Joakim Nordquist, Pernilla Andersson og Lone Åkesson fortalte om deres erfaringer fra samarbejdet med bygherrer om bæredygtig byudvikling i større byområder i Malmø Kommune. Bygherrerne har pligt til at deltage i samarbejdet, men kommunen oplever, at bygherrerne i løbet af processen bliver motiverede til selv at hæve det grønne ambitionsniveau, og til at samarbejde indbyrdes. Mange bygherrer har meldt tilbage, at de gerne vil være med igen i lignende forløb.

Hvad er bygherredialogen, og dens fordele ?

Bygherredialogen fungerer som et forum, hvor der udveksles ideer, viden og erfaringer i forbindelse med et konkret byudviklingsforløb af et større område. Dialogen foregår mellem bygherrer og kommunens forskellige forvaltninger, men også mellem bygherrerne indbyrdes. Formålet er at opbygge kompetencer og viden blandt bygherrerne i forhold til bæredygtigt byggeri. Bygherredialogen omfatter seminarer, foredrag med eksterne eksperter og studierejser.

Aktiviteterne skal dels inspirere bygherrerne, og dels hjælpe med at opbygge en fælles videnplatform. For at lette dialogen med  kommunens institutioner, er der udpeget en bæredygtighedskoordinator. Koordinatoren sikrer, at kommunens forventninger til bygherren passer til bygherrens erfaring på området. Desuden nedsættes undergrupper med tydelige opgaver, som fx fælles løsninger på affaldshåndtering, parkering og markedsføring.

Bygherredialogen har givet en række positive resultater i Malmø:

  • Aftaler om bæredygtighedstiltag
  • Boligområder med højere bæredygtighedsniveau
  • Fælles vidensniveau blandt bygherrerne
  • Kortere byggetider og bedre koordinering af byggefasen
  • Fælles aftaler mellem bygherrerne om indkøb og effektivisering 


Bygherredialog i København

Københavns Kommune vil gerne have flere erfaringer med brug af bygherredialog som redskab på tværs af kommunernes forvaltninger. Københavns Kommune vil derfor starte et pilotprojekt i foråret 2013. Pilotprojektet skal blandt andet undersøge, om der er forudsætninger for bygherredialog, som er anderledes i Københavns Kommune end i Malmø.

Pilotprojektet skal også afklare, hvordan der kan opbygges en god organisation omkring bygherredialog, så den enkelte bygherre oplever en let adgang til den rette kontaktperson i kommunen.