I de senere år er der sket en række ændringer i rammevilkårene for udnyttelse af overskudsvarme. Det betyder, at det i langt højere grad kan betale sig at sælge eller udnytte overskudsvarme fra produktion.

Derfor kan det nu bedre betale sig at udnytte overskudsvarme:

 • Elafgiften er lempet på el til rumvarme, herunder til eldrevne varmepumper også for erhvervsvirksomheder, herunder fjernvarmeleverandører fra 1. januar 2013. Det har forbedret rentabiliteten i varmepumpedrift betydeligt, herunder muligheden for udnyttelsen af de største mængder overskudsvarme, der ikke umiddelbart har en brugbar temperatur.
   
 • Forsyningssikkerhedsafgiften har fra og med 1. februar 20131 medført højere samlede energiomkostninger til rumvarmeformål og gjort det mere økonomisk favorabelt at udnytte overskudsvarme, selvom også overskudsvarmeafgiften ved samme lejlighed blev øget.
   
 • Reglerne for energiselskabernes indberetning af energibesparelser fra varmepumpeprojekter er præciseret efteråret 2012, hvorved varmepumper kategoriseres som energibesparelsestiltag (og ikke konvertering af energiart), hvilket muliggør større til-skud fra energiselskaberne til sådanne projekter end tidligere.
   
 • Kvotelovgivningen gør det fra og med 2013 muligt for kvotevirksomheder at modtage gratiskvoter for den energimængde, der afsættes til fjernvarmeformål (hvilket dog ak-tuelt har begrænset økonomisk betydning på grund af den lave kvotepris).
   
 • Det er fra og med 1. august 2013 muligt at opnå økonomisk tilskud til overskudsvarmeprojekter under tilskudsordningen VE til proces. Tilskuddet til sådanne projekter er på 20-40% af investeringen afhængigt af virksomhedsstørrelse (jo større virksomhed, jo mindre tilskud).
   
 • Brændselspriser (uden afgift) er steget kraftigt de seneste 10 år, hvilket gør overskudsvarmeprojekter mere rentable.


Læs rapporten her.