Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

Fallstudier av Framtidens Intelligenta Mobilitet

Under denna projektfas kommer det att utföras försök och analyser av användningsfall. Det är en iterativ process och erfarenheterna som erhålls kan ge upphov till nya analyser. Under denna fas kommer det även att genomföras ett gemensamt testsparringförlopp. Kunskapspartnerna kommer att följa användningsfallen och bidra med erfarenheter under försöken.

Partnerna för användningsfallen, Gate 21 och Innovation Skåne, är aktiva under denna aktivitet. Verapark/ NSR, Malmö Universitet, Data Hub och Movia involveras i utformningen av aktiviteter för arbetspaketet.

Baserat på utvalda, centrala transportteman, kommer partnerna Framtidens Stationer, Intelligent Trafikinformation och Nya Kollektiva Transportlösningar genomföra sina försök.

Framtidens stationer inkluderar tre fallstudier; en för varje region inom Öresundsregionen (Køge, Glostrup och Lund). Detta garanterar att konceptualiseringen anpassas enligt de olika geografiska områdena, samtidigt som det tas fram ett gemensamt koncept som skapar identifierbarhet och stöder ett gemensamt transportsystem.

Kollektivtrafiklösningar i ytterområden kommer att förändras under de kommande åren och delas upp i förarlösa tekniker samt MaaS (Mobility as a Service) -plattformar. Genom valda användningsfall, kommer projektet få praktisk erfarenhet av att lösa utmaningar som existerar i samband med att förbinda Öresundsregionens ytterområden i väster med dess ytterområden i öster. En fallstudie hanteras av Malmö Universitet och simulerar hur dynamisk ruttplanering kan införas och användas i praktiken. Det andra användningsfallet är sambandet med poolbilar för kollektivtrafik på Lolland.

Intelligent trafikinformation blir under de kommande åren ett allt större ämne. I fallstudierna arbetar vi med ämnen som – vem äger data, vilka data är tillgängliga och hur använder man data för att uppnå önskade resultat? Under detta tema har vi samlat fyra olika sätt att skapa värde av trafikdata; trafikinformation på motorväg E6 i Skåne, trafik på Ring 3 runt Köpenhamn, flaskhalsstockning till ett industriområde i Hvidovre och smart parkering i Helsingborgs stadscentrum. För varje fallstudie fastställs en praktisk, lokal dataregistrering och dataanvändning.

Vid det gemensamma arbetet sker en konkret granskning av hur vi undviker depåer och fristående lösningar, samt vad som krävs för att etablera gemensamma normer avseende trafikdata. Dessa frågeställningar kommer också att involvera och gynna de andra två temana och följa med vid det reella strategiska arbetet.

Målet med testfasen är att lägga grunden för spridning och skalning av smarta mobilitetslösningar, genom att stödja kunskapsutbyte och utveckling över användningsfallen, och genom att skapa ett gemensamt utvecklingsförlopp för en bredare krets av kommuner samt andra intressenter från de tre regionerna.

Mer information:

Programledare för Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktablad om projektet på både svenska & danska.

Projektet stöds av: