Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

 

Fallstudie:
Framtidens stationer – Lund C

Lunds centralstation är ett användningsfall inom region Skåne och är en del av temat ’Framtidens stationer’ tillsammans med Køge och Glostrup.

Lunds Central är Sveriges fjärde största tågstation med cirka 42 000 av- och påstigande resenärer per dag. Lund Central kommer att utbyggas för att möta en fördubbling av tågresenärer, utgöra en attraktiv plats för byte till stadsbussar, regionbussar och spårvagnar, samt ta väl hand om alla som cyklar och går till stationen. Lund C är med sitt läge i Skåne, och som en medelstor stad, ett bra exempel – ett bra användningsfall – på hur stationer i Öresundsregionen ska kunna ta emot alltfler resenärer och hantera en mångfald av transportmedel. Framtidsscenarierna för Öresundsregionen visar att befolkningsantalet fortsätter att öka.

Lunds centralstation ska bli en attraktiv plats för stadens besökare och dess invånare, vara ett välkomnande första möte med staden, erbjuda resenärerna bra service. Dessa ambitioner har det beslutats om i det så kallade ramavtalet för Lund C. Den detaljerade planeringen för vissa delar av Lunds Central har påbörjats, bl.a. det underjordiska cykelgaraget med plats för ca 4 000 cyklar och den nya stationsbyggnaden. Hela området kring Lunds centralstation kommer att bli föremål för stadsutvecklingen, med nya kontorsbyggnader, terminaler för kollektivtrafik och ett flertal cykelgarage. Under många år framöver kommer byggnadsarbetet att pågå, samtidigt ska det fungera för resenärerna; man ska kunna komma till stationen med både tåg och regionbuss, stadsbuss, spårvagn, cykel och till fots. Lunds kommun vill genomföra följande aktiviteter:

Användningsfallet inkluderar en undersökning av hur det planerade stationsområdet tillmötesgår framtidens mobilitet. Är det tillräckligt robust för att exempelvis kunna hantera självkörande bilar, delade transportmedel som cykelpooler, bilpooler, mobilitet som en tjänst, andra IT-tjänster, utlåningskontor, utlåningslokaler. För denna uppgift anlitas en konsult som genomför undersökningen med tillhörande workshop, där olika intressenter träffas. Här testas olika metoder för att vägleda fotgängare och cykeltrafik i samband med ombyggnaden av Lunds centralstation. Det kan vara traditionella riktningsanvisningar, mobilappar eller variabla riktningsanvisningar i det offentliga gaturummet. I uppgiften ingår utveckling av metoder och framtagning av platsspecifika lösningar, implementering samt utvärdering av resenärernas upplevelser gällande valda lösningar för riktningsanvisningar.

Cykelparkeringslösningen måste vara flexibel vid själva byggfasen av Lund C. Kommunen vill utveckla metoder för att hantera övergivna cyklar, utarbeta och testa metoder för att minska antalet felparkerade cyklar, arbeta med att utveckla applikationer som gör det lättare för cyklister att hitta sina parkerade cyklar. Spridningen av detta kommer att efterfrågas av många kommuner som står inför utbyggnation av deras stationer.

Framgångskriterier för fallstudien:

Det är önskvärt att förbättra servicen för resenärerna, vilket kan bidra till en mer positiv inställning avseende planerade ombyggnationer, och att de därmed, trots byggnadsarbetet, väljer att gå, cykla och åka kollektivt. Kravet för den framtida stationen är, att den måste kunna serva mycket fler resenärer, samt hantera alla transportmetoder som befinner sig på samma punkt. Försök från Glostrup Station och konsekvensanalysen avseende hållbarhet från Køge Nords station införlivas i framtidens centralstation för Lund.

Mer information

Programledare för Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Faktablad om projektet på svenska & danska.

 

 

Projektet stöds av: