug?
 • Hvordan bliver det sjovt og nærværende at være mere bæredygtig i sit energiforbrug?
 • Skal vi arbejde med en mobilbaseret styring af energiforbrug?
 • Skal vi indbygge incitamentsmodeller / bonus systemer, så man opsamler point, når man bruger bæredygtig energi, sparer energi eller tjener penge på energi?
 • Kan man bruge bonuspointene til indkøb af oplevelser omkring energi som fx koncerter, støtte Afrika med energiproduktion, opsparing til ny Tesla? Eller kan disse eller lignende oplevelser kombineres på anden vis.
 • Hvordan kan vi ved vores individuelle handlinger styrke udbredelse af bæredygtigt energiforbrug og samtidig få gode oplevelser?

Problemejer:

E.ON Danmark
(E.ON er verdens største privatejede energiselskab med 33 millioner kunder og 58.000 medarbejdere (2015). I Danmark tager vi del i den grønne omstilling. Vi producerer og sælger bæredygtig fjernvarme, vindenergi og biogas. Og vi sælger og rådgiver om el og gas, energieffektivisering og grøn mobilitet som (bio)gas til transport og opladning til elbiler.)