Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

Fallstudie:
Intelligent Trafikinformation – ITS på E6

Intelligent trafikinformation handlar också om trafikdata som information i viktiga transportkorridorer, på motorvägar och vägnät över större trafikkorridorer.

Det fjärde användningsfallet avhandlar trafikstyrning på E6:an kring Malmö / Lund och Helsingborg, som har så mycket trafik att det förorsakar många olyckor och händelser, vilket i sin tur skapar oförutsägbara restider för pendlarna. Under en omfattande studie av E6:an i Skåne, har ITS identifierat lösningar i form av digitala meddelandeskyltar (VMS) och variabla hastighetssystem (VH). Viktiga åtgärder som inom en snar framtid måste implementeras för att förbättra situationen och underhålla en hållbar mobilitet.

  • Identifiera behovet av kameror (platser och antal) som krävs för att förse trafikanter med relevant information.
  • Undersök hur informationen kommuniceras till trafikanterna på bästa sätt via olika kanaler; digitala och fysiska.
  • Identifiera platser för VMS-skyltar och prioritera dessa utifrån etappvisa installationer.
  • Bedöma kostnaderna för implementering av systemet ”variabelt hastighetssystem” med hänsyn till investerings- och driftskostnader.
  • Baserat på cost / benefit-analyser; rekommendera införandet av ett variabelt hastighetssystem (tidsstyrt eller flödesstyrt). Det är viktigt att belysa driftskostnaderna i dessa analyser.
  • Skapa tillsammans med trafikledning, berörda kommuner och andra relevanta aktörer, en gemensam implementeringsstrategi.

Arbetet ska samordnas med andra projekt och metoder inom den svenska Transportstyrelsens trafikledning för att identifiera synergieffekter och undvika suboptimeringar.

Framgångskriterier för användningsfallet

Transportstyrelsen i Sverige vill utveckla en strategi för införandet av nödvändig teknik, för att förbättra informationen till trafikanter om tillstånd på E6:an samt ge en tidig varning om, till exempel, beräknad restid, risk för trafikstockningar, olyckor, planerade vägarbeten m.m. Utformningen av ett variabelt hastighetssystem ska också granskas i detalj avseende teknik och etappvis utbyggnad. Korrekt utfört, förväntas åtgärderna att leda till förbättrad framkomlighet, trafiksäkerhet och reducerade CO2-utsläpp genom förändrade trafikbeteenden.

Eftersom en strategi för ITS på E6:an har som främsta mål att förbättra trafikanternas dagliga resor, måste systemet sammanbinda det omgivande huvudvägsnätverket (E4, E22, E65 och Rv 11), samt kommunala huvudvägar (till exempel den inre ringvägen i Malmö), i ett sammanhängande intelligent system. Samarbetet mellan Transportstyrelsen i Sverige och de berörda kommunerna är en förutsättning för att detta ska fungera.

Strategin kan tjäna som modell för liknande strategier avseende t.ex. Ring 3 i Danmark och Vejdirektoratets samarbete med danska kommuner, exempelvis i samband med lokala försök inom industriområdet Avedøre Holme i Hvidovre kommun med intelligent trafikinformation

Mer information

Programledere för Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktaark om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds av: