Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Use cases:
Fremtidens stationer – Lund C

 

Om casen

Lund centralstation utgör en knutpunkt för kollektivtrafiken där tåg, spårväg, stadsbuss, gångoch cykeltrafiken möts. Lund C har ungefär 42 000 avoch påstigande varje dag. Cirka 43% av alla resor inom kommunen görs med cykel och många väljer cykeln när de ska ta sig till centralstationen. För att cykeln fortsatt ska vara ett attraktivt färdmedel behövs nya lösningar testas för att klara utmaningar som finns. I framtidens Lund C ska det vara enkelt att hitta ledig cykelparkering.

Bakgrunden till caset är att Lund C kommer att utvecklas för att klara ett fördubblat resande med tåg, utgöra en attraktiv bytespunkt för stadsbuss, regionbuss och spårväg och ta väl hand om alla som cyklar och promenerar till stationen. Lund C kommer att bli en attraktiv plats för besökare och Lundabor, vara ett fint första möte med staden genom god resenärservice. Ambitionerna finns beslutade i ramprogrammet för Lund C. Frågan är hur det planerade stationsområdet runt Lund C möter framtidens mobilitet.

Teksten fortsætter efter videoen

 

Vad har vi testat?

Arbetet har genomförts som tre delprojekt:

 • Robust station: Granskning av ramprogrammet för nya Lund C för att besvara frågan Är nya Lund C en robust station? Samt workshop med relevanta aktörer (konsultuppdrag).
 • Omledning/Wayfinding: Test av metod (klisterdekaler) för omledning vid tillfällig avstängning av stambanan.
 • Cykelparkeringslösningar för framtida Lund C: Undersöka metoder för parkeringsledningssystem som underlättar för cyklister att hitta lediga cykelparkeringsplatser samt att effektivisera hanteringen av övergivna/felparkerade. Detta har gjorts genom en innovationsupphandling för att hitta tekniska lösningar på utmaningarna.

 

Vad har vi lärt oss?

Utredning av Lund C – Robust station har visat på att kommunen, tillsammans med intressenter och partners, behöver en tydlig vision. Utredningen visar att denna vision behövs även på kort sikt, innan stationen är färdig. Workshop är en bra form för att prata och samla olika aktörer. Några frågor som kommit upp under arbetets gång handlar om vem som leder utvecklingen av nya mobilitetstjänster och hur partnerskap kring detta kan se ut.

Genom enkätsvar från kommunens cykelpanel har kommunen fått ökad förståelse för cyklisters upplevelser och preferenser kring cykelparkering och omledning. Att det ska vara lätt att hitta lediga cykelställ samt att tidigt få information vid omledningar värdesätts högt av cyklisterna. I dialogen med
leverantören av parkeringsledningssystem har vi fått mer insikt i hur smart teknik kan användes för att skapa attraktivare cykelparkeringar.

Som wayfinding-metod var dekalerna enkla att använda vilket gör dem bra vid tillfällig vägvisning. Även mindre komplexa lösningar som denna kräver stor samverkan i stationsmiljö där det är många aktörer närvarande. Innovationsupphandlingen har gett insikter både kring möjligheter och svårigheter med denna form av upphandling. Arbetet med test av p-ledningssystem har visat på vikten av digital infrastruktur för framtida mobilitetslösningar.

 

Vilka har varit de största utmaningarna?

Bygget av nya Lund C har skjutits på framtiden och därför blev det inga tester inom FIMO under byggtiden som tanken var från början. En utmaning blev därför att genomföra tester inför en framtida ombyggnad. Dialog och förarbete inför test av parkeringsledningssystem tog längre tid än väntat och därför hann vi inte testa själva tekniken inom projektet. Det var en stor utmaning att hinna få både digital infrastruktur, tillstånd från integritetsskyddsmyndigheten, ekonomi och utformning av systemet inom den satta tidsramen.

Testet av wayfindingmetod gjordes i samband med avstängningen av stambanan. Dekalerna blev del av en större satsning där även Trafikverket och Skånetrafiken deltog och det fanns även många skyltar samt stationsvärdar på plats. En utmaning var att utvärdera och isolera dekalernas effekt på
resenärernas beteenden.

 

Vad kommer vi att arbeta vidare med?

 • Granskningen av ramprogrammet och det som framkom i det arbetet tas vidare i planeringen av nya Lund C.
 • Parkeringsledningssystemet för att visa på ledig cykelparkering samt hantering av felparkerade cyklar kommer testas.

 

Mere information

Programleder for Mobilitet, Gate 21 Anna Thormann.

Du kan finde et faktaark om projektet på dansk og svensk her.

Projektet er støttet af:

Vem har varit med? 

 • Trivector AB och Sweco
 • Jernhusen, Whilborgs, Skanska, LKF AB, Tier, JCDecaux och ThinkTrain
 • Trivector Traffic AB, Afry, UrbanCreators, Sweco Society AB, Koucky & Partners AB
 • UrbanCreators
 • Trafikverket och Skånetrafiken
 • Cykelpanelen
 • Smekab, Happy-or-not och LKPAB