Projektets tre faser

Tredje fase

Varighed: 2019-2023

I tredje fase af EPT arbejder partnerne mod en fossilfri energi- og transportsektor. Rammerne for arbejdet blev etableret gennem den fælles strategiske energiplanlægning, som foregik i projektets to første faser. I tredje fase omsættes energiplanerne til handling i de enkelte kommuner og forsyningsselskaber. Mange kommuner og selskaber er allerede godt på vej med implementeringen af fremtidens energi- og transportløsninger indenfor blandt andet solvarme, varmepumper, varmelagring, energirenovering, grøn infrastruktur og grønne drivmidler i både den offentlige og private transportsektor.

Blandt de mange ambitiøse projekter, kan nævnes samarbejdet om naturgaskonverteringer, investeringen i kommunale elbilprojekter og en massiv indsats for at energirenovere kommunale bygninger.

Det er første gang, at så mange kommuner og forsyningsselskaber indgår i et tværgående samarbejde om vision og handling for den grønne energiomstilling. Siden afslutningen på anden fase af Energi på Tværs er deltagerkredsen vokset, idet Danmarks største forsyningsselskab, Ørsted, har valgt at deltage i samarbejdet. Ved at skabe et bredt samarbejde om energiomstillingen i Danmark sikrer vi, at der gennemføres de rette investeringer på tværs af kommunale og regionale grænser. Samtidig undgår vi suboptimeringer, der kan opstå, hvis de enkelte kommuner, regioner og virksomheder agerer alene.

 

Anden fase

Varighed: 2015-2019

I projektets anden fase blev der skabt en fælles platform for sparring omkring energiplanlægning. Det ledte til nye samarbejder og projektforslag på tværs af kommuner, energiselskaber og den private sektor. Der blev blandt andet udviklet en fælles strategisk energiplan og tilhørende handlingsplan Roadmap 2025 med 34 konkrete forslag til grøn omstilling.

Med Roadmap 2025 fik kommunerne en række værktøjer til deres videre arbejde med grønne initiativer, eksempler på fremtidens energisystemer, mulighed for tilskud til demonstrationsprojekter samt uddannelse i strategisk energiplanlægning. Energi på Tværs blev dermed klar til sin tredje fase, hvor ideerne skulle realiseres.

 

Første fase

Varighed: 2012-2015

I 2012 udsprang Energi på Tværs af Region Hovedstaden og 29 kommuners fælles klimastrategi ’Klimastrategi for hovedstadsregionen’. Et af fokusområderne var et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi. Her stod det klart, at der var brug for innovation og nye former for samarbejde mellem regionen, kommunerne og forsyningsselskaberne, hvis ambitionerne i strategien skulle indfries.

Løsningen blev et tværgående partnerskab, som fik navnet Energi på Tværs. Projektet blev finansieret af Energistyrelsen og Region Hovedstaden samt en række energiselskaber og kommuner. Gate 21 blev valgt til at stå i spidsen for projektet og fik ansvaret for at samle parterne med det formål at sætte skub i den grønne omstilling af energi- og transportsektoren.

I begyndelsen bestod arbejdet i at skabe en ambitiøs strategisk energiplan, hvor alle parter bidrog til at undersøge, udvikle og implementere tilgange til strategisk energiplanlægning med udgangspunkt i kommunerne i hovedstadsregionen samt udarbejde en vision for et bæredygtigt og energieffektivt energi- og transportsystem i hovedstadsregionen baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050

Projektets første fase lagde grundstenene for hovedstadsregionens energifremtid, og var dermed det første vigtige skridt mod en fælles indsats for et fossilfrit energi- og transportsystem. Regionen ville med projektet gå foran i den grønne omstilling af det danske energi- og transportsystem. Visionen skulle være med til at guide vigtige politiske beslutninger om milliardstore investeringer, samt skabe rammen om det konkrete arbejde med strategisk energiplanlægning i kommunerne.

 

Udvalgte samarbejdspartnere og myndigheder


DK2020

Med Deadline 2020-programmet arbejder de mest klimaambitiøse byer i verden, under C40, på at indfri målene i Parisaftalen. Med DK2020 bringer vi Deadline 2020 ud til hele Danmark.

C40
Et internationalt samarbejde mellem en række af verdens største byer skal bidrage til at mindske CO2-udledningen globalt og imødegå klimaforandringerne.

Energistyrelsen
Energistyrelsen styrer og regulerer Danmarks energi- og forsyningssektor.

Copenhagen Electric
Copenhagen Electric arbejder for at skabe synlighed og tilvejebringe objektiv information om elbiler.

Varmelast.dk
Varmelast planlægger varmeproduktion til fjernvarmeforsyning i 17 kommuner i hovedstadsområdet.

Varmeplan Hovedstaden
Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS står projektet, som skal sikre, at fremtidens fjernvarmeforsyning baseres på grundige analyser og god dialog med aktørerne.