Den Regionale Datahub

Data for grøn vækst og øget livskvalitet

Den Regionale Datahub er et toårigt innovationsprojekt, der løber fra september 2017 til december 2019.

Ideen til en fælles datahub blev født på tværs af regionen i de ti LOOP-kommuner, der ligger på strækningen for den kommende letbane. Ønsket er at fremme datasamarbejdet på tværs af forvaltninger, kommuner og forskellige sektorer. Det skal på sigt skabe værdi i hele Greater Copenhagen for borgere, kommuner og virksomheder.

Projektet består af en planlægningsfase og en innovationsfase.

Planlægningsfasen er afsluttet. Her blev visionen konkretiseret, og man fik afdækket gevinsterne ved en fælles, regional datahub og kortlagt det økosystem, datahubben vil indgå i.  Desuden blev der i projektets første fase indledt en dialog med markedet. Det gav indblik i mulige løsninger, markedets erfaringer og ikke mindst modenhed inden for smarte dataløsninger.

Tiden er nu inde til at udvikle og teste løsninger og skabe den konkrete model og platform for en datahub. Det vil ske i innovationsfasen, der netop er skudt i gang.

I innovationsfasen vil der blive afprøvet forskellige prototyper, der skal løse kommunernes konkrete udfordringer i følgende spor

  • Mobilitet – for eksempel trafikstyring og fremkommelighed med fokus på både biler og bløde trafikanter.
  • Klimasikring – for eksempel skybrudssensorer, der kan sikre bedre varsling og trafikinformation.
  • Driftsoptimering – for eksempel løsninger til bedre ruteplanlægning og koordinering mellem de kommunale køretøjer.
  • Andre tværgående udfordringer – dette spor er åbent for innovative ideer.

I hvert spor bliver det konkretiseret, hvilke udfordringer, der kalder på nye smarte løsninger. Herefter udvikler markedet prototyper, som vil blive testet i tæt dialog med kommunerne. På den måde bliver det afklaret, hvilke konkrete gevinster de enkelte prototyper kan skabe. Det kan være samfunds-, drifts-, vækst- eller innovationsgevinster.

Kommunerne deltager i de spor, der er mest relevante for dem.

Innovationsfasen vil også have fokus på, hvordan dataene kan præsenteres visuelt.
Ved hjælp af visualiseringsplatforme kan kommunerne få et bedre overblik over dataene og datamønstre, samt blive endnu bedre til at fortolke dem.

Når innovationsfasen afsluttes, vil der ligge en konkret model for en teknisk platform til en regional datahub samt en forretnings- og samarbejdsmodel.

Derefter er det op til kommunerne at træffe beslutning om, hvorvidt en regional datahub skal implementeres.