Skolerenovering i en helhed

Foto: Torben Åhndahl, AI

Løsninger i lokale 13

I lokale 13 har elever, lærere og COWI arbejdet med, hvor langt man kan komme med indeklimaet med bevidsthed og adfærdsændringer.

Formålet med lokale 13 var at arbejde med adfærdsændringer for at undersøge, hvordan indeklimaet kan påvirkes. Igennem inddragelse og engagement af elever og lærere blev gode vaner indarbejdet i forhold til at åbne vinduer og aflaste klasselokalet for at nedbringe CO₂-niveauet.

De adfærdsmæssige tiltag og den ønskede gevinst blev defineret i samarbejde med elever, lærere, skoleledelse og Danmarks Lærerforening. Tiltagene blev tilpasset det specifikke lokale og tog udgangspunkt i de udfordringer, som elever og lærere oplevede.

Indledningsvist blev en workshop afholdt, hvor elever og lærere fik viden om, hvordan indeklimaforhold som støj, luft- og lyskvalitet påvirker dem, og hvordan deres egen adfærd påvirker de faktorer.

Elever og lærere havde herved god mulighed for at tage ejerskab for de adfærdstiltag, som de selv skulle udvikle. Under workshoppen fik eleverne mulighed at bidrage til løsninger, som kan aflaste klasselokalet og dermed nedbringe CO2-niveauet både under undervisning og i frikvarterer. Det indebar, at de idéudviklede og senere byggede forskellige HUBs, der blev designet, så de tilskynder eleverne til at opholde sig uden for klasselokalet og lufte ud.

En tegning af det hjørnemøbel, som elever designede. 

Som et led i undervisningen fik eleverne mulighed for selv at regne på prisen for deres løsninger samt indhente tilbud til materialer og håndværkere. Derudover var de på et senere tidspunkt selv med til at male og bygge løsningerne, som blandt andet bestod i et selvbygget hjørnemøbel på gangen og en indkøbt sofa. Det har skabt ejerskab og involvering blandt eleverne, samtidig med at læreren gav udtryk for, at ’indeklima’ var et velegnet tværfagligt emne.

Billedet viser processen, hvor eleverne i fællesskab med en tømrer byggede og malede hjørnemøblet. 

Læs mere om resultaterne af elevers og læreres opmærksomhed på indeklima og adfærd

Opmærksomhed på arealer

I projektet er skolens arealanvendelse blevet kortlagt. Det viste, at 23 procent af skolens m2 er gangarealer. Til sammenligning er henholdsvis 25 procent af arealet anvendt til klasselokaler og syv procent grupperum. Kortlægningen var en øjenåbner for, hvor meget spildplads, der var på skolen. Derfor blev det undersøgt, om noget af dette areal kunne tages i brug i forbindelse med at aflaste lokale 13.

Billedet viser nogle af de opmærksomhedspunkter, som eleverne selv har noteret i forhold til at få et bedre indeklima.

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1