Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

 

Fallstudie:
Nya kollektive transportlösninger – Bussruttplanering

Dynamisk ruttplanering för bussar är ämnet i det andra användningsfallet avseende nya kollektiva transportlösningar. I fallstudien kan man granska både ett danskt och svenskt område som idag har busstrafik. Det särskilda området identifieras i designfasen. Ämnet är av stort intresse för regionerna och kan få viktiga konsekvenser för framtida beställningar av bussar.

Efterfrågestyrd kollektivtrafik har länge framhållits som möjligheten att erbjuda kostnadseffektiv kollektivtrafik, särskilt i områden med låg efterfrågan och där det finns ett behov av särskild kollektivtrafik. Däremot finns det många svårigheter att förbinda detta med samtalsbaserade tjänster, bland annat problemet med att matcha utbud och efterfrågan på ett effektivt sätt. Den stora utbredningen av ”smartphones” under de senaste åren, har dock lett till ett förnyat intresse av samtalsbaserad kollektivtrafik, där matchning mellan utbud och efterfrågan i realtid, möjliggjord genom ny teknik, har varit en viktig fråga. Det har skett många försök med nya tjänster i större städer. Internationellt finns det ett stort antal pågående initiativ som bygger på idéen att beställa en delad resa med hjälp av en smartphone, och fordonet omdirigeras baserat på verklig efterfrågan i realtid.

Syftet med användningsfallet är att utveckla en förståelse för – och i så fall var och hur – om efterfrågestyrd kollektivtrafik i realtid kan genomföras. För att uppnå målet ska vi förfina ett verktyg som är under utveckling på Malmö Universitet / K2. Verktyget utvecklas med användning av erfarenheter från nyligen genomförda och pågående studier kring efterfrågestyrd kollektivtrafik i realtid. Tillämpningen av simuleringsverktyget gör det möjligt att studera samband mellan kostnader, servicenivå, miljöpåverkan, och vilken typ av efterfrågestyrd kollektivtrafik som är relevant med hänsyn till geografiskt område och resebehov.

Under designfasen har vi identifierat relevanta områden (företrädesvis två) och vissa relevanta möjligheter för efterfrågestyrda kollektiva transporter. I försöket ska vi anpassa den kvantitativa beskrivningen av efterfrågan på resor och kännetecken för resenärer i de berörda områdena, samt förväntad, ordinär kollektiv transport (kräver normalt data från kommun eller myndighet för kollektivtrafik). Sedan ska användningsfallet implementeras i verktyget (område, reseefterfrågan) och det kommer att köras simuleringar. I slutfasen analyseras resultatet av fallstudien och det sker en dialog med parterna om resultatet för att nå fram till generella slutsatser.

Framgångskriterier för användningsfallet:

För att beskriva de kvantitativa effekterna vid införandet av efterfrågestyrd kollektivtrafik för vissa utvalda områden (till exempel ett område i utkanten av Lunds kommun och ett område på Lolland), avseende konsekvenserna (främst kostnader, servicenivå och miljö) i relation till vissa konkreta förslag för implementering. Ovanstående kan utgöra beslutsunderlag för vidare studier och / eller implementering av efterfrågestyrd kollektivtrafik. Resultaten från fallstudien ska också kunna bidra med allmän kunskap för området (vilken typ av efterfrågestyrd kollektivtrafik för vilken typ av geografisk särart).

Mer information

Programledare för Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktablad om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds av: