Pressmeddelande 10. april 2018

66 miljoner till utvecklingen av framtidens energi- och resurssystem i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen har redan nu en styrkeposition inom grön omställning, och grön tillväxt kan skapa upp till 42 000 nya gröna jobb i Greater Copenhagen fram till 2035. Detta fastställdes 2017 vid en analys av grön tillväxt. FUTURE- ett nytt EU-projekt värt 66 miljoner ska hjälpa till att utnyttja denna potential och säkra en hållbar omställning.

Världens resurser är satta under press, och behovet av att få vår energianvändning att gå från svart till grönt är större än någonsin. De tre regionerna i Storköpenhamn har samtliga som mål att deras energiförbrukning 2020 ska utgöras av 40 % hållbar energi samt att tillhöra de mer resurseffektiva regionerna. Tillsammans har de därför tagit initiativ till att hitta nya vägar och lösningar till framtidens energi- och resurssystem.

Under de kommande tre åren ska en brett sammansatt partnergrupp bestående av fler än 20 offentliga och privata aktörer från Greater Copenhagenområdet utveckla och testa olika tekniker, verktyg eller affärsmodeller inom hållbar energi eller resursanvändning. 6,78 miljoner euro har avsatts för ändamålet. Målet är att de visionära fallbaserade samarbetena ska leda fram till utveckling av nya och genomslagskraftiga lösningar som kan omsättas till konkreta lösningar i framtidens energi- och resurssystem.

EU berömmer projektet

”FUTURE-projektet om framtidens intelligenta energi- och resurssystem är ett mycket innovativt projekt […] och alla fallen som undersöks är av en nyskapande karaktär.”

”Projektet har en utmärkt koppling till näringslivet.”

”Lösningar som tas fram gemensamt av verksamheter inom privat och offentlig sektor kommer att utgöra ett viktigt bidrag till att kommuner, regioner och andra organisationer förbättrar sin energi- och resurseffektivitet samt ökar andelen hållbar energi.”

Detta är något av vad EU har att säga om projektet. Men EU begränsar sig inte till att bara tala om saken, utan bidrar också med 3,2 miljoner euro från den europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg ÖKS.

Ett samlat Greater Copenhagen står bakom

Projektet består av sju visionära fallbaserade samarbeten mellan de tre regionerna inom Greater Copenhagen: Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjælland. Greater Copenhagen har redan en stark utgångsposition och erfarenhet av ökad resurseffektivitet, strategisk energiplanering och Smart City-satsningar. Greater Copenhagen är därmed den perfekta provbänken för test och utveckling.

”För att möta klimathotet måste vi både ställa om energianvändningen och öka effektiviteten. Det som i en verksamhet är avfall kan i en annan verksamhet vara viktiga råvaror. Här behöver man vara klimatsmart och utveckla nya lösningar. Projektet kommer bland annat göra fallstudier för koldioxidneutrala sjukhus som jag tycker är särskilt spännande”

Mätta Ivarsson, ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne.

”Det er et ambitiøst og modigt mål Greater Copenhagen har sat med flere grønne arbejdspladser og mere vedvarende energi. Men det er ikke urealistiske mål, for vores samarbejde har før vist at vores samarbejde er stærkt og kan skabe resultater.”

Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland

”Når vi går sammen om at identificere og afprøve løsninger, der fremmer grøn omstilling, er vi bedre rustet til at skabe grønne løsninger, der kommer miljøet til gavn og samtidig skaber arbejdspladser. Det er en svær opgave at omstille til vedvarende energi og udnytte vores ressourcer bedre. Derfor er det så vigtigt, at vi som her samler kræfterne på tværs af det offentlige og private i hele Greater Copenhagen”

Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden.

Læs mere om projektet og partnerne