Teman och pilotprojekt

Cleantech TIPP genomför åtta pilotprojekt i Danmark och Sverige. Pilotprojekten omfattar följande teman: klimatanpassning, industriell symbios, avfall och resurser samt energi och byggnader. Nedan kan du läsa mer om pilotprojekten.

 

Frederiksbergs kommun (DK)

Målet är att skapa en utvecklings- och testprocess av regnvattenbäddar som avleder regnvatten från vägen på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Samtidigt ska bäddarna vara till gagn för kringliggande planteringar och skapa gynnsamma förhållanden för växtlighet och gröna stadsrum utan att utsätta exempelvis grundvattnet för miljöbelastningar. Lösningen ska enkelt kunna tillämpas i befintlig stadsmiljö utan stora ingrepp på vägnät eller trottoarer och utan att försvåra trafiksituationen i övrigt. Samtidigt behövs det en modell som kan hantera de juridiska aspekterna i förhållande till miljöhänsyn exempelvis när enskilt dagvatten och vatten från allmän väg blandas.

Köpenhamns kommun (DK)

Målet är att integrera Danmarks mest omfattande översvämningsplan med ett genomgripande samhällsengagemang som spänner från medborgare och enskilda företag över producenter och företag involverade i stadsutveckling till andra offentliga och halvoffentliga aktörer. Dialogen syftar till att identifiera kompetens, produkter, processer, miljötekniska förhållanden samt juridiska och ekonomiska modeller som bör ingå som en del av lösningen i en framtida översvämningsplan. Slutligen ska marknadsdialogen användas till att fastställa förutsättningar för att genomföra ett OPI eller Innovationspartnerskap.

NSR (SE)

Målet är att utveckla avfallssektorn med nya tjänster som ger mervärde åt medborgarna med utgångspunkt från deras behov och utmaningar i vardagen. Lösningarna kan spänna över vitt skilda fält såsom effektivisering av existerande lösningar av exempelvis tömning, sortering eller återvinning baserad på till exempel digitalisering, datainsamling eller kommunikation till att helt nya servicefunktioner växer fram eller att en existerande tjänst (postväsende och liknande) länkas samman med avfallssektorn). Målet är utveckling i riktning mot största möjliga ekonomiska och miljömässiga lönsamhet och hållbarhet. Ett konkret fokusområde  handlar om tömning av avfallsbehållare On Demand (på beställning) istället för schemalagd tömning som NSR utför i dagsläget .

BOFA och AAU (DK)

Målet är att utveckla nya samarbeten på bred front med aktörer som kan skapa ett mer differentierat insamlings-, logistik- och slutbehandlingssystem för hushållsavfall. Den finns en önskan om ett optimerat värde ökad renhet av fraktioner och ökat antal fraktioner som kan återanvändas. Hela processen ska omprövas utifrån en önskan om större fokus på nudging (succesiv beteendepåverkan i positiv riktning), beteendemönster och design med målet att både minska koldioxidutsläpp och avfallsmängden och att öka livskvaliteten och grön tillväxt. Nya service modeller undersökas och marknadens förmåga att hantera en sammanlänkning av olika affärsområden ska avprovas. Allt för att infria visionen om ett större återanvändning av material.

 

Høje-Taastrup kommun (DK)

Målet är ett nätverk av aktörer i vilket restprodukter från ett företag kan användas som material i en annan. Nätverket ska göra det möjligt för olika verksamheter att genom innovation och industriell symbios ingå i en cirkulär ekonomi. Kommunen undersöker möjligheten att kunna bidra till att öka marknadsandelen genom att ändra kommunens riktlinjer för upphandling och inköp av produkter (till exempel att alla nya kommunala byggnader till femtio procent ska bestå av återanvänt byggmaterial).

Malmö Stad och Sysav Utveckling (SE)

Målet är att bygga ett nätverk av aktörer som kan förädla de stora mängder matsvinn som produceras i handeln till nya användbara produkter. Ambitionen är att skapa grogrund för ett samspel mellan producenter, grossister och butiker i det ena ledet och entreprenörer i det andra som kan dra nytta av svinnet till exempel för välgörenhet eller genom syltning, saftning, torkning, catering eller, som en sista utväg, djurfoder. Mellan dessa två led behövs en samordnande funktion som vet vilka resurser som finns i tillgå vid en given tidpunkt, som kan föra samman aktörerna och som kan stå för nödvändiga logistiska lösningar. En potentiell lösning är under utformning som redan från början undviker kända fallgropar och utmaningar kring logistik, skalbarhet och renhet av fraktioner.

Öresundskraft (SE)

Målet är att skapa en virtuell plattform som ska kunna användas såväl i hemmet som på arbetsplatsen som en del av facility management (digital styrning av en fastighet). Utöver att styra energiförbrukning kan plattformen också användas till att fokusera på till exempel avfall, matsvinn, vattenförbrukning och liknande. Plattformen tar ett grepp om beteendemönster, visualisering, nudging och gamification). Målet är en lösning som har användarnas behov i centrum och som förenar flera områden som i framtiden kan förväntas bli digitaliserade.