Vi udvikler, tester og forankrer cirkulære løsninger i byggeriet sammen med ni kommuner i Sverige og Danmark.

Cirkulær Praksis

I dette tema kan du læse om cases, hvor kommunerne bruger deres erfaringer med cirkulært byggeri, som grundlag for at implementere den cirkulære tankegang både i deres projekter og på tværs af kommunernes mange afdelinger. Kommunerne arbejder for at opbygge en praksis der understøtter værdikædeløsninger i en skala, der kan bringe cirkulært byggeri fra at være enkelt projekter til at blive almen praksis.

Ny ejendomsstrategi med cirkulære principper

Bornholms Regionskommune vil bruge deres erfaringer med cirkulært byggeri, som grundlag for at implementere den cirkulære tankegang i deres næste ejendoms- og udviklingsstrategi, som er under udarbejdelse. Det er et succeskriterium at gøre Bornholms Regionskommune til aftager af genbrugsmaterialer i kommunens egne byggerier. Bornholms Regionskommune kommer til at inddrage deres grønne byggenetværk, som er et netværk af byggeaktører i hele værdikæden, som arbejder med at finde bæredygtige byggeløsninger på Bornholm.

Casen er udarbejdet af Bornholms Regionskommune.

Cirkulære perspektiver styrker lokal arealstrategi

Slagelse Kommune vil inddrage den nye viden de får under Circular Builders kompetencespor og egne erfaringerne fra at arbejde med materialer i et cirkulært loop mellem nedrivninger og nye bygninger i deres kommende areal- og ejendomsstrategi for kommunens byggeportefølje. De vil bruge erfaringerne til at indarbejde fokus på cirkulært byggeri både på det strategiske og operationelle plan.

Casen er udarbejdet af Slagelse Kommune.

Forankring af cirkulær praksis i kommunen

Genom att delta i Circular Builders vill Laholms kommun öka sin kompetens inom cirkulär upphandling, cirkulär konstruktion och cirkulära affärsmodeller. Att nätverka och skaffa sig mer kunskap om hur man som offentlig aktör kan arbeta med cirkulär byggnation är ett annat fokusområde för kommunen. Lärdomarna från projektet hoppas man kunna införliva i en kommande uppdatering av ägardirektivet för det kommunala bostadsbolaget.

Casen er udarbejdet af Laholms Kommun.

Cirkulær praksis med byggeri i en lille kommune

Genom intervjuer med relevanta aktörer kommer kommunen samla kunskap för att ta fram en metod för hur en mindre kommun kan arbeta med cirkularitet och hållbarhet i plan- och exploateringsprocessen. Speciellt intresse finns för hur beräkningar görs för undersöka kostnader för att bygga cirkulärt på lång och kort sikt och hur en arbetsprocess i en mindre kommun kan se ut som stödjer ett cirkulärt byggande.

Casen er udarbejdet af Tomelilla Kommun.

Partnerne bag projektet  

Kontakt

Projektleder Mette Marie Nielsen mette.marie.nielsen@gate21.dk