Dialog med marknaden

Projektet är nytänkande omkring hur kommunen möter marknaden  innan  en upphandling initieras. I dag saknas erfarenheter av hur en målstyrd dialog med marknaden kan användas för att hämta in ny kunskap om lösningar och utvecklingstrender. Dialogen ska dels mynna ut i en gemensam avgränsning av problemområdet, dels i en kartläggning av var de mest relevanta gränssnitten mellan olika leverantörer finns. Dialogen rymmer även en analys av marknadens syn på risker, inklusive de affärsmässiga risker marknaden är villig att ta på sig, och i vilka utmaningar/problemställningar som marknadens aktörer bedömer ha störst potential.

Gå vidare till nästa steg – OPI.

Dialog sker online i Comdia

Comdia är den digitala plattform där pilotprojekten kan nå omvärlden, sköta en del av dialogen med leverantörerna och publicera ny information som uppkommer i dialogen med marknaden. Pilotprojekten kan vidare använda Comdia till utforska vilka lösningar som finns på marknaden, synliggöra sitt arbete och gå igenom en del förberedande frågeställningar genom dialog med leverantörerna. Det är också möjligt att göra utskrifter av de anteckningar som pilotprojekten gör på Comdia för att underlätta dialogen mellan pilotprojekt och leverantörer. Utskrifterna kan sedan inkluderas i en upphandling för säkerställa god insyn och transparens i dialogen. Läs mer här om Comdia.

VAD ÄR DIALOG MED MARKNADEN?

Dialog med marknaden tillämpas innan en upphandling startar i syfte att samla in kunskap om ett visst ämnesområde. Kunskap som kan användas som underlag för att utforma själva upphandlingen. Det finns inga formella krav på att en dialog ska hållas och inte heller hur många eller långa de måste vara eller hur många parter man behöver samtala med. Dialogen kan vara muntlig eller skiftlag och det finns inga krav på att dialogen ska hållas vid en viss tidpunkt i förhållande till själva upphandlingen.

För alla varianter av dialog med marknaden gäller emellertid att en viss arbetsordning måste följas så att dialogen i sig inte leder till en konkurrensfördel för de verksamheter som deltar. Det innebär till exempel för den upphandlande myndigheten att alla relevanta upplysningar måste vara gediget dokumenterade så att de kan ingå i det framtida underlaget för upphandlingen. För att undvika att någon leverantör får ett försprång krävs det att varje upphandling har en tydligt kommunicerad tidsfrist.

En väl genomförd dialog borgar för att upphandlingsprocessen möter de krav som en upphandlande aktör ställer i samband med ett erbjudande läggs fram. Logik och rimlighet är viktiga förutsättningar för att säkerställa att rätt åtgärder sätts in och att dessa efterlevs, oavsett om man går direkt från dialog till upphandling, eller om man initierar en OPI-process däremellan.

Om man genomför en OPI-process måste man istället säkerställa att informationen delas vid processens slut.

 

FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs globale mål nr. 9 og nr. 12