Fase 5: Drift

Med installation af CTS-systemet er der lagt basis for, at bygningsdriften bliver nemmere og mere overskueligt.

Alligevel er der en række opgaver, som regelmæssig skal gennemføres for at sikre, at alt foregår som det skal. Derfor skal der som minimum jævnlig gøres følgende:

 

Opfølgning på alarmer og sms-beskeder, der relaterer til driftsfunktioner af anlæggene

For at benytte alarmer skal man definere, hvad en normal tilstand er. Så kan man sætte alarmer i funktion når tilstanden er unormal.

Det er rådgivernes og CTS entreprenørernes opfattelse, at det er brugeren, der skal definere, hvilke alarmer, der er vigtige og hvilke, der kun skal anvendes til vedligehold af systemet. Hvis kunden ikke tager stilling, kan det ende med at man får noget, som ikke lever op til ens forventninger. Alarmer er ofte en meget overset ressource til at identificere, hvilke anlæg der ikke performer tilstrækkeligt eller hvor der er opstået problemer.

Antallet af alarmhændelser afhænger af, hvor mange alarmpunkter man har oprettet i forhold til at definere en normal/unormal tilstand samt, hvor godt anlægget kører. For at undgå unødvendige alarmhændelser, skal man nøje overveje, hvilke og hvor mange alarmer man etablerer. Ellers risikerer man, at der er for mange alarmer, som i sidste ende kan resultere i, at driftspersonalet ignorerer dem, fordi ”der alligevel ikke sker noget”. Som hovedregel bør der dagligt følges op på alarmlister. Reaktionstiderne for afhjælpning defineres også af alarmtypen. 

Det er vigtigt at overveje konsekvenserne ved ikke direkte at tage aktion ved en alarm. Vil det fx. påvirke

  • Sikkerhed?
  • Produktionstab?
  • Energispild?
  • Brugeres komfort?

Der skal endvidere løbende evalueres på forholdet mellem ressourcer og ambitionsniveau for reaktionstid. Desuden skal det vurderes, hvordan man håndterer alarmer i ferier og helligdage.

Ved god forebyggende vedligehold kan antallet af alarmer minimeres. Det kan fx dreje sig om, at dynamiske punkter i CTS’en tjekkes ved service, så begyndende slid opdages i tide. 

Alarmer hjælper til at overvåge tilstanden i alle anlæg, men bør suppleres af visuel scanning af anlægsbilleder, hvor den kyndige CTS-ansvarlige kan se, om der er noget, som ikke kører optimalt, men ikke nødvendigvis udløser en alarm. 

Der findes firmaer, der påtager sig overvågningsfunktionen mod rimelig betaling.

 

Visuel scanning af anlægsbilleder

Visuel scanning af anlægsbilleder er en vigtig forudsætning for hurtigt at kunne udpege forhold, der er uhensigtsmæssige, men ikke altid udløser en alarm.

 

Ændring af driftsparametre i forbindelse med ændrede driftsforhold

Selv om man har projekteret under inddragelse af brugere, rådgivere og leverandører, har mange kunder oplevet, at deres energiforbrug ikke altid var, som man havde beregnet. Derfor er det væsentligt, at man i det første ½-1 år foretager mere intense gennemgange og tjekker, om alle indstillinger virkelig forholder sig til den reelle driftssituation. Disse gennemgange kan også formuleres som krav i en serviceaftale.

En driftsserviceaftale vil typisk bestå af 1-2 årlige tilsyn, hvor det tjekkes, om de dynamiske punkter i CTS’en virker efter hensigten. Jo flere målepunkter man har lagt i systemet, desto nemmere vil det blive at finde eventuelle fejl. I startfasen bør der dog evt. aftales kortere intervaller imellem servicegennemgangen. I en god aftale, vil man også fastlægge, at logninger og stepresponstests gennemgås. Det giver en mere målrettet fejlfinding.

Service foretages typisk af det CTS-firma, systemet er købt hos, men det kan også være en god idé at tjekke CTS-systemet i forbindelse med fx. et servicetjek på ens ventilationsanlæg. I så fald kan service på de tekniske installationer kombineres med et tjek af de dynamiske punkter på anlægsbilleder.

En fejl behøver jo ikke nødvendigvis at være en fejl i CTS’en, men kan også skyldes en fejl i en tavle eller et relæ, hvorfor det kan være svært at finde årsagen til fejlen af CTS-firmaet. Det er her, et servicetjek, hvor man afprøver, om den reelle tilstand stemmer overens med det, der vises på anlægsbilledet, kan hjælpe med at opdage uhensigtsmæssigheder og i princippet også at nedsætte antallet af alarmer.

Under normale forhold styrer CTS-systemet de tekniske anlæg jf. de grundindstillinger og sætpunkter, systemet er sat til. Både med henblik på indeklima, komfort og energihensyn kan det dog være nødvendigt at ændre på driftsparametrene. Det kan fx være i forbindelse med ferie eller weekendarrangementer, hvor der er mindre eller større aktivitet i bygningerne. Det kan også gælde forhold, som eksaminer med stillesiddende aktivitet i rum, hvor der ellers er meget aktivitet, som kan kræve hævede temperaturer.

Også i forbindelse med særligt lave udendørs-temperaturer kan den CTS-ansvarlige vælge at skrue op for temperaturen for at sikre, at mindre beskyttede vandrør ikke sprænger.

Det kræver erfaring hos den enkelte CTS-ansvarlige at have fornemmelse for, hvor meget eller lidt temperaturen skal hæves i den enkelte bygning, afhængigt af isolering og temperatur-prognoser.

Det kræver også, at den, der ændrer på setpunkterne har en grundlæggende forståelse for, hvilke konsekvenser det har at ændre i parametrene. Hvis vedkommende ikke umiddelbar kender baggrunden for de givne setpunkter, bør ændringerne drøftes med den overordnede CTS-ansvarlige. (På lige fod med, at den overordnede CTS-ansvarlige – inden der fastlægges setpunkterne – bør have været i dialog med den bygningsansvarlige (fx teknisk serviceleder), der normalt kender driftsforholdene og brugernes behov bedst).

Husk altid at stille setpunkter og driftstider tilbage til udgangspunktet, når de ekstraordinære forhold ophører, med mindre, det handler om vedvarende ændringer, fordi driftsforholdene permanent har ændret sig.

 

Ud over ovenstående bør du også sørge for:

  • Gennemgang af grafer for at sikre, at anlægget kører optimalt
  • Tjek af, om systemet kører som det skal, i forbindelse med service
  • Løbende uddannelse – også, når nye personer ansættes

 

Find de relevante dokumenter og redskaber til driftsfasen i boksene ude til højre.