Markedsdialog

I projektet nytænker man, hvordan kommunen møder markedet, inden den laver et udbud. Der mangler erfaringer med at målrette markedsdialogen til indhentning af ny viden om markedets løsninger og udviklingstendenser. Dialogen skal føre til en kvalificering af problemfeltet og identificere, hvor de mest relevante snitflader mellem typer af leverandører ligger. Dialog er samtidig oplagt til at identificere markedets syn på risici, herunder hvilke kommercielle risici markedet er parat til at påtage sig og hvilke problemstillinger, markedets aktører ser de største kommercielle potentialer i.

Gå til næste fase – OPI.

Comdia til online dialog

Maskinrummet, hvor man offentligt kan lægge sin case ud online i løbet af markedsdialogen, er gennem Comdia, hvor cases også har mulighed for at oprette dialoger med leverandører. Comdia kan bruges af casene til at afsøge markedet for løsninger, synliggøre casen og få afklaret indledende spørgsmål og lignende gennem dialog med leverandører. Der er mulighed for, at cases kan udtrække et datablad for deres online adfærd på Comdia, der både gælder for casen og de leverandører, den indgår i dialog med. Databladet kan vedlægges et udbud senere hen for at sikre gennemsigtighed i markedsdialogen. Læs mere om Comdia.

HVAD ER MARKEDSDIALOG?

Markedsdialog benyttes, inden et udbud foretages, til at indhente viden om et område, som kan bruges til udformning af udbudsmaterialet. Der er ingen formelle krav til dialogens gennemførsel – hverken i form af antal, længde eller hvor mange, der skal afholdes dialog med. Dialogen kan være mundtlig eller skriftlig, og der er intet krav til hvor længe før et udbud, at dialogen skal foretages.

For alle former for markedsdialog gør det sig gældende, at ordregiveren skal sikre, at dialogen ikke fører til en konkurrencefordel for de deltagende virksomheder. Det betyder, at alle relevante oplysninger fra dialoger skal dokumenteres således, at de kan indgå i det fremtidige udbudsmateriale. Samtidig skal der fastsættes en tidsfrist for udbuddet, således at et eventuelt tidsmæssig forspring udlignes.

Dokumentationen og den tidsmæssige udligning vil på denne måde opfylde kravene til de foranstaltninger, en ordregiver skal gøre sig i forbindelse med et udbud, hvor der har været afholdt markedsdialog forinden. Logik og rimelighed er hovedelementerne i at sikre sig de passende foranstaltninger, og kravet til overholdelse af dette er det samme, hvis man går direkte til et udbud efter markedsdialog eller indskyder en fase med et OPI-projekt inden da. Hvis man indskyder et OPI-projekt inden udbud, vil informationspligten følge efter projektets slutning.

 

FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs globale mål nr. 9 og nr. 12