BLIV KLOGERE PÅ STØJEN

Vidste du at:

  • Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er støj den mest betydelige miljøbetingede årsag til helbredsproblemer lige efter luftforurening.
  • Nye videnskabelige fund har dokumenteret sammenhænge mellem støj og flere forskellige sygdomme som blodpropper, diabetes, kræft og hjertekarsygdomme. Miljøstyrelsen vurderede i 2003, at mellem 200-500 mennesker alene i Danmark dør tidligere som følge af støjgener.
  • 1,4 millioner danskere lever med støj over de anbefalede grænseværdier, og 900.000 danskere lever med nedsat hørelse, hvor mere end en tredjedel af alle høretab kan sammenkædes med støj.

 

Støj er dermed en af den moderne civilisations største miljømæssige problemer. Alligevel overses støjen og dens sundhedsskadelige konsekvenser ofte både i den politiske debat og blandt aktører i bygge- og anlægsbranchen. Den største kilde til støj er trafikken, men støj er også et problem i skoler, børnehaver, virksomheder og mange andre grene af vores samfund.

For at sætte fokus på støjen som samfundsproblem har projektorganisationen Gate 21, sammen med en række samarbejdspartnere, startet initiativet ”Bliv Klogere på Støjen” der har til formål at sætte støj på dagsordenen og aktivere studerende og fagfolk til at arbejde med problematikken og understøtte den institutionelle og teknologiske udvikling for af sænke støj i fremtiden.

Få besøg af landets førende støj-eksperter på jeres uddannelsesinstitution

I anledning af ”Bliv Klogere på Støjen” initiativet har Gate 21 og samarbejdspartnerne samlet et team af eksperter indenfor støjområdet. Teamet spænder bredt og omfatter blandt andet forskere, meningsdannere og producenter af støjreducerende løsninger. Vi tilbyder at komme ud på jeres videregående uddannelsesinstitution for at formidle og diskutere støjen, dens sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser og de forskellige løsninger til at nedbringe støjen. I kan selv vælge formatet og pege på den eller de eksperter, som I gerne vil invitere. Så undersøger vi, hvad der kan lade sige gøre.

Arrangementet vil give jer som studerende og undervisere en dybere indsigt i støjproblematikkens forskellige aspekter og kan samtidig ses som en lejlighed til at I, som uddannelse, kan være med til at udvikle løsninger og metoder til at nedbringe og forstå støj.

Tilbuddet er gratis og kræver blot at i finder et passende lokale og inviterer jeres studerende. Ønsker man som uddannelsesinstitution eller underviser at gøre brug af tilbuddet så skriv eller ring til os, så tager vi en snak om mulighederne. Vi hjælper både med at skræddersy et oplæg, som passer ind i uddannelsens eksisterende fokus og tematikker, men stiller også gerne vores oplægsholdere til rådighed for jeres uddannelsessteds egne ideer til oplæg og debat.

”Bliv Klogere på Støjen” initiativet et oprindeligt udsprunget fra kampagnen ”International Noise Awareness Day” som afholdes årligt verden over den 24. april. Siden da har vi besluttet at gøre initiativet til et mere permanent tilbud, som gør sig gældende året rundt. Kontakt os via nedenstående kontaktoplysninger, så finder vi et tidspunkt som passer.

Flere eksperter vil blive tilknyttet initiativet – Følg med på siden!

For bookning af arrangement kontakt

Victor Louis Vogt Sørensen                                                 
Studiepraktikant i Gate 21                             
Telefon:         23 28 61 93                                                      
Email:            vls@gate21.dk

De mulige oplægsholdere er

Allan Jensen, Seniorspecialist indenfor Akustik & Støj I Rambøll

Allan Jensen har mere end 30 års erfaring med støj, lovgivning om støj, støj i forbindelse med byplanlægning, formidling og beboerrelationer. Han har et indgående kendskab til regulering af støj i Danmark ved planlægning af infrastruktur og byplanlægning.  Han har desuden stor viden om trafikstøjforholdene i Danmark gennem sit løbede arbejde med bistand til kommuner og statens myndigheder. 

Allan er velkendt for sine evner som formidler af viden om støj. Han er derfor ofte indlægsholder om støj i situationer, hvor der er behov for at formidle det faglige stof på en måde, der giver ikke-specialister indsigt og forståelse. Allan ligger her stor vægt på, at skriftlige og mundtlige fremstillinger er fagligt korrekte og veldokumenterede men samtidig forståelige og skrevet i et klart sprog uden unødvendige fagtekniske termer.

Mette Sørensen, PhD, Seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse & Adjungeret Professor på RUC

Mette er en internationalt anerkendt forsker, som er førende på sit felt. Hun har i de sidste 10 år fokuseret på at undersøge de helbredsmæssige konsekvenser af trafikstøj. Hendes forskning baseres på store populationer, for hvilke hun kombinerer information fra danske registre for sygdom, bopæl og social position med udsættelse for trafikstøj ved hjemmet, beregnet ved hjælp af matematiske modeller. Mette er bl.a. blevet brugt af WHO til at kommentere på deres seneste ”Environmental Noise Guidelines for the European Region” udgivet i efteråret 2018.

Morten Roar Berg, Cand.IT, Concept Developer I Ecophon

Morten er konceptudvikler hos virksomheden Saint-Gobain Ecophon. Til dagligt arbejder han for at øge opmærksomheden på akustik inden for byggebranchen og i den brede befolkning. Det indebærer at rådgive omkring akustisk design i byggeprojekter, formidle omkring lyds effekt på mennesker og samfundet samt at støtte akustisk forskning. Morten har en bred viden om akustik og lyd som designaspekter. Igennem tiden har han samlet sig et stort kartotek af cases inden for både problematikker og løsninger, der giver ham en holistisk og pragmatisk forståelse af, hvordan støjproblemer håndteres i praksis. Morten er en erfaren taler og entertainer, der går til støjproblematikken både detaljeret, passioneret og humoristisk. Når han ikke researcher, konsulterer og underviser, arbejder han bl.a. med produktudvikling, bæredygtighed, innovationsprocesser, eventkoordinering, standardisering og velgørende projekter.

Jeppe Høy Christensen, M.Sc.E, Ph.D, Forskningsingeniør I Eriksholm Research Centre / Oticon

Jeppe har en fortid med hjerneforskning og en baggrund som biomedicinsk ingeniør med en PhD i kognitiv psykologi. Jeppe er i dag ansat i Eriksholm Research Centre som forsker for Oticon. Oticon laver høreapparater og er meget interesseret i, hvordan ens generelle helbred og mentale sundhed bliver påvirket af uønsket støj og af at have et høre-tab. Jeppes forskning relaterer sig til såkaldt “Big Data” – dvs. store mængder data som indsamles fra høre-apparatsbrugere. Formålet med forskningen er bl.a. at lære mere om hvilke former for støj (f.eks. trafikstøj) brugerne bliver udsat for, samt hvornår, hvor, og hvordan støjpåvirkningen finder sted, og hvilken adfærd brugerne benytter sig af til at kunne “håndtere” støjen. En sådan viden er vigtig, da støj i mange tilfælde forårsager kronisk høre-tab. Derudover har Jeppe viden om, hvordan processer i hjernen hjælper os med at høre og forstå lyd, samt hvordan disse processer er anderledes hos folk med høre-tab.

Peter Hedegaard, ESCO Manager I Saint-Gobain

Peter Hedegård arbejder med løsninger fra Saint-Gobain, der bl.a. kan reducere støj i og omkring de bygninger, vi omgiver os med. Udover reduktion af støj arbejder Peter også med at optimere lys, luft og temperaturforhold, der til sammen kan skabe komfort og optimale rammer i de bygninger, vi bor, lever og arbejder i.

Peter Hedegård er ansvarlig for at opbygge relationer mellem ESCO-leverandører, energiselskaber, kommuner og offentlige bygningsejere og Saint-Gobain brands som ISOVER, Weber, Gyproc, Ecophon, Glassolutions, Vetrotech, SolarGard og Øland Ventilation.

Per Finne, Senior Specialist indenfor Akustik & Vibration I FORCE Technology

Per er en erfaren akustiker, der i over 30 år har arbejdet inden for de fleste grene af akustikrådgivning. Per har særlig erfaring med trafikstøj og med fokus på formidling af støjgener – fx gennem auraliseringer og som projektleder for et treårigt projekt: ”Lyds virkning på helbred og velvære”. Projektet fokuserer på, hvordan støjen påvirker mennesker – og på formidlingen af støjgenerne. Per er desuden chef for FORCE’s certificering af personer til udførelse af ”Miljømålinger” inden for ekstern støj fra virksomheder og trafik

Rasmus Stahlfest Holck Skov, M.Sc.E, Specialist indenfor Akustik & Vibration I FORCE Technology

Rasmus arbejder til dagligt med støj i flere forskellige sammenhænge. I fire år har han arbejdet med anvendt forskning indenfor støjreduktion fra vejbelægninger og har derfor en indgående viden indenfor trafikstøj, og hvordan man kan begrænse den. Trafikstøj og andre former for støj generer folk, både når de er i deres bolig og på arbejdet. Og netop hvordan støjen kommer ind i boligen eller spreder sig i boligen, er Rasmus’ anden specialitet, idet at han udfører et hav af laboratoriemålinger og feltmålinger af byggeprodukters akustiske egenskaber inden for absorption, reduktion af luftlyd og trinlyd.

Johnny Lund-Wendt, Akustiker og Senior Ingeniør I Rambøll

Johnny Lund-Wendt har mere end 12 års erfaring med rådgivning, håndtering og beregning af trafikstøj i særdeleshed ved VVM-undersøgelser, store landsdækkende støjkortlægninger og kortlægninger af store samlede byområder samt virkningsundersøgelser af forskellige støjafhjælpende tiltag, og har herigennem tilegnet sig en stor og robust kompetence inden for håndtering og formidling af støjforhold. Gennem en bred vifte af projekter har Johnny opnået en velfunderet og solid erfaring med håndtering af storskala GIS-modeller til anvendelse i undersøgelse af trafik- og anlægsstøj. Samtidigt er Johnny superbruger af støjberegningsprogrammet SoundPLAN, der anvendes som et centralt værktøj ved undersøgelser og kortlægninger af vejstøj.

Torben Holm Pedersen, Senior Teknologi Specialist, SenseLab, FORCE Technology

Torben arbejder til dagligt i FORCE SenseLab, som udfører lyttetest af lyd fra audioprodukter og høreapparater, bedømmelse af produktlyd, og genevirkning af støj. Han har en baggrund i psyko-akustik dvs. menneskers lydopfattelse – herunder opfattelse af lydsignaler, lydkvalitet, taleforståelighed, genevirkning af støj, støjs virkning på mennesker m.m. Torben har udviklet forskellige psyko-akustisk relaterede målemetoder, som bruges i miljøadministrationen.

Susi Gass, Vallensbæk kommune & Torsten Lindberg, Vallensbæk kommune

Susi Gass har været ansat som generalist i Vallensbæk Kommune i 13 år, og understøtter bl.a. den politisk nedsatte styregruppe, der er ansvarlig for en helhedsorienteret støjhandlingsplan langs Holbækmotorvejen.
Torsten Lindberg har været ansat i Vallensbæk Kommune i 12 år, og har bl.a. arbejdet med byudviklingsprojekter, kommuneplanlægning, lokalplanlægning og forsøgsprojekter inden for støj.

Vallensbæk Kommune ligger ud mod Køge bugt, og er en vækstkommune med en byudvikling, der bl.a. har resulteret i en befolkningstilvækst på 25% i løbet af de sidste 10 år. Kommunen er et trafikalt knudepunkt og gennemkrydses af både Holbæk- og Køge Bugt motorvejene, hvilket giver store udfordringer ift. trafikstøj. Håndteringen af trafikstøj er derfor både administrativt og politisk på dagsordenen. Vallensbæk kommune arbejder desuden sammen med 7 andre omegnskommuner i projektet ”Silent City”, hvor der bl.a. arbejdes på at udvikle og demonstrere løsninger.

Sandra Lori Petersen og Charlotte Renard, forskere ved Københavns universitet, Antropologi

Sandra Lori Petersen og Charlotte Cécile Renard forsker i, hvornår lydende fra ens naboer bliver til generende støj. Med brug af kvalitative antropologiske metoder undersøger de, hvordan nabostøj er med til at forme lejlighedsbeboeres oplevelse af hjem, hverdag, følelse af tryghed og oplevelse af sundhed. I deres forskning ser de desuden på, hvilke muligheder beboere oplever at have for at ændre nabostøjsproblematikker, samt hvordan bolig- og byggebranchen italesætter, håndterer og organiserer arbejdet med nabostøj.

Sandra har en baggrund inden for lyd- og sanseantropologi, mens Charlotte har en baggrund inden for bl.a. organisering, ledelse og offentlig værdiskabelse. Sammen dækker deres viden bredt, og de kan give en indføring i oplevet nabostøj – et nyt og underbelyst forskningsfelt.

Lærke Cecilie Bjerre, civilingeniør med speciale i udendørs termisk komfort og soundscapes

Lærke er civilingeniør fra DTU med speciale i udendørs termisk komfort og soundscapes. Til hverdag arbejder hun med støj fra trafik i Københavns Kommune i lokalplaner og med støjhandlingsplanen. Lærke fokuserer nuværende særligt på krydsfeltet mellem lovgivning, planlægning og udførelse i den offentlige sektor, men hun har fortsat fokus på akustiske kvaliteter og soundscapes i uderum.

Mere om støjen

Støj påvirker vores helbred og livskvalitet negativt i et omfang, som vi endnu ikke helt kender, men flere forskningsresultater har påvist sandsynlige sammenhænge mellem støj og flere forskellige sygdomme herunder blodpropper i hjertet, overvægt og risiko for diabetes, kræft mm. Støj er ligeledes en kilde til koncentrationsbesvær, stress og søvnløshed.

Støj fra trafikken er uden sammenligning den værste støjkilde i vores samfund, hvor 720.000 boliger påvirkes af trafikstøj over de anbefalede danske grænseværdier. Støjen er samtidig kompleks af natur, da den opfattes individuelt fra person til person. Dette skaber udfordringer i forhold til rammesætning for støjproblematikken, og hvordan debatten gribes an. Men efterhånden som forskningen skrider frem, bliver man også mere og mere bekendt med støjens negative konsekvenser, hvilket har medført, at WHO for ganske nyligt er udkommet med nye og skærpede grænseværdier for støjen.

Region Hovedstadens analyse fra 2018 viser, at omkring 500.000 mennesker i Region Hovedstaden er plaget af trafikstøj over gældende grænseværdier, hvilket i Region Hovedstaden medfører, at 100-200 personer dør en for tidlig død, omkring 400-900 personer indlægges med sygdomme hvert år, og et meget stort antal er generet af vejstøj i deres dagligdag. Samtidig påvirker vejstøjen eks. boligpriserne samt muligheden for etablering af nye boligområder og degraderer mange af regionens rekreative områder. Regionens samfundsøkonomiske omkostninger af trafikstøj ligger i omegnen af 2,4 mia. kr. om året[1].

[1] COWI (2018), KORTLÆGNING AF STØJS HELBREDS- OG MILJØEFFEKTER I REGION HOVEDSTADEN

Læs mere om støjen her:

Trafikstøj: Et overset samfundsproblem

WHO noise guidelines

Miljøstyrelsen om støj

Silent City

Om partnerskabet bag den danske støjdag

Bag ”Bliv Klogere på Støjen” initiativet er en lang række partnere, som alle er engageret i støjproblematikken – enten som rådgivere, producenter eller netværks- og vidensorganisationer. Du kan læse mere om de enkelte deltagere her:

Rambøll
Rambøll er en international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed, som leverer viden-baserede helhedsløsninger inden for byggeri, transport, byudvikling, vand, miljø og sundhed, energi og management consulting. Rambøll har en holistisk tilgang til støjproblematikken og arbejder blandt andet med metoder som støjhandleplaner, støjskærme, støjreducerende asfalt og støjisolering af boliger, når de udarbejder helhedsløsninger til at imødegå støjproblematikken i byrummet og byggerier. Rambøll udfører også støj- og vibrationsmålinger og støjkortlægning og støtter kommuner i at udarbejde støjhandlingsplaner, som er tilpasset deres behov og ønsker.

FORCE Technology
FORCE Technology er en teknologisk GTS-institut, som tilbyder rådgivning, produkter, teknologi, services, test, og certificering til kunder indenfor alle større sektorer. Force Technology har fokus på at sikre optimal anvendelse af avanceret teknologi og viden for at skabe værdi gennem deres kunders værdikæde fra nye koncepter og produktudvikling til produktion og operation. Force Technology har været fusioneret med DELTA siden 2016. FORCE arbejder med støjproblematikken, hvor de rådgiver og udfører måleopgaver indenfor akustik, støj og vibrationer. Herudover findes Senselab, som er en uafhængig testorganisation der foretager lytte- og synstest for bl.a. virksomheder, for hvem det er tilpasset slutbrugeres sanser.

Saint-Gobain
Saint Gobain er en multinational byggematerialekoncern, som designer, producerer og distribuerer materialer og løsninger med fokus på innovation og bæredygtighed. Som en del af Saint Gobain er blandt andet Ecophon, som sammen lægger fokus på støjproblematikken og dets helbreds- og samfundsmæssige konsekvenser. Ecophon arbejder blandt andet med akustikløsninger til at modvirke støj baseret på forskningsbaseret viden og bæredygtige materialer.

Oticon
Oticon er en dansk virksomhed, der producerer høreapparater og hørehjælpemidler samt rådgiver, leverer og installerer større lydsystemer og AV-udstyr. De er blandt de tre største leverandører af høreapparater i verden, og er en del af “The William Demant Group”, som er en af de største virksomheder indenfor høresundhed. Oticon beskæftiger sig derudover i stort omfang med Big Data, Machine Learning og AI.

Gate 21
Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling og vækst. Gate 21’s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Gate 21 tager udgangspunkt i at bruge regionernes og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive løsninger indenfor blandt andet støj- klima- og energiområdet.

Flere virksomheder og organisationer vil blive tilknyttet initiativet – Følg med på siden!

 

 

Om International Noise Awareness Day

”International Noise Awareness Day” (INAD) er grundlagt i 1996 af ”Center for Hearing and Communication” (CHC) og har til formål at informere politikere og borgere om de negative konsekvenser af støj på helbred og livskvalitet. Kampagnen er også løsningsorienteret med fokus på videndeling på tværs af discipliner og transdisciplinært arbejde. Kampagnen har udviklet sig til at blive en indflydelsesrig international kampagne både indenfor lovgivning og regulering såvel som den teknologiske udvikling (og udbredelse) af støjreducerende løsninger. Kampagnen er på denne måde et godt udgangspunkt til at skabe fokus på støjproblematikken og politisk opbakning til at gøre noget ved det.

Kampagnen har 25års jubilæum i 2020 – i den anledning har Gate 21 og de nævnte samarbejdspartnere planer om at planlægge et større arrangement med mulighed for at lave noget udover det sædvanlige. Hvis din uddannelsesinstitution kunne være interesseret i at deltage, skal i blot tage kontakt til Gate 21 via de ovenfornævnte kontaktoplysninger eller på Gate 21’s hjemmeside.

Initiativet er støttet af Region Hovedstaden og er en del af aktiviteterne under projektet Silent City