OPI-aftaleskabelon

De to advokatfirmaer Lundgrens og Setterwalls har udformet en OPI aftalemodel (en skabelon), som benytter både danske og svenske lovtekster, og som kan benyttes af offentlige og private aktører til at indgå et innovationssamarbejde. Formålet med at indgå i en aftale er at OPI aftalen skal sikre samarbejdets formelle rammer. I praksis håndterer aftalen forhold såsom ejerskab af resultater, finansielle hæftelser og beskyttelse af den private part mod inhabilitet ved et efterfølgende udbud.

Hent skabelon på svensk

Hent skabelon på dansk

Hent skabelon på svensk og dansk

HVAD ER OPI?

Et offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) er en samarbejdsform, hvor offentlige institutioner og private virksomheder som udviklingspartnere sammen udvikler nye løsninger. Det særlige ved OPI er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et aftager/leverandør forhold med henblik på levering af en kendt løsning. Deltagerne er derimod udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. Der findes ikke kun én måde at organisere eller gennemføre et OPI på, og der er både eksempler på store strukturerede OPI-programmer og på små lokalt forankrede OPI-projekter.

Grundtanken med OPI-projekter er, at hvis man som offentlig institution har hjemmel til at varetage en opgave og til at foretage et indkøb, så har den offentlige institution også normalt hjemmel til at gennemføre et OPI-projekt med henblik på at forbedre opgavevaretagelsen. Til gengæld må OPI-projekter ikke tilrettelægges på en sådan måde, at den offentlige institution kommer til at tjene penge på aftalen, med mindre der er tale om et biprodukt af aftalen.

Ideen med at igangsætte et udbudsfri OPI-projekt bygger på, at der i en nær fremtid skal igangsættes et udbud, men at markedet ikke på nuværende tidspunkt kan levere et tilfredsstillende produkt eller ydelse til opfyldelse af udbuddets behov. Selve OPI aftalemodellen skal sikre samarbejdets formelle rammer og praksis og håndtere ejerskab af resultater, finansielle hæftelser og beskyttelse af den private part mod inhabilitet ved et efterfølgende udbud.

HVAD ER INNOVATIONSPARTNERSKABER?

I det nye EU udbudsdirektiv er et Innovationspartnerskab en ny mulighed for at skabe innovation i samarbejde med private leverandører, med en dertilhørende option på at købe løsningen bagefter af den offentlige institution. Innovationspartnerskabet bruger markedsdialogen til at indsamle viden på et område for dernæst at gennemføre et udbud ud fra en aftale, hvor de private leverandører finder et eller flere bud på en løsning. Løsningen udvikles i tæt samarbejde mellem den offentlige og den private part, hvorefter løsningen kan indkøbes efterfølgende.

Faktaark om OPI

Cleantech TIPP har lavet et faktaark om OPI, som du kan hente på svensk og dansk.


FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs globale mål nr. 9 og nr. 12

Se mere