FUTURE – FRAMTIDENS INTELLIGENTA ENERGI- OCH RESURSSYSTEM

Projektet FUTURE kommer att kvalificera utvecklingen av framtidens intelligenta energi- och resurssystem för att kunna basera dem på förnybar energi och återvunna material.

Projekt FUTURE består av sju visionära samarbeten som baseras på fallstudier och täcker de tre regionerna i Greater Copenhagen. De sju fallstudierna testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg och affärsmodeller för förnybar energi eller resursanvändning.

Förnybar energi

Projektet ska:
  • Använda, integrera och lagra förnybar energi på ett bättre sätt för att få ett mer flexibelt energisystem.
  • Främja energieffektiva lösningar i byggnader.

Därför ska vi designa lösningar och infrastrukturer som kan överbrygga klyftan mellan behovet av försörjningstrygghet och faktumet att förnybara energikällor ofta fluktuerar.

Resursanvändning

Projektet ska:
  • Öka resurseffektiviteten och skapa en cirkulär omställning av samhället. Vi ska förlänga livslängden på material samt återanvända avfall och restprodukter för att de ska kunna ingå i det nya kretsloppet.
  • Begränsa produktionen av jungfruliga material och därmed energiförbrukningen.

Därför demonstrerar projektet hur man lokalt kan styra produkt- och materialflöden med syftet att främja en mer intelligent användning av material.

Vem står bakom initiativet?

Bakom initiativet står Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland. Alla har de ett mål om att:

  • Deras energiförbruk har täckts till 40 % av förnybar energi i 2020.
  • Vara bland de mest resurseffektiva regioner.

De tre regionerna har redan en stark ställning och stor erfarenhet av ökad resurseffektivitet, strategisk energiplanering och Smart City-insatser. Storköpenhamn är därför ett idealiskt testlabb.

Mål:

Projektet kommer att utveckla och befästa den starka ställningen som Storköpenhamn har inom energi- och resursområdet. Vi ska stärka fältets företagsaktörer samt säkra kunskapsdelning och värdeskapande. Målet är att de visionära samarbetena kring fallstudierna utvecklar nya och genomslagskraftiga lösningar som kan förvandlas till konkreta metoder i framtida energi- och resurssystem.

Projektet stöds av:

KONTAKT

Projektledare
Tim Nikolaj Tannhof

tim.nikolaj.tannhof@gate21.dk

Varaktighet

Februari 2018 – Juli 2021

Partners

Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland, Sustainable Business Hub Scandinavia AB, Danmarks Tekniske Universitet, SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, HeatPlan A/S, Kalundborg Kommune, Viessmann A/S, Balslev Radgivende lngeniører A/S, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, Aalborg Universitet, Lunds kommun, Bofa – Bornholms affaldsbehandling, E.ON Sverige AB, Skånes Universitetssjukhus, Gate 21.

Finansiering

Projektet har en total budget på 6,78 miljoner euro. EU:s gränsregionala samarbetsprogram Interreg; Öresund-Kattegatt-Skagerrak (Interreg ÖKS) finansierar projektet med 3,2 miljoner euro, medan de tre regionerna medfinansierar med 1,26 miljoner euro.