Netværksdagen fungerede som indledning til en visionsopbygning, som ligger til grund for det kommende borgmestertopmøde mandag den 13. april 2015. Ønsket er, at politikerne tilslutter sig en fælles vision, som prioriter og samtidig understøtter tværgående indsatser og et fremtidigt samarbejde på tværs af kommunegrænser og erhvervssektorer. 

 

 

Deltagerantallet var stort og forventningerne høje, da forskellige repræsentanter fra kommuner og forsyningsselskaber tog hul på temadiskussionerne. Ea Energianalyse og COWI stod som foredragsholdere og facilitatorere for dagen. De startede dagen ud med at præsentere energi-scenarier, som et fælles diskussionsgrundlag, der er et bud på, hvordan den fælles omstilling af energi- og transportsystemet kunne se ud. Scenarierne, der viser forskellige veje til en region uden fossile brændsler i 2050, er baseret på de kommunale energibalancer for 2012, og med en kraftig skelen til Energistyrelsens nye publikation ”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050”. Tre vigtige spørgsmål, der skulle debatteres, var, hvilken rolle regionen bedst kan udfylde i vejen mod et fossilfrit Danmark, hvilke lokale og regionale initiativer der bliver behov for, og hvilke samarbejder det bør give anledning til.

 

 

På bagkant af energiscenarierne blev deltagerne sendt ud i deres respektive temaboder, som de på var blevet  tildelt alt efter ønske og interesse, hvor repræsentanter for både Ea Energianalyse samt COWI stod klar med præsentationer for de enkelte temaer. På den måde var temaboderne med til at videreformidle tal og data og dermed tillade deltagerne at gå i dybden med tendenser, muligheder og barrierer. Temaboderne åbnede op for en diskussion vedrørende nye rammesætninger og konceptudviklinger i forbindelse med samarbejdsmuligheder, og var samtidig med til at belyse fremadrettede fælles indsatser. Afslutningsvis præsenterede hver temabod en kort opsamling på hvert tema i plenum. 

 

 

Energibesparelser skal prioriteres og affald bør sorteres 
Der var bred enighed blandt deltagerne om, at et ambitiøst mål for energibesparelser er en nødvendighed, men at vejen dertil er lang og stejl – det er samtidig også er et vigtigt område, at samarbejde på tværs om. F.eks. tager individuelle energirenoveringer tid at få iværksat, og bevaringsværdige bygninger kan være en hindring for at nå målet. Netværksdeltagerne kom med mange forslag til, hvordan området kan angribes; f.eks. ved at inddrage bankerne som ambassadører for private renoveringsprojekter, nye fælles tilskudspuljer, udvikling af fælles renoveringskoncepter, oprettelse af større erfaringsudvekslings-arrangementer mv.  
 
Udfasningen af naturgas blev ligeledes drøftet indgående som tema. Hvad vil der f.eks. ske, hvis naturgassen udfases allerede i 2035? Kan udfasningen af naturgassen pålægges gasselskaberne? I samme diskussion blev affald som forbrændingsinput kommenteret, hvor flere ønskede en yderligere belysning af regionens nuværende og fremtidige forbrændingskapacitet. Samfundsøkonomiske analyser peger på en mulig udnyttelse af forbrændingskapacitet på de eksisterende og planlagte anlæg, men som samtidig har indvirkning på ideen om en ressourcestrategi, som satser på større indsamling og sortering af affald til genanvendelse. I forhold til udsortering af plastik blev der både nævnt renescience og kildesortering som to potente samarbejdsområder. 
 
Mobilitetsplanlægningen skal på dagsordenen 
Flere af deltagerne fremsatte et ønske om en eskalering af initiativer og samarbejdsmuligheder for transportområdet med en fælles fokuseret mobilitetsplanlægning som udgangspunkt. Samkørsels- og delbilsordninger har tidligere vist at være meget populære og ikke mindst funktionelle samarbejdsområder, hvorfor flere lignende initiativer bør identificeres. Der blev hurtigt tilkendegivet, at transportområdet ville have gavn af et fælles udgangspunkt til omstillingen af alternative drivmidler baseret på fælles miljøkrav ud fra et ens ambitionsniveau, og hvor brugeradfærd yderligere bliver indregnet mere i analyserne, end hvad hidtil har været praksis. Samtidig var der stor tilslutning til et tværkommunalt samarbejde, som kan flytte flere passagerer ind i den kollektive trafik enten direkte eller via en indsats for kombinationstransporten. ”Men hvis vi skal flytte forstads-bilisterne fra vejene og knække koden til trængselsproblematikken, så skal der præsenteres nogle reelle alternativer til dem, som de kan flytte sig over i” nævnte én af deltagerne i transport temagruppen. Efter gennemgange af mulige mål og reduktioner i de kommuner blev elbils-politikken identificeret som et oplagt sted at starte – et område som trænger til mere direkte politisk fokus og kurssætning.
 
Energi på Tværs skal styrke den fælles front 
Det blev af deltagerne italesat, at et nyt intelligent energi- og transportsystem bør baseres på en fælles indsats og involvering i en regional ressourcepulje, som kan støtte fælles reduktionsmål og styrke omstillingen mod et vedvarende og fossilfrit energisystem. Mulighederne er mange og engagementet stort, men hvorledes det hele skal orkestreres og opbygges som et sammenhængende system, det skal der forsat arbejdes videre med. I stedet for at fokusere på usikkerheder ved nye organisationsformer, så var deltagerne hurtigt enige om, at en styrket fælles front med en samlet visionsopbygning er vejen frem mod udviklingen og implementeringen af nye systemer. ”Energi på Tværs er et strategisk projekt, og det skal forblive sådan, således at vi ikke mister fokus på den fælles større planlægning ved straks at begive os i kast med at igangsætte nye puljer og initiativer ” påpegede en deltager. På fjernvarmeområdet blev et kontinuerligt voksende samarbejde konstateret som den mest habile vej frem, specielt med øje for fremtidige investeringer, lagerkapacitet og teknologiske udviklinger, med fælles delte risici, og som ydermere kan indlejre symbiosetilgange som intelligente og strategiske udviklingsskridt i retningen mod forsyningssikkerhed. 
 
Projektet Energi på Tværs 
Energi på Tværs har hidtil arbejdet på at samle repræsentanter fra Region Hovedstaden til et fælles projekt om den strategiske udvikling af energi og transportsystemet. Projektet har fået stor opbakning fra kommunerne og forsyningsselskaberne, som aktive bidragere til en kortlægning af fremtidens energisystem. Den kontinuerlige kompetenceudvikling er forsat en stor styrke ved projektets udviklingsspor, og hvor visionsopbygningen for fremtiden energisystem fortsat er under udvikling.  
 
For mere information on projektet, deltagere og kommende møder, kontakt projektleder Martin Dam Wied på telefon +45 27 50 36 71 eller på e-mail: martin.dam.wied@gate21.dk