DK2020 i Østdanmark

I juni 2020 aftalte KL, Realdania og de 5 regioner en partnerskabsaftale om at udarbejde pariskompatible klimaplaner for hele Danmark. Partnerskabet hedder ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. For hver region er der aftalt en regional organisering, hvor en regional operatør skal støtte kommunerne i udarbejdelse af klimaplaner.

I Sjællandsregionen varetages denne rolle i et samarbejde (kaldet Sjællands Klimaforum) mellem KKR Sjælland (ved Gate 21) og Region Sjælland.  

I Hovedstadsområdet varetages rollen i et samarbejde mellem KKR Hovedstaden/Gate 21 og Region Hovedstaden (kaldet  DK2020 Enhed for Hovedstadsområdet), hvor Gate 21 er projektleder på opgaven.  

 

Rolle og opgaver for de to organiseringer er:

– Være lokal klimafaglig facilitator for DK2020 i hver region.

– Fungere som sparringspartner for DK2020 – kommuner i de respektive regioner.

– Arrangere og facilitere faglige workshops og peer learning.

– Understøtte kommunernes databehov, fx fastsættelse af baseline og scenarieplanlægning.

– Finansiering af og/eller ansøgning om konsulentbistand til udviklingsopgaver i samarbejde med kommunerne.

– Samle læring på tværs af kommunerne og levere ind til den overordnede projektledelse.

 

I hovedstadsområdet vil Hovedstadsområdets enhed for DK2020 koordinere indsatsen med blandt andet projektet Energi på Tværs, samt KKR Hovedstadens 7 VIP projekter.

Tilsvarende vil arbejdet i Sjællandsregionen også blive koordineret med relevante projekter (eksempelvis FREO-projektet) og andre tværgående initiativer i regionen, ligesom der naturligvis også vil blive udvekslet erfaringer på tværs af de to organiseringer.

 

 

Kontakt DK2020  i
Region Sjælland

Projektleder
Nina Marie Holmboe

nina.marie.holmboe@gate21.dk

Kontakt DK2020  i
Region Hovedstaden

Projektleder
Karina Andrade

karina.andrade@gate21.dk

Andre medlemmer af kontaktgruppen:

Nete Pilemand, Region H
Thor Mortensen, Region H
Emilie Rønde Nielsen, Region H

Varighed

Oktober 2020 – Juni 2023

Partnere

Region Hovedstaden, Region Sjælland, KKR Sjælland, KKR Hovedstaden, Gate 21