OPI och Innovationspartnerskap

Cleantech TIPP har som utgångspunkt att varje pilotprojekt ska inrättas som ett enskilt Offentligt-Privat Innovationssamarbete (OPI). I en sådant ingår alla parter i ett gemensamt utvecklingssamarbete där parterna bidrar till gemensamma utvecklingsmål. Det finns mer än ett sätt att organisera och genomföra ett OPI på och pilotprojekten kommer därmed att organiseras som enskilda OPI-processer med möjlighet att initiera en upphandling redan under projekttiden.

Det är i OPI-fasen som det kreativa utrymmet – innovationshöjden – ställs på sin spets. En speciell förutsättning för just OPI är att den är inriktad mot marknaden och att varje behov måste mötas av en lösning som samtidigt är konkurrenskraftig. Det är därför särskilt viktigt att det mervärde som innovationen är tänkt att alstra verkligen uppfylls och kan visualiseras under arbetets gång.

I Cleantech TIPP undersöks relevansen av att genomföra pilotprojekten som ett OPI. Pilotprojekten har även möjlighet att genomföra ett Innovationspartnerskap.

Gå vidare till nästa steg – test

VAD ÄR OPI?

Ett Offentligt-Privat Innovationssamarbete (OPI) är en samarbetsform i vilken offentliga institutioner och näringslivet tillsammans utvecklar nya lösningar. OPI är speciellt i den meningen att deltagarna inte ingår i en regelrätt beställare/leverantör-relation där en på förhand känd vara, produkt eller tjänst ska levereras. Istället utgör privata och offentliga aktörer utvecklingspartners som gemensamt utforskar nya innovativa lösningar på gemensamt definierade utmaningar. Det finns inte bara ett sätt att organisera eller genomföra ett OPI – ett sådant samarbete kan vara såväl stort och strukturerat som litet och lokalt förankrat.

Utgångspunkten för OPI-projekt är att om upphandlande myndighet har befogenhet (rättslig grund) på området så har institutionen i regel också rättslig grund att förbättra implementeringen genom att ingå innovationssamarbete (före en upphandling). I gengäld får ett OPI inte arrangeras på ett sådant sätt att den offentliga institutionen kommer att tjäna pengar på avtalet (så länge det inte rör sig om en biprodukt till avtalet).

Idén med att ingå i ett OPI utan anbud bygger på att anbud förväntas i en nära framtid, men att marknaden vid nuvarande tidpunkt t inte kan leverera den tjänst eller produkt som uppfyller den upphandlande myndighetens behov. Den avtalsform som upprättas för ett OPI fastställer samarbetets formella ramar och praxis. Avtalet förtydligar ansvaret för projektresultat, finansiella förehavanden och för att näringslivsparten bibehåller sin rätt att ingå i den efterföljande upphandlingen (inte blir jävig).

VAD ÄR INNOVATIONSPARTNERSKAP?

I EU:s nya direktiv för upphandling ger Innovationspartnerskap en ny möjlighet att skapa innovation i samarbete med näringslivet. Innovationspartnerskap omfattar även en förhandsrätt att i efterhand kunna köpa lösningen av den offentliga aktören. Innovationspartnerskapet använder sig av dialog med marknaden för att samla in kunskap om ett område för att därefter lämna ett anbud utifrån den eller de förslag till lösningar som näringslivets leverantörer kommer fram till. Lösningen utvecklas sedan i tätt samarbete mellan aktörerna varefter den kan köpas in av den offentliga aktören.

OPI-aftaleskabelon

Kom godt i gang med OPI med juridiske aftaleskabeloner på svensk og dansk.

Faktaark om OPI

Cleantech TIPP har lavet et faktaark om OPI, som du kan hente på svensk og dansk.

FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs globale mål nr. 9 og nr. 12