Månedens TIPP

Herunder finder du konkrete idéer og gode tip til dit arbejde med innovation, markedsdialog og OPI.


Hva’ med et innovationsfællesskab?

(Juni 2017)

Alle kommuner betjener sig af indkøbsfællesskaber og fælles rammeaftaler. Fordi det giver bedre indkøb til prisen. Men når det kommer til innovation i udbud, synes billedet fortrinsvis at være kommunen som solist – også i Cleantech TIPP. Det kan der være mange gode grunde til. Fx at man som kommune søger en specifikt skræddersyet lokal løsning. Alligevel vil der fremover være grund til i højere grad at overveje et innovationsfællesskab, hvis man som kommune vil skabe innovation i sine udbud. Det kan både øge interessen og sænke omkostningerne.

Det innovative udbud sker i dag fortrinsvis solo. Læser man fx Miljøstyrelsens publikation om ”Grønne innovative indkøb og samarbejder”, er caseeksemplerne kommuner, der hver for sig har valgt at søge nye innovative løsninger i deres udbud. Hvad enten det er Herning, der er landet med en helt ny leasingmodel til sit arbejdstøj, eller Ikast-Brande, der har fået udviklet en ny slags belægning til sine cykelstier.

Gør dit udbud mere attraktivt og mindre omkostningstungt
Men der er argumenter for at gå sammen med andre kommuner om innovationen – eller i hvert fald dele af den. Det måske stærkeste argument er, at flere kommuner gør udbuddet mere attraktivt for markedet. Et argument der ikke mindst har gyldighed for mindre kommuner, hvor større kommuner som fx København eller Frederiksberg kommuner bevisligt ikke har problemer med at mobilisere stor interesse. Det viste markedsdialogen, som Frederiksberg netop har gennemført i sin klimatilpasnings-case.

Et andet oplagt argument er, at man med et innovationsfællesskab er flere til at dele og spare omkostninger – fx til juridisk bistand. Mon ikke de tre kommuner, der gik sammen om Danmarks og måske Europas første innovationspartnerskab, kan tale med om det?

Gør det muligt for virksomheder at deltage
Samtidig skal man huske, at et innovationsfællesskab også kan give god mening for virksomheder, specielt mindre. De kan nemlig i forvejen have svært ved at få tid til markedsdialoger og OPI-samarbejder. Endelig kan det styrke det kreative faglige miljø, når flere kommuner forener kræfterne om et OPI-forløb.

Tommelfingerregel
Tommelfingerreglen må være: Jo mere generisk en løsning der søges, desto bedre mening giver et innovationsfællesskab. Det kan være delvist, hvor man fx kun slår sig sammen om markedsdialogen. Eller fuldt og helt i hele OPI-forløbet og et efterfølgende udbud. Der skal givetvis eksperimenteres.


Gode råd op til OPI

(Maj 2017)

I projektledelsen har vi diskuteret projektets tre faser og er kommet frem til, at vi synes, der mangler én. Vi taler om en mellemfase, præ-OPI fase, hvor markedsdialogerne er overstået, og man skal til at indlede et samarbejde, herunder at fastsætte rammerne for det kommende samarbejde. Vi har samlet en række fokusområder og gode råd til denne fase.

Udviklingsspørgsmålet skal være drivende for oprettelse af samarbejde
Efter afholdelse af markedsdialoger bør der evalueres kort tid efter med det formål at kategorisere nye ideer, så det bliver mere synligt for jer selv og de private leverandører, hvad der kan arbejdes videre med i dette projekt. Vær god til at sortere og udvælge den idé, som I ser muligheder i at forfølge. Tryk-prøv ideen internt ved at formulere et udviklingsspørgsmål. Er dette solidt nok til at danne grundlag i en OPI-aftale, og er det interessent nok for de private leverandører at samarbejde med jer omkring over en længere periode?

Tiltræd nye roller
I begyndelsen af dialogen omkring indgåelse af samarbejde kan det være en god ide at minde hinanden om, at både jer som offentlige repræsentanter og de private virksomheder er ved at tiltræde en aftale, hvor alle er ligestillede udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. Der kan være risiko for, at begge parter indtager vante roller som aftager og leverandør, så hav en strategi klar til at minde hinanden om de nye roller. Udpeg en tovholder, som koordinerer alt kontakten.

Brug aftaleskabelonen som udgangspunkt til at forventningsafstemme
OPI aftalemodellen skal sikre samarbejdets formelle rammer og praksis og give et ens grundlag for udvikling. Se OPI aftaleskabelonen igennem som forberedelse til ’forhandling’ med de private leverandører og til at forventningsafstemme omkring et fælles udviklingsprojekt. Skal projektet være åbent eller lukket? Hvordan skal samarbejdet fungere (organisatorisk og metodisk), og skal der inddrages borgere løbende til sikring af relevans og behov for udvikling af nye løsninger? I et OPI aftale skal man give løsningen på udviklingsspørgsmålet, men det anbefales, at man planlægger hvordan, man påtænker at finde frem til et nye løsninger.

Vær skarp på rettighederne
For at minimere konflikter og usikkerheder er det særligt vigtigt at gøre det klart, hvad der er forgrunds- hhv. baggrundsviden og hvordan der håndteres ejerskab af resultater, finansielle hæftelser og beskyttelse af den private part mod inhabilitet ved et efterfølgende udbud mv. Forberedelse gør klog, og der bør altid være en advokat inde over aftalen, inden den underskrives af alle deltagere.


Find din innovation

(Marts 2017)

Cleantech TIPP handler om at bruge offentlige udbud til at skabe innovation. Men innovation er mange ting og kommer i flere typer, højder og former. Spørgsmålet er derfor, hvilken slags innovation du søger med din case?

Charlotte Fischer fra Concito udarbejder som en del af Cleantech TIPP et innovationsbrief, hvor hun går tæt på innovationens mangesidede væsen og skaber et overblik over rummet for grøn innovation.

Hvilken type innovation?
Når vi taler om innovation, vil mange tænke på et nyt produkt. Men innovation kan lige så vel handle om en ny fremstillingsform, forretningsmodel, markedsføring eller finansiering – og ofte flere i en kombination. En stor britisk undersøgelse om innovation i udbud viste, at service- og procesinnovation var mere almindeligt end produktinnovation.

Hvilken innovationshøjde?
Langt fra alle innovative løsninger er gennemgribende nye. I mange tilfælde er resultatet inkrementel innovation, hvor der blot er tale om tilpasning af eksisterende løsninger. I andre tilfælde er der behov for radikal eller transformativ innovation, hvor man skaber noget grundlæggende nyt – enten som en konkret afgrænset løsning eller som et samlet nyt system.

Hvilken rolle i markedet?
Innovation kan spille flere roller i markedet – alt efter hvor modent markedet er. Innovation er derfor heller ikke altid at kickstarte et helt nyt marked, men kan også være at eskalere et afgrænset marked eller konsolidere et eksisterende marked.

Hvilken modtager af innovationen?
Det vil ofte være den offentlige udbyder selv, der skal bruge den nye innovative løsning. Men den offentlige udbyder kan også vælge at gå sammen med andre – for på den måde at gøre udbuddet større og mere attraktivt. Eller modtageren kan være en helt tredje part, hvor den offentlige udbyder blot spiller rollen som facilitator.

De mange slags innovationer kan diskuteres hver for sig – eller ses i sammenhæng. Brug markedsdialogerne til at finde ind til, hvad det er for en slags innovation I søger med jeres case.


Se dit pitch efter i sømmene

(Februar 2017)

At invitere markedets leverandører og aktører til en dialog kræver et godt gennemarbejdet pitch, der effektivt formidler dit projekt. Et godt pitch kræver at man sætter sig ind i modtagernes sted og leverer lige præcis de informationer der er behov for. Brug følgende spørgsmål til at sikre et godt pitch.

Er det simpelt?
Der er grænser for, hvor meget man kan tage ind, og det er derfor nødvendigt at skære ind til benet, hvis du vil være sikker på, at dit budskab går rent igennem. Du behøver ikke den helt store fortælling for at forklare din case. Gør det kort, og hold dig til et eller to kernebudskaber.

Er det præcist?
Du bør spørge dig selv, om dit pitch fortæller det, du ønsker, det skal fortælle. Du skal være tydelig på det behov, der findes. Hvilken problemstilling, ønsker du at løse, og hvorfor er den ikke løst endnu? Et velformuleret pitch skaber grobund for et fælles udgangspunkt og dermed en god basis for videre dialog.

Er det klart, hvem du pitcher til?
Markedet skal kunne se sig selv i et udviklingsforløb hen imod udvikling af en ny løsning. Gør det tydeligt, hvorledes en markedsaktør kan spille ind, og hvad de kan vinde ved at deltage. Overvej at lave en modtagerprofil – det kan også gøre det lettere efterfølgende at finde de virksomheder, du gerne vil i dialog med.

Er pitchet appetitvækkende for en privat leverandør?
Giv et billede af indkøbspotentialet i det omfang, du kan, for at indikere en potentiel økonomiske fortjeneste. Du har måske interessetilkendegivelser for området fra andre kommuner og organisationer som til sammen kan bruges til at indikere en stor markedsvolumen. Prøv samtidig at tænke over, om du kan sige noget overraskende i dit pitch eller åbne op for en særlig interessant viden, du har, for at gøre markedet nysgerrig på dit projekt.

Sætter du en tydelig ramme med dit pitch?
Dit pitch skal være åbent og invitere til dialog, skabelse af innovation samt fælles løftning af en opgave, men det er også nødt til at sætte nogle rammer. Hvad er dit mål og dine begrænsninger? Du skal ikke stille spørgsmål i dit pitch, her skal du kun præsentere.

 


Stiller du de rigtige spørgsmål til markedet?

(Januar 2017)

I denne første udgave af månedens TIPP har Processio samlet 5 gode råd til, hvordan cases får markedet til at engagere sig i den digitale dialog på Comdia ved at stille de rigtige spørgsmål.

Stil spørgsmål – de hjælper!
En blank side vil næsten altid forblive blank igennem forløbet. Bare to eller tre spørgsmål kan få dialogen til at rulle.

Opdel dine spørgsmål i emner!
20-30 spørgsmål kan tage pusten fra selv den mest engagerede virksomhed. Derfor, hjælp virksomheden til bedre at kunne orientere sig og målrette sin dialog.

Sæt dig i leverandørens sted!
Tænk over, hvad du med rimelighed kan forlange at markedet skal svare på. Det er OK at spørge ind til løsningsforslag, men henvis gerne til, at produktspecifikke detaljer kan uploades direkte via casen på TIPP-siden.

Stil de mærkelige/skæve spørgsmål!
Lad markedet vide, at I, i innovationsprocessen er åbne for de nye, skæve og anderledes løsninger – hvem ved hvad det fører til?

Hold dialogen i gang!
Kommentér på markedets inputs og stil nye spørgsmål som dialogen udvikler sig. Det viser din interesse i dialogen og fastholder markedets engagement.