Om Advisory Boardet

Omstillingen til et affaldsfrit samfund

45 procent af den globale klimabelastning stammer fra måden, vi producerer og forbruger produkter på, og Danmark er i dag blandt de lande, der producerer allermest affald per indbygger.

For at nå i mål med den grønne omstilling, skal vi designe et affaldsfrit samfund, hvor produkter og materialer bliver brugt så længe som muligt, genbrugt i videst muligt omfang og i sidste ende genanvendt. Dét er kernen i den cirkulære økonomi. Omstillingen kan kaste betydelige gevinster af sig, som – foruden reduceret CO2-udledning – tæller økonomisk vækst, nye jobs og øget eksport.

Kommunen og regionens rolle i den cirkulære økonomi

Kommuner og regioner løfter en lang række vigtige samfundsopgaver, og har forskellige roller, der giver mulighed for at skubbe på omstillingen til en cirkulær økonomi. Kommunerne har for eksempel adgang til virksomheder gennem tilsyn og lokal erhvervsudvikling, indflydelse på affaldsselskaberne gennem ejerskab og står – ligesom regionerne – bag store indkøb og nye byggerier.

Derudover har kommuner og regioner tæt kontakt til borgerne, der også i mange tilfælde er ansat i daginstitutionerne, på hospitalerne eller andre steder. Det giver en unik mulighed for at afprøve cirkulære tiltag på egne medarbejdere i egne institutioner, inden det rulles bredere ud – for eksempel affaldssortering på skoler eller deling af møbler mellem forvaltninger.

Det kan kommuner og regioner gøre for at afskaffe affald

I Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner sidder ledelsesrepræsentanter fra regioner, kommuner og affaldsselskaber, KL, Concito og Gate 21. Med udgangspunkt i egne erfaringer på tværs af de forskellige organisationer, har medlemmerne sammen udviklet konkrete forslag til handlinger og samlet en række cases, der skal inspirere landets kommuner og regioner til cirkulær handling. RUC, Concito og Gate 21 har været sekretariat for Advisory Boardet.

Ideen til Advisory Boardey er født ud af markante cirkulære indsatser i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Blandt andet projekterne Partnerskab for Cirkulære Kommuner og Cirkulær Sjælland, hvor 15 kommuner og regioner udvikler nye løsninger i samarbejde med fire affaldsselskaber, vidensinstitutioner og Gate 21. Projekterne bliver fulgt af mere end 30 kommuner.

Advisory Boardets handlingsforslag ligger inden for fire udvalgte områder: ’byggeri og byplanlægning’, ’erhvervssamarbejde og erhvervsaffald’, ’udbud og indkøb’ og ’genbrug og reparation’. Der er stor variation i handlingsforslagene. Nogle har kæmpe potentiale på grund af stor volumen, andre er borgernære eller rettet mod at skabe gode rammer for erhvervslivet. Nogle indsatser kan sættes i værk her og nu, mens andre er mere langsigtede. Fælles for mange forslag er, at kommunen og regionen som egen virksomhed spiller en central rolle, ligesom der et stort fokus på partnerskaber, både på tværs af kommunegrænser og sektorer.

Handlingsforslagene viser, at der ikke er én vej til den cirkulære omstilling. Men at der er mange greb og indsatser, der kan bane vej for det affaldsfrie samfund.

De nationale rammer

Der er rammebetingelser, der afgrænser handlerummet for cirkulære indsatser i kommuner og regioner. For eksempel er måden vores produkter bliver designet og produceret på, afgørende for den cirkulære omstilling, ligesom EU-lovgivning og national politik på områder som for eksempel produktpolitik, kvalitetsstandarder, moms og levetidsgarantier spiller en central rolle for den cirkulære omstilling af samfundet. Advisory Boardet har koncentreret sig om forslag til handlinger, der kan iværksættes inden for nuværende, gældende rammer.

Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner

Elisabeth Gadegaard Wolstrup
Direktør for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse i Albertslund

Christian Ibsen
Direktør i CONCITO

Claus Torp
By- og kulturdirektør, Furesø Kommune

Kaare Albrechtsen
Enhedschef for Miljø, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

Jacob Hartvig Simonsen
Direktør i Amager Ressourcecenter (ARC)

Michel van der Linden
Teknisk direktør, Kalundborg Kommune

Philip Hartmann
Chefkonsulent i Gate 21

Pia Buch-Madsen
Funktionschef for Bæredygtig Udvikling i Region Sjælland

Sara Røpke
Kontorchef, Kommunernes Landsforening

Sven Koefoed-Hansen
Teknisk direktør, Næstved Kommune

Trine Lindegaard Holmberg
Direktør i ARGO

Vælg et tema