INVESTERINGSSTØTTE

 

Virksomheder, der har deltaget i Bæredygtig Bundlinje 2.0, har mulighed for at søge om investeringsstøtte til implementering af den grønne forretningsmodel, der er udviklet i projektet. Virksomheder, der har deltaget i andre regionalfondsprojekter indenfor prioritetsakse tre kan også ansøge.

Investeringsstøtten udgør samlet 1,4 millioner kroner. Virksomheden kan maksimalt få 35 procent af den samlede investeringssum i støtte og skal altså selv betale minimum 65 procent. Der kan ansøges om et støttebeløb på maximalt 500.000 kroner. 

 

Hvad kan man søge midler til?

Du kan som deltagende virksomhed søge støtte til investeringer i maskiner og udstyr (undtagen støtte til maskiner og udstyr til produktion af energi), licenser, software, knowhow og patenter. Der kan – i mindre omfang – også gives støtte til, at leverandøren af maskiner og udstyr yder supplerende rådgivning til anvendelse og udnyttelse af disse. Støtten til implementering kan gives uanset virksomhedens geografiske lokalisering (altså både i og uden for de større byer), idet der dog er geografiske forskelle på støttesatserne, som der gives via de forskellige regionalfondsprojekter.

Investeringsstøtten skal søges med udgangspunkt i den grønne forretningsmodel, der er udarbejdet i Bæredygtig Bundlinje 2.0 (eller andre lignende regionalfondsprojekter). Udgiften, der søges investeringsstøtte til, skal være helt adskilt fra udgiften til udarbejdelse af den grønne forretningsmodel.

 

Hvornår og hvordan søger man?

Ansøgningsfrister er løbende og frem til 22. august 2022, eller indtil de afsatte midler er uddelt.

Såfremt ansøgningssummen overstiger den samlede pulje, vil det være de sidst ankomne ansøgninger, der modtager afslag.

De har dog mulighed for at få behandlet ansøgningen i et tilsvarende program jf. programmets specifikke kriterier.

Virksomheder skal ansøge om støtte inden en investering er påbegyndt (udgiften er afholdt) og får først udbetalt støtten ved dokumentation af fakturabetaling. Det betyder, at I som virksomhed skal lave udlæg til leverandør af udgiften. Vigtigt er her at vide, at der kan gå op til 6-8 måneder før den konkrete støtte kan udbetales.

Ansøgning foregår ved at du:

  • Udfylder ansøgningsskemaet (du finder det til højre her på siden)
  • Klargør dine bilag:
    • Udfyldt De minimis erklæring
    • Din nye grønne forretningsmodel fra et Regionalfondsprogram
    • Jeres seneste 3 årsregnskaber
    • Minimum 2 indhentede tilbud på den forventede anskaffelse (investering), hvoraf ét er udvalgt med en dertilhørende begrundelse for valg af tilbud. for eksempel ved udfyldelse af skabelonen “Valg af rådgiver“.

Send både ansøgningsskemaet samt alle bilag til Gate 21 på e-mail: bb2@gate21.dk med emnefeltet ”Investeringsstøtte BB2.0”. Alle materialer SKAL sendes i samme mail. Du vil kort tid herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

 

Hvad sker der, når jeg har ansøgt?

Investeringsstøtten administreres af Gate 21, som en del af projekt Bæredygtig Bundlinje 2.0. Behandlingen af ansøgninger sker løbende. Alle ansøgninger om investeringsstøtte behandles af et nedsat udvalg med repræsentanter fra partnergruppen i projektet. Behandlingen af ansøgninger varer ca. 4-6 uger forudsat at al det krævede materiale er fremsendt. Derefter vil du modtage et skriftlig svar på din ansøgning.

 

Udbetaling af støtte

Investeringsstøtten udbetales af Gate 21. Støtten udbetales efter investeringen er gennemført og dokumenteret med betalte fakturaer (typisk en bank-udskrift som dokumenteret betaling) samt godkendt af Erhvervsstyrelsen, der administrerer regionalfondsmidler. Sidstnævnte kan tage op til 6 måneder.

Bemærk, at støtten er omfattet af statsstøtteregler og uddeles under de minimis-ordningen. Mere information om udbetaling af støtte fremsendes til virksomheden i forbindelse med skriftligt svar på ansøgningen.

 

Klage over afgørelse

Du kan klage skriftligt over afgørelser senest fire uger fra den dag, som du modtog afgørelsen. Du sender klagen til bb2@gate21.dk. Hvis vi ikke finder grundlag for at genoptage sagen og træffe ny afgørelse, vil klagen blive sendt videre til Erhvervsstyrelsen, som er kontrol- og forvaltningsmyndighed for Regionalfondsmidlerne. Vurderer Erhvervsstyrelsen, at ansøgningen er behandlet rigtigt, vil klagen blive afvist uden yderligere ankemuligheder. Modtager vi klagen for sent, vil den som udgangspunkt ikke blive behandlet.

 

Yderligere information 

Tag fat i Bæredygtig Bundlinje 2.0’s projektleder Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, hvis du er i tvivl om noget. Eller tag fat i din lokale kontaktperson. Se hvem det er her. 

Hent ansøgningsskema her

Hent skema til valg af rådgiver her

KONTAKT

 

Projektleder
Ricki Christiansen

ricki.christiansen@gate21.dk