Investeringsstøtte

Hvem kan søge, og hvad kan der søges midler til?

Virksomheder kan søge investeringsstøtten med udgangspunkt i den grønne forretningsmodel, der er udarbejdet i Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Virksomheder, der har deltaget i andre
regionalfondsprojekter indenfor prioritetsakse tre kan også ansøge.

Virksomhederne kan søge støtte til maskiner og udstyr (dog undtaget støtte til maskiner og udstyr til produktion af energi), licenser, knowhow og patenter. Der ydes ikke driftsstøtte, støtte til trafikal eller fysisk infrastruktur, til jord, bygninger eller anlæg.

Udgiften til investeringen skal være helt adskilt fra udgiften til udarbejdelse af den grønne forretningsmodel.

 

Hvornår og hvordan søger man?

Ansøgningsfrister er løbende og frem til 22. august 2022, eller indtil de afsatte midler er uddelt.

Såfremt ansøgningssummen overstiger den samlede pulje, vil det være de sidst ankomne ansøgninger, der modtager afslag. De har dog mulighed for at få behandlet ansøgningen i et tilsvarende program jf. programmets specifikke kriterier.

Virksomheder skal ansøge om støtte inden en investering er påbegyndt (udgiften er afholdt) og får først udbetalt støtten ved dokumentation af fakturabetaling.

Ansøgning foregår ved, at du:

  • Udfylder ansøgningsskemaet (Skema til ansøgning om investeringsstøtte)
  • Klargør dine bilag:
    o Udfyldt de minimis-erklæring (Erklæring om de minimis)
    o Din nye grønne forretningsmodel fra et Regionalfondsprogram
    o Jeres seneste 3 årsregnskaber
    o Minimum 2 indhentede tilbud på den forventede anskaffelse (investering), hvoraf ét er udvalgt med en dertilhørende begrundelse for valg af tilbud. (Skabelon til markedsafdækning)

Send både ansøgningsskemaet samt alle bilag til Gate 21 på e-mail: baeredygtig.bornholm@gate21.dk med emnefeltet ”Investeringsstøtte BBB”. Du vil kort tid herefter modtage en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning.

 

Hvad er støttebeløbet?

Projektets samlede investeringspulje til virksomhederne er op til 2.000.000 kroner. Støtten kan maksimalt udgøre 50 procent af den samlede investering. Der kan søges støtte på minimum
25.000 kroner og maksimum 350.000 kroner. Projekter med en investeringsramme udover 700.000 kroner må derfor ofte realiseres med en højere grad af medfinansiering.

Ansøger virksomheden om større investeringstilskud end 350.000 kroner kan styregruppen i Bæredygtig Bundlinje Bornholm beslutte at overstige det maksimale støttebeløb, hvis styregruppen
vurderer, at investeringen i særlig grad er nytænkende, har særligt store miljøeffekter og må anses som et særligt eksempel for efterfølgelse. Se i øvrigt de listede vurderingskriterier.

 

Kriterier for afgørelser

Vurderingen af ansøgninger sker efter følgende kriterier:

1. Tilskyndelsesvirkning (hvordan støtten øger omfang, tempo eller udstrækning af den grønne forretningsudvikling set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte)

2. Miljøeffekt i relation til investeringens størrelse (energi- og materialeeffektiviseringer, der udløses på baggrund af investeringen)

3. Nyhedsværdien, herunder relevansen som eksempel til forfølgelse for andre virksomheder

4. Forretningsmæssig merværdi der udløses via investeringen

5. Positive bidrag til opfyldelse af de otte bornholmermål

Hvis ikke ansøgningen falder indenfor disse, vil ansøger få et afslag eller et delvist afslag. Vi kan give helt eller delvist afslag, hvis vi vurderer, at:
• Effekten af den ansøgte investering ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med støtten

• Effekten af den ansøgte investering ikke er tilstrækkeligt set i forhold til de samlede
udgifter.

• De anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige eller hvis udgifterne ikke er tilskudsberettigede

• Ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse

• Ansøgningen opfylder ikke kriterier for modtagelse af ansøgningen eller hvis de påkrævede oplysninger ikke er afgivet;

Vi vejleder gerne i udfyldning af ansøgning undervejs. Ligeledes kan I blive kontaktet efter ansøgningen er indsendt med henblik på at forklare eller udbedre ansøgningen.

Når vi har behandlet din ansøgning og truffet beslutning, sender vi afgørelsen til dig. Det vil enten være i form af et tilsagnsbrev eller et afslagsbrev med begrundelser samt en klagevejledning.

 

Hvordan behandles og vurderes ansøgninger?

Investeringsstøtten administreres af Gate 21 som en del af projekt Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Behandlingen af ansøgninger sker løbende.

Du kan klage skriftligt over afgørelser senest fire uger fra den dag, som du modtog afgørelsen. Du sender klagen til baeredygtig.bornholm@gate21.dk. Hvis vi ikke finder grundlag for at genoptage sagen og træffe ny afgørelse, vil klagen blive sendt til Erhvervsstyrelsen.

Vurderer Erhvervsstyrelsen, at ansøgningen er behandlet rigtigt, vil klagen blive afvist uden yderligere ankemuligheder. Modtager vi klagen for sent, vil den som udgangspunkt ikke blive behandlet.

 

Markedsafdækning

Der skal vedlægges dokumentation for markedsafdækning som bilag til slutrapporten.

Ved investeringsstøtte, skal der være foretaget en markedsafdækning for at sikre køb på markedsmæssige vilkår. Det vil sige, at der ikke er betalt for meget for varen eller ydelsen. Det betyder ikke, at I altid skal vælge den laveste pris, men I skal være bevidste om, at I bruger offentlige midler og derfor skal kunne redegøre for jeres valg. Hvis I kan sandsynliggøre, at projektet får mest for pengene ved at vælge et lidt dyrere tilbud, er det med andre ord ikke udelukket. Det afgørende er forholdet mellem pris, kvalitet og ydelse.

Hvis indkøbet har en klar grænseoverskridende interesse, skal du benytte udbud.dk. Du skal altså altid vurdere om en virksomhed i en anden EU-medlemsstat kunne være interesseret i at byde på opgaven.

Hvis indkøbet overstiger udbudsdirektivets tærskelværdi (i 2021: 1.595.391 kr.), så skal du altid overholde udbudsloven.

Hvis indkøbet ikke har en klar grænseoverskridende interesse, og indkøbet er under tærskelværdien, så kan markedsafdækning ske ved at indhente minimum to tilbud (inden købet) og
evaluere tilbuddene.

 

Hvordan får man udbetalt støtten?

Når du har foretaget din investering jf. betingelserne i tilsagnet, så sender du en kort slutrapport på ½-1 side, som beskriver forløbet med investeringen. Du vedhæfter følgende bilag
1) dokumentation for markedsafdækning
2) faktura for afholdte støtteberettigede udgifter
3) betalingsdokumentation.

Slutrapporten indsendes til Bæredygtig Bundlinje Bornholm sekretariatet baeredygtig.bornholm@gate21.dk. Deadline for indsendelse af slutrapport er anvist i
tilsagnsbrevet. Hvis du indsender din slutrapport senere, vil du ikke få mulighed for at få udbetalt
støtten.

Når slutrapporten er godkendt, vil sekretariatet sende en anmodning om støtteudbetaling til Erhvervsstyrelsen, som administrerer regionalfondsmidlerne. Når denne anmodning er godkendt
og udbetalt af Erhvervsstyrelsen, vil det godkendte støttebeløb blive overført til din virksomhed.

Bemærk at der KAN gå op til et halvt år før Erhvervsstyrelsen godkender og udbetaler midlerne.
Bemærk at støtten er omfattet af statsstøtteregler og uddeles under de minimis-ordningen.

Hent ansøgningsskema til investeringsstøtte her

HAR DU SPØRGSMÅL?

 

Projektleder
Ricki Christiansen

ricki.christiansen@gate21.dk