En fremtid uden affald

I 2021 vedtog Folketinget en national handlingsplan for cirkulær økonomi, forebyggelse og håndtering af affald frem mod 2032. Projektet Circular Economy Beyond Waste (CEBW) bidrager til at realisere planen i praksis.

 

Projektets 26 delindsatser udforsker og demonstrerer, hvordan vi kan forebygge affald og finde løsninger for øget genbrug og genanvendelse, så vi sikrer, at langt flere produkter og materialer bevares i kredsløb. Projektet indsamler og deler også viden og erfaringer på tværs af partnere og aktører i hele landet — på sigt i Europa og globalt. Ambitionen er således også at medvirke til ny lovgivning eller incitamenter, der fjerner barrierer for cirkulær økonomi.

 

I CEBW tænker vi nyt, og vi tænker sammen. Det er nødvendigt for at nå regeringens ambitiøse mål om at reducere de nationale CO2-udledninger med 70 procent i 2030. Samtidig skal vi i Danmark øge genanvendelsen af det husholdningslignende affald til 65 procent i 2035. I dag genanvendes knap halvdelen.

 

Ideelt set må ingen produkter blive til affald. Materialer skal genbruges og genanvendes. Det er nogle af kodeordene inden for cirkulær økonomi. Det er bare ikke ligetil at skabe cirkulær økonomi. Det kræver, at myndigheder, borgere, virksomheder og vidensinstitutioner arbejder sammen for at ændre vores forbrugs- og produktionskultur. 

 

CEBW er et 8-årigt projekt, der løber fra januar 2022 til december 2029. Projektet støttes af EU’s LIFE IP-program med 75 millioner kroner og har et samlet budget på 125 millioner kroner. Projektet ledes af Region Midtjylland i tæt samarbejde med partnerskabet. Partnerskabet består af 39 aktører på tværs af regioner, kommuner og affaldsselskaber.  

 

Gate 21 bidrager til og er lead på to projekter: Kapacitetsopbygning og Cirkulær omstilling af tekstiler i hospitalssektoren.

 

Kapacitetsopbygning — viden, læring og netværk

Gate 21 understøtter alle deltageres arbejde gennem tværgående kapacitetsopbyggende aktiviteter. Med afsæt i vores kendskab til den kommunale kontekst og solide erfaringer fra konkret tværkommunalt projekt- og udviklingsarbejde, herunder blandt andet initiativerne i Partnerskab for Cirkulære Kommuner, udvikler og gennemfører vi i samarbejde med Region Midt og Region Hovedstaden inspirerende og fagligt solide videns- og kompetenceudviklende og netværksopbyggende aktiviteter.   

Efterspørgselsdrevet cirkulær omstilling af tekstiler i hospitalssektoren

Enorme mængder tekstil fra den offentlige sektor og fra husholdninger brændes af, hvor det i stedet bør upcycles og genanvendes i nye materialer.  For at accelerere den omstilling, kræver det en markant og øget efterspørgsel på genanvendte fibre i nye materialer. Dette delprojekt undersøger mulighederne for at introducere genanvendte flergangstekstiler til brug på hospitaler for både personale og patienter, og identificere konkrete udbudskriterier til at understøtte en cirkulær omstilling af tekstilindustrien i den offentlige sektor. Fokus er, at sikre faktiske CO2-besparelser gennem forebyggelse, levetidsforlængelse og closed-loop genanvendelse af tekstilerne til hospitalssektoren.

 

Tekstilindustrien har den fjerde største miljøpåvirkning i verden og lige nu ender en stor andel af det danske og europæiske forbrug af tekstiler på lossepladser og til forbrænding.  

 

Med indførsel af indsamling af tekstilaffald fra erhverv og husholdninger, giver det nye muligheder for mere genanvendelse – men kalder på løsninger hvor tekstilet genanvendes af høj værdi, for at accelerere omstillingen. Eftersom den offentlige sektor i Danmark står for 6-12 procent af alle tekstilindkøb, er der en unik mulighed for, at sektoren kan gå forrest og efterspørge nye materialer med andele af genanvendte fibre. En øget efterspørgsel vil skubbe til markedsinnovation- og investering i nye og bedre teknologier til genanvendelse.  

 

Markedsdialog og test af nye materialer på hospitaler  

Gate 21 og Region Hovedstaden arbejder sammen om at demonstrere, implementere og skalere måder, hvorpå regionen kan introducere nye tekstile materialer på hospitaler. Tekstiler er i genanvendte eller mere miljøvenlige materialer, i en kvalitet, der samtidig gør dem i stand til at indgå i lukkede eller delvist lukkede kredsløb.  

 

Udfordringen ved at introducere nye genanvendte fibre i tekstiler, er at der endnu ikke er oparbejdet en fyldestgørende erfaring med tekstilernes styrke og holdbarhed. Hvis de ikke kan holde til samme levetid som den konventionelle vare, vil der ikke være nogle miljømæssige besparelser i at overgå til tekstiler med genanvendte fibre. Tværtimod, kan vi risikere at skabe mere tekstilt affald og øge forbruget. Projektet arbejder derfor med at finde den rette blanding, som både bidrager til øget genanvendelse af tekstile materialer, men også reducerer forbruget og fordrer genbrug. Derfor udvælges og afprøves nye fiber-sammensætninger med personale og patienter på hospitaler, for at vurdere om de nye materialer er gode nok til et industrielt brug, lever op til de krav det daglige brug har på hospitaler og kan opretholde en forventet levetid. 

 

For at skalere løsninger og forankre bredt, er en central del af projektet at involvere interessenter i at kortlægge erfaringer, viden og eksempler på at mindske spild, forlænge levetid og cirkulere tekstiler i lukkede kredsløb.  Dette gøres gennem etablering af et netværk af tekstilleverandører, offentlige indkøbere, vaskerier og oparbejdningsvirksomheder, der mødes i dialogmøder og workshops for at udveksle idéer og erfaringer.  Løbende involvering og vidensopbygning gennem test af nye tekstiler, skaber grundlag for at udvikle nye udbudskrav for indkøb af mere cirkulære tekstiler. 

Projektet Circular Economy Beyond Waste er støttet af EU’s LIFE-program

KONTAKT

Seniorprojektleder Dorte Fænø Mondrup

+45 2021 0077

Få faglige indspark

Videndeling og kompetenceopbygning er kerneelementer i projektet. Vi afholder løbende webinarer, som du kan se eller gense her.