Temaer og cases

Cleantech Tipp har otte cases i Danmark og Sverige. Casene er fordel på følgende temaer: Klimatilpasning, industriel symbiose, affald & resssourcer samt energi & bygninger. Du kan læse om temaer og cases herunder.

 

Frederiksberg Kommune (DK)

Målet er et udviklings- og testforløb af regnvandsbede, der tilbageholder regnvand fra veje og tage effektivt i forhold til investeringen. Samtidig skal bedene gavne beplantningen og skabe gode robuste vækstbetingelser og grønne byrum uden miljøbelastning af fx grundvand. Løsningen skal let kunne etableres i eksisterende bymiljø uden opbrydning af vej og fortov og uden gene for trafik. Samtidig er der behov for en model, der kan håndtere juridiske aspekter i forhold til miljøkrav, fx når privat tagvand og vand fra off. vej blandes.

VIDEO: hør Frederiksberg Kommune fortælle om de løsninger de har fået udviklet og den proces de har været igennem

Se Frederiksberg Kommunes udbud af innovationspartnerskab – GRØN VEJ- og REGNVANDSLØSNINGER her

Københavns Kommune (DK)

Målet er at  koble Danmarks største stormflodsplan med en omfattende omverdensinddragelse, som tæller alt fra borgere og virksomheder over producenter og byudviklingsselskaber til øvrige offentlige og halvoffentlige aktører. Dialogen skal være med til at definere kompetencer, produkter, processer, miljøtekniske forhold, juridiske samt økonomiske modeller. Alt sammen ting der bør indgå i løsningen for fremtidens stormflodsplan. Afslutningsvist skal markedsdialogen bruges til at definere rammer og indhold for et egentlig muligt OPI eller et innovationspartnerskab.

 

NSR (SE)

Målet er at udvikle affaldssektoren med nye tjenester, der giver merværdi for borgerne og tager udgangspunkt i deres behov og udfordringer. Løsningerne kan spænde bredt fra effektiviseringer af eksisterende løsninger fx tømning, sortering eller genanvendelse baseret på fx digitalisering, dataindsamling eller kommunikation til helt nye services eller samtænkning af eksisterende services udenfor affaldssektoren (postkørsel eller lign.) Målet er udvikling i retning mod størst muligt økonomisk og miljømæssig rentabilitet. Der fokuseres konkret på tømning af affaldsbeholdere On Demand fremfor den skemalagte tømning som NSR varetager på nuværende tidspunkt.

BOFA og AAU (DK)

Målet at udvikle nye samarbejder med en bred kam af aktører, der kan skabe et mere differentieret indsamlings-, logistik- og slutbehandlingssystem for dagrenovation.  Der er et ønske om højere værdiskabelse, renhed af fraktioner og at flere fraktioner kan genindgå i et materialeloop. Hele processen skal gentænkes, og der er et ønske om et større fokus på nudging, adfærd og design i målet på at mindske CO2 og affaldsstrømme og øge livability og grøn vækst. Nye servicemodeller skal undersøges, og substansen i et samarbejde skal afklares nærmere i forhold til at be- eller afkræfte, hvorvidt markedet kan håndtere en sammenkobling af forretningsområder til at indfri visionen om en større genanvendelse

 

Høje Taastrup Kommune (DK)

Målet er at øge mængden af byggematerialer fra nedrivninger, der bruges igen i nybyggeri. Rigelige materialer findes i nedrivningsbygninger, men logistikken i dag gør, at det kan være vanskeligt at bruge dem og det er derfor stadig et umodent marked. Det vil vi gerne lave om på ved at skabe nye muligheder for markedet for genbrugsmaterialer. Ved at skabe dialog mellem kommunen, nedrivere, entreprenører, arkitekter m.fl. vil vi kunne samarbejde mod løsninger, der gør processen smidigere.

Malmö Stad og Sysav Utveckling (SE)

Målet er at udvikle et netværkskoncept, der omsætter store mængder af madspild til brugbare ressourcer. Ønsket er et samspil mellem producenter, grossister og butikker på den ene side og på den anden side entreprenører, der udnytter ressourcerne gennem fx donation, syltning, saftproduktion, tørring, catering eller i sidste ende foder. Mellem de to led skal der være et koordinerende element, der kender ressourcerne i realtid, kobler aktørerne og leverer logistiske løsninger. Der arbejdes på at udforme en potentiel løsning, som kan undvige kendte udfordringer såsom logistik, skalerbarhed og renhed af fraktioner.

 

Öresundskraft (SE)

Målet er at skabe en virtuel platform. Platformen skal kunne bruges hjemme såvel som på arbejdspladsen som en del af facility management. Udover energiforbrug kan platformen f.eks. også fokusere på affald, madspild, vandforbrug eller andet. Platformen arbejder med adfærd, visualisering, nudging og gamification. Målet er en løsning, som tager udgangspunkt i brugernes behov og som forener flere områder, som forventes at overgå til digitalisering.