Grøn kollektiv varme

Grøn varme og vækst i Region Sjælland

40% af det samlede energibehov i Region Sjælland skal udgøres af vedvarende energi i 2020. Derfor har Grøn Kollektiv Varme understøttet 7 forsyningsselskaber og 6 kommuner i deres arbejde med omstilling til vedvarende energi. Over en periode på 2 år har projektet arbejdet for at udbrede grønne og bæredygtige løsninger i den kollektive varmeforsyning og samtidig understøtte  grøn vækst og lokal udvikling.

Projektet har særligt haft fokus på tre indsatsområder:

 • Udnyttelse af industriel overskudsvarme
 • Omstilling af olielandsbyer
 • Konvertering af naturgasområder

6 grønne udviklingsprojekter

Målet har været at skabe grundlag for realisering af konkrete nye anlægsprojekter i Region Sjælland. Projektet har derfor arbejdet med 6 konkrete udviklingsprojekter, en for hver af de seks deltagende kommuner. Opgaven har været at tilvejebringe det bedst mulige beslutningsgrundlag for den videre realisering af projekterne. Arbejdsgrupperne omkring de enkelte projekter har arbejdet med at indhente og validere datagrundlag, udarbejde tekniske og økonomiske analyser samt business cases og projektforslag. Sideløbende er der blevet gjort en stor indsats i at involvere virksomheder og borgere i løsningsforslagene og i formidling og forankring af projektresultaterne hos beslutningstagerne.

Udvikling og afprøvning af metoder

På tværs af arbejdet med de konkrete projekter har Grøn Kollektiv Varme adresseret centrale emner og udfordringer, som har været fælles for kommunernes og forsyningsselskabernes arbejde med grønne omstillingsprojekter. Det har blandt andet været følgende problemstillinger:

 • Hvordan kan BBR-data kvalificeres i forbindelse med grønne udviklingsprojekter?
 • Hvad er overskudsvarme og hvordan udnytter vi den?
 • Hvordan understøtter de samfundsøkonomiske analyser realiseringen af grønne varmeprojekter?
 • Hvordan sætter vi tal på beskæftigelsen?

For hver af disse problemstillinger har projektet arbejdet med at udvikle og afprøve nye metoder, beskrive rammebetingelser og udarbejde vejledninger til inspiration for andre forsyninger og kommuner.

Resultater

Grøn Kollektiv Varme har i projektperioden 1. september 2016 til 1. august 2018 skabt følgende resultater:

 • Udarbejdet feasibility analyser og løsningsforslag, der udgør solide beslutningsgrundlag for den videre realisering af de 6 udviklingsprojekter
 • Udviklet og beskrevet løsningsmodeller for udnyttelse af overskudsvarme og omstilling af olielandsbyer til inspiration og udbredelse regionalt og nationalt
 • Kortlagt overskudsvarmepotentialet i Region Sjælland og vurderet udbredelsespotentialet
 • Formidlet og udbredt viden og erfaringer
 • Styrket samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber omkring den strategiske energiplanlægning

Læs mere under analyser og resultater

FAKTA

Partnere

Roskilde Universitet, Dansk Symbiosecenter, Næstved Kommune, Næstved Varmeværk A.m.b.a, Fensmark Fjernvarme A.m.b.a, Guldborgsund Kommune, REFA Energi A/S, Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning A/S, Roskilde Kommune, FORS A/S, Vordingborg Kommune, Vordingborg Forsyning A/S Odsherred Kommune og Nykøbing  Sjælland Varmeværk A.m.b.a.

Finansiering

Projektet har en samlet budgetramme på 2.905.000 kr. Region Sjælland finansierer projektet med en bevilling på 1.500.000 kroner. Kommuner og forsyningsselskaber finansierer resten.

Varighed

September 2016 – august 2018

Projektleder

Gate 21

Mere information

Mads Nerup Nielsen, projektleder Center for Energiomstilling

Projektet er finansieret af:

Læs vores folder

Her har vi samlet projektets erfaringer og resultater