Jacob Fink Ferdinand, projektudvikler i Gate 21 (Foto: Gate 21)


Projekter opstår oftest ud fra et behov og en god idé om, hvad løsningen kan være. Men ofte er vejen fra idé til flyvefærdigt projekt lang og fyldt med udfordringer. Det ved Jacob Fink Ferdinand, der er projektudvikler i Gate 21. Hans opgave er at omsætte gode idéer og kommunale behov til relevante projekter, der kan skabe mærkbare resultater på klima- og energiområdet.


Jacob Fink Ferdinand har blandt andet været torvholder på udviklingen af projektet Formel M, der har til formål at nedbringe CO2 udledningen fra transporten med 10 % i udvalgte områder i seks danske kommuner gennem den internationalt anerkendte tilgang Mobility Management. Vi har taget en snak med ham og to af de involverede partnere, om processen fra idé til projektbeskrivelse.


Identificering af behov
Idéen til Formel M opstod på en projektworkshop i Gate 21 i 2009. Her drøftede deltagerne blandt andet de danske kommuners problemer med trængsel på vejene og for høj CO2-udledning fra trafikken. En udfordring, der kræver innovative løsninger, som kommunerne kun i lille målestok har ressourcerne til at skabe selv. Til gengæld er der i Danmark en lang række private aktører og forskningsinstitutioner, som hver især sidder inde med en flig af en løsning.


“Et OPI-projekt vil altid tage udgangspunkt i analysen af et behov eller en udfordring. Det er så at sige første fase. Det er vigtigt at inddrage mulige partnere allerede i denne fase, så man er sikker på en fælles forståelse af problemstillingen. I dette tilfælde en forståelse for kommunernes udfordringer med en forurenende trafiksektor. Det gjorde vi konkret gennem workshops og en række partnermøder,” forklarer Jacob Fink Ferdinand.


Faglig sparring
Gennem 2010 begyndte projektet Formel M at tage form. Processen blev boostet, da Gate 21 afholdt en konference om Mobility Management. Her deltog blandt andre Lise Drewes Nielsen, der er professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlige forandringer på RUC, Roskilde Universitet.


“Jeg bidrog med et indlæg om Mobility Management og mulighederne for at ændre borgernes transportadfærd. På RUC har vi stor erfaring med forskning og metoder, der er relevante i forhold til at forstå transportadfærd. Vi har derfor haft en vigtig rolle i at bidrage med faglig sparring i udviklingen af projektet,” forklarer Lise Drewes Nielsen.


Lise Drewes’ deltagelse i udviklingen af Formel M er meget illustrativ for den måde Gate 21 inddrager sine partnere fra forskningsverdenen på. De bidrager med at kortlægge teorier og eksisterende måde at arbejde med problemfeltet på.


Mange partnere og mange interesser
Efter den indledende fase, hvor problemfeltet blev indkredset, fokuserede processen på at udvælge og formulere de enkelte delelementer i projektet.


I denne fase spillede virksomheden Tetraplan en afgørende rolle. Annette Enemark er direktør i Tetraplan og rådgiver til daglig om trafikplanlægning. Hun var pennefører på projektbeskrivelsen og har været med til at sikre at projektbeskrivelsen tilgodeser de mange forskellige partneres forskellige interesser.


“Det har været en spændende men også kompleks øvelse at samle de mange høje forventninger og ønsker til Formel M i én indpakning. Formel M projektet omfatter vigtige partnere på transportområdet som fx Kommunernes Landsforening, Danske regioner, DSB og Movia. Det betyder selvfølgelig, at der er mange parter, der skal kunne se sig selv og deres rolle i det fælles projekt. “


Den endelige projektbeskrivelse er et dokument på 44 sider, der beskriver den teoretiske baggrund for Formel M, det aktuelle behov for projektet, succeskriterierne, potentialet for en markedsmæssig udbredelse af metoden og meget mere. Altså et dokument, der samler trådene og udgør den platform, selve projektet efterfølgende skal hvile på.


Kulturforståelse og åbenhed
Netop de mange forskellige interesser, som er involveret i et projekt som Formel M, er årsagen til at udviklingen af OPI-projekter kræver stor tålmodighed.


Formel M har mange store partnere involveret: fx trafikselskaber som Movia og DSB S-tog, og derudover har kommunernes opbakning været afgørende, da det er dem, der skal realisere projektets målsætning.


“Private virksomheder, forskningsinstitutioner og kommuner er præget af meget forskellige kulturer. Som projektudvikler skal man forstå de underliggende værdier hos hver enkelt partner. Ellers risikerer man, at én eller flere af partnerne ikke får tilstrækkeligt udbytte af projektet,” forklarer Jacob Fink Ferdinand.


Ansøgningen om støtte til Formel M blev afleveret i december 2010, og i januar 2011 fik projektet tildelt støtte fra Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden på i alt 8,2 mio. kr. Det samlede budget for projektet er 15 mio. kr. Det resterende beløb er finansieret af partnerne i projektet. 1. marts 2011 kunne Jacob Fink Ferdinand overdrage et flyvefærdigt Formel M til det team, der skal løbe resultaterne i mål frem til 2013.


Af Loa Brix


Læs mere om vores møde at projektudvikle på her.


Læs mere om Formel M her.


Et typisk tilblivelsesforløb for et OPI-projekt i Gate 21


Udviklingen af OPI-projekter i Gate 21 strækker sig over mindst et år. Og selvom hvert projektet er sit eget, er der dog visse træk i tilblivelsesprocessen, der er de samme:
  • Behovsafdækning inden for et problemfelt


  • Inddragelse af mulige partnere


  • Afsøgning af eksisterende løsninger og teoretisk kompleks


  • Afdækning af finansieringsmuligheder


  • Udarbejder en projektskitse til diskussion i en større kreds af interessenter


  • Formulerer den endelige projektansøgning i tæt samarbejde med projektets kommende partnere.


  • Ansøgning om finansiering

Dette er en redigeret udgave af en artikel oprindelig bragt i Gate 21´s årsrapport 2010.