Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

Resultater

På siden her finder du de vigtigste erfaringer og resultater fra projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet.

Baseret på erfaringerne fra projektets ni cases har partnerne sammen formuleret tre overordnede anbefalinger til, hvordan vi skal arbejde og samarbejde for at accelerere omstillingen til bæredygtig og intelligent mobilitet.

1. Fremtidens mobilitet kræver samarbejder og partnerskaber i en helt ny skala

Der vil blive mere og mere brug for, at offentlige myndigheder indgår i samarbejder med private udbydere dels om brug af byrummet, om kobling til centrale kollektive trafikknudepunkter, om den rette incitamentsstruktur og om nye forretningsmodeller.

2. Fremtidens trafikinformation kræver, at vi er skarpe på målet med informationen

I takt med at vi får mere og mere data og intelligente informationssystemer, kan vi drukne i mål og middel. Det bliver en vigtig opgave i fremtiden at udpege målet med indsatsen og vurdere effekten af den intelligente service. Der mangler ofte evalueringer og vurdering af effekten på for eksempel klima eller transportadfærden.

3. Fremtidens kollektive trafik udenfor byerne kræver lokalt ejerskab og forankring

Transporten udenfor byerne er ikke længere enten en individuel, privat opgave eller en kollektiv, offentlig opgave. Det skal i langt højere grad være en fælles opgave. Det skal både borgere, kommuner og trafikselskaber nytænke og få nye erfaringer med.

Du kan læse mere om anbefalingerne og projektets resultater i nedenstående folder.

Folder:
Fremtidens Mobilitet Nu! Erfaringer og cases fra Greater Copenhagen

 

Denne folder fungerer i samspil med resultatark for de ni usecases i projektet. Den henvender sig til politikere og planlæggere, der kigger ind i nye teknologier på transportområdet og ønsker inspiration til at komme i gang med arbejdet.

Læs hele folderen her.

Resultatark og film

I projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen har partnerne undersøgt, hvordan der kan arbejdes innovativt og udviklingsorienteret med intelligente mobilitetsteknologier. Projekterne har vist, at det giver værdi for byer, borgere og mobilitetsudbydere at samarbejde om at teste og afprøve nye mobilitetsteknologier. De ni cases har testet og undersøgt, hvordan nye teknologier kan løse trafikale og transportmæssige udfordringer og behov, der er i forskellige geografier i Øresundsregionen – de tætte byområder, omegnskommuner og landområder. Resultaterne er samlet i ni resultatark og seks film.

Læs mere om de ni usecases her

Se filmene fra de enkelte usecases her

Projektet er støttet af:

Publikationer

Erfaringerne fra arbejdet med nye intelligente mobilitetsløsninger er samlet i en ny rapport målrettet byplanlæggere. Her kan du kan læse om, hvordan samarbejde og forsøg bidrager til holdbare forretningsmodeller, ny lokal viden og nye tilgange i by- og mobilitetsplanlægningen.

Læs rapporten her.

Living Labs vokser frem i hele Europa som en metode til innovation og demonstration. Derfor har projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet undersøgt, hvordan et Living Lab indenfor mobilitet kan skabe værdi i Greater Copenhagen.

Se forundersøgelsen her.

For at nå i mål med den grønne omstilling på transportområdet er det essentielt, at vi som samfund vænner os til at kombinere forskellige, bæredygtige transportformer og finder alternativer til at bruge bilen. Movia har undersøgt netop dette, og udarbejdet en publikation, hvor fremtidens multimodale knudepunkter er i fokus.

Se publikationen her.