Region Hovedstanden og regionens 29 kommuner har udarbejdet en fælles klimastrategi for hovedstadsregionen. Gate 21 er i strategiudkastet udpeget til at spille en vigtig rolle sammen med kommunerne og regionen i at føre klimastrategiens initiativer ud i livet på områder som strategisk energiplanlægning, el-biler og grøn mobilitet.“Det er min forhåbning, at klimastrategien bliver en løftestang både for at reducere CO2-udledning og skabe grøn erhvervsudvikling i hovedstadsregionen. Potentialet er helt klart til stede, men vi har brug for et tættere samarbejde mellem region, kommuner, erhvervsliv og universiteter, hvis vi for alvor skal komme videre. Det håber jeg Gate 21 kan bidrage til i realisering af klimastrategien,” siger Jacob Lundgaard, direktør i Gate 21.Hvorfor en klimastrategi?


Mange klimaudfordringer går på tværs af myndigheder, sektorer og geografi. Derfor er der behov for en styrket lokal, regional og national indsats for at skabe bedre, billigere, sammenhængende og effektive løsninger til gavn for borgerne og klimaet.Men klimaudfordringerne repræsenterer også nye vækstpotentialer og muligheden for at skabe nye arbejdspladser gennem etablering af flere innovative samarbejder mellem det offentlige, erhvervsliv og videninstitutioner.Om Klimastrategien


Klimastrategien skal føre til en styrket tværkommunal og regional klimaindsats på fem politisk prioriterede områder. Den regionale klimastrategi skal supplere, understøtte og inspirere den individuelle, lokale klimaindsats i kommuner og region. Et centralt mål med klimastrategien er således at styrke samspillet mellem offentlige myndigheder, erhvervsliv og videninstitutioner.Den første fælles klimastrategi for hovedstadsregionen er kommunernes og regionens bidrag til at realisere den nye regerings mål om at fremme klimatilpasningsindsatsen, at CO2-udledningen er reduceret med 40 procent i 2020 i forhold til 1990-niveauet og at el- og varmeforsyningen er


dækket af vedvarende energi i 2035.Klimastrategiens fem spor


Strategien indeholder fem spor indenfor klimaindsatsens to overordnede udfordringer – tilpasning til klimaændringer og reduktion af CO2-udledninger. De fem spor er:


1. En klimaberedt region


2. Klimavenlig transport


3. Omstilling af energisystemet


4. Energieffektive bygninger


5. Klimavenligt forbrug og indkøb 


 


Strategien er sendt i høring hos de 29 kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen og forventes politisk vedtaget i Regionsrådet og Kommunernes Kontaktråd i marts 2012.Du kan hente klimastrategien på Gate 21’s hjemmeside (pdf) >> (link til strategien)