Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Intelligent Trafikinformation – ITS på E6

Intelligent trafikinformation handler også om trafikdata til brug for informationer i større transportkorridorer, på motorveje og vejnet på tværs i større trafikkorridorer.

Den fjerde use case omhandler trafikstyring på E6 omkring Malmø/Lund og Helsingborg, der har så meget trafik, at det bidrager til mange trafikulykker og hændelser, der igen giver uforudsigelige rejsetider for pendlere. I en samlet undersøgelse af E6 gennem Skåne har ITS identificeret løsninger i form af digitale meddelelseskilte (VMS) og variabelt hastighedssystem (VH) som vigtige  foranstaltninger i den nærmeste fremtid for at forbedre situationen og bidrage til en holdbar mobilitet:

  • Identificere behovet for kameraer (steder og antal), der er nødvendige for at formidle relevant information til trafikanter.
  • Undersøge hvordan informationen bedst formidles til trafikanter gennem forskellige kanaler, digitale og fysiske.
  • Identificere steder for VMS-skilte og prioritere disse for en opsætning i etaper.
  • Vurdere omkostninger ved indførsel af variabelt hastighedssystem med hensyn til investerings- og driftsomkostninger.
  • Baseret på cost/benefit analyser anbefale indretning af variabelt hastighedssystem (tidsstyret eller flowstyret). Driftsomkostninger er vigtige at belyse i disse analyser.
  • Sammen med trafikstyring, berørte kommuner og andre relevante aktører skabe en fælles implementeringsstrategi.

Arbejdet skal koordineres med andre projekter og strategier i den svenske trafikstyrelses vejtrafikstyring for at identificere synergier og undgå suboptimeringer.

Succeskriterier for use casen

Trafikstyrelsen i Sverige ønsker at udvikle en strategi for indførelse af den nødvendige teknologi for at forøge informationen til trafikanterne om tilstanden på E6 og give en tidlig advarsel om for eksempel forventet rejsetid, risiko for kødannelse, ulykker, planlagt vejarbejde mv. Udformningen af et variabelt hastighedssystem skal også undersøges i detaljer både i forhold til teknik og etapevis udbygning. Rigtigt udført forventes foranstaltningerne at føre til bedre fremkommelighed, øget trafiksikkerhed og reducerede CO2-emissioner gennem ændret rejseopførsel.

Eftersom en strategi for ITS på E6 har som hovedformål at forbedre trafikanternes daglige rejser, skal systemet binde det omgivende hovedvejsnet sammen (E4, E22, E65 og Rv 11) og de kommunale hovedvejsnet (for eksempel den indre ringvej i Malmø) i et sammenhængende intelligent system. Samarbejde mellem Trafikstyrelsen i Sverige og de relevante kommuner er en forudsætning for, at dette kan fungere.

Strategien kan danne forbillede for lignende strategier for fx ring 3 i Danmark, og Vejdirektoratets samarbejde med kommunerne i Danmark, f.eks. i forbindelse med lokale forsøg i erhvervskvarteret på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune med intelligent trafikinformation.

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af: