Cirkulær Økonomi: Sådan lykkes vi med den grønne omstilling

 

For at nå i mål med den grønne omstilling, skal vi ændre den måde, vi producerer og forbruger på i dag. Op mod halvdelen af klimabelastningen på verdensplan stammer fra produktion og forbrug af materialer og produkter, og Danmark er blandt de lande i Europa, der producerer allermest affald per indbygger.

Vi skal byde velkommen til en cirkulær økonomi, hvor vi fastholder vores ressourcer i kredsløb, udnytter dem bedre og minimerer spild.  Vi skal designe produkter med lang levetid for øje, vi skal blive bedre til at genbruge og reparere i stedet for at købe nyt, og vi skal genanvende på en værdifuld måde.

Gate 21 samler de aktører, der kan skabe handling: regioner, kommuner, affaldsselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder. De udgør partnerskabet, der skal sikre det cirkulære gennembrud.

Siden 2009 har Gate 21 samarbejdet med Region Hovedstaden og Region Sjælland, adskillige kommuner, fire affaldsselskaber, tre vidensinstitutioner og omkring 150 virksomheder om en række cirkulære indsatser.

Cirkulære kommuner og regioner

Kommuner og regioner spiller en afgørende rolle i omstillingen til en cirkulær økonomi. Gennem en række indsatser med fokus på blandt andet indkøb, byggeri, erhvervsudvikling, deleøkonomi, industrielle symbioser og meget mere, er det offentlige Danmark katalysator for det cirkulære gennembrud i Danmark. I Gate 21 arbejder vi målrettet for, at de offentlige institutioner bliver klædt på til denne rolle. I projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner, der bestod af seks kommuner i Region Hovedstaden, er der blandt andet udviklet tilsynsværktøjer, der sikrer mere genanvendelse af erhvervsaffald, kortlagt en vej mod cirkulære indkøb af tekstiler og udviklet metoder til mere genbrug og bedre genanvendelse af byggematerialer.

I projektet Cirkulær Sjælland er der skabt to partnerskaber på tværs af kommuner i Region Sjælland. Det ene, Byg Brugt-partnerskabet, fokuserede på at reducere det omfattende spild af byggematerialer, og viste, hvordan vi som samfund kan blive bedre til at udnytte byggematerialer, der i dag bliver anset for at være affald. I det andet partnerskab, Det Store Spisekammer, blev der arbejdet med en bedre udnyttelse af rester fra fødevareproduktionen. I samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner blev der udviklet nye salgsbare produkter af resterne.

Et advisory board med repræsentanter fra de Region Hovedstaden og Region Sjælland, KL, kommuner, affaldsselskaber og vidensinstitutioner har samlet 37 forslag til handlinger, der skal sætte skub i den cirkulære omstilling. Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner har med fire særligt udvalgte temaer:  ’byggeri og byplanlægning’, ’erhvervssamarbejde og erhvervsaffald’, ’udbud og indkøb’ og ’genbrug og reparation’.

I projektet Plasthåndtering i Region Sjælland finder vi nye veje til at sænke forbruget af plastik på regionens hospitaler og til at sikre efterspørgslen efter det plast, der kan genanvendes, og at det bliver udsorteret, så det kan blive til nye plastprodukter.

I 2021 vedtog Folketinget en national handlingsplan for cirkulær økonomi, forebyggelse og håndtering af affald frem mod 2032. Projektet Circular Economy Beyond Waste (CEBW) bidrager til at realisere planen i praksis. Gate 21 understøtter alle deltageres arbejde gennem tværgående kapacitetsopbyggende aktiviteter og samarbejder med Region Hovedstaden om at demonstrere, implementere og skalere måder, hvorpå regionen kan introducere nye tekstile materialer på hospitaler.

Cirkulær forretningsudvikling

I Gate 21 arbejder vi målrettet med cirkulær økonomi i små og mellemstore virksomheder. Med flere end 300.000 små og mellemstore virksomheder i Danmark, er der et stort miljømæssigt potentiale i, at få virksomhederne med på den grønne omstilling.

Den fælles ambition for Gate 21’s arbejde med små og mellemstore virksomheder er, at indsatserne skal bidrage positivt til den grønne omstilling og samtidig kunne betale sig for virksomhederne.

I Bæredygtig Bundlinje-indsatserne udvikler virksomhederne cirkulære forretningsmodeller i samarbejde med kommuner, vidensinstitutioner og eksterne rådgivere. Projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 har et særligt fokus på bygge- og anlægsbranchen, og hjælper virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle nye forretningsmodeller. På Bornholm er de lokale virksomheder også i gang med at omstille sig. Det sker blandt andet i projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Begge projekter dykker ned i en bred vifte af cirkulære indsatser, og virksomhederne arbejder blandt andet med affaldssortering, mindre madspild, optimeret logistik, miljømærker og FN’s Verdensmål.

I den nationale indsats Grøn Cirkulær Omstilling kan små og mellemstore virksomheder også få hjælp til den cirkulære forretningsudvikling. Gate 21 arbejder fokuseret med de cirkulære muligheder i byggebranchen, særligt i forhold til digitalisering.

I samarbejde med Aalborg Universitet har vi i projektet Bæredygtig Produktion 3.0 udviklet to værktøjer målrettet virksomheder, der gerne vil arbejde cirkulær forretningsudvikling. 

Cirkulært byggeri og byudvikling

Byggeri og anlæg kræver store mængder ressourcer og står samtidig for op mod 40 procent af Danmarks samlede affaldsmængder. I Gate 21 arbejder vi for en grøn omstilling af byggesektoren. Det sker blandt andet i projektet City Loops, hvor byggeaffald bliver forvandlet til ressourcer. Syv europæiske byer er gået sammen for at udvikle nye værktøjer, der skal sikre, at genanvendelige materialer fra nedrivninger og overskudsjord fra byggeriet udnyttes optimalt og forbliver i kredsløbet. Kommunerne Høje-Taastrup og Roskilde er med i projektet, hvor blandt andet området Musicon vil fungere som laboratorium for udvikling og test af løsninger.

I projektet StructuralReuse arbejder Gate 21 sammen med universiteter og byggebranchens aktører for at gøre det nemt og sikkert at vælge genbrugsmaterialer. Kvaliteten af de genbrugte materialer skal kunne dokumenteres – og så skal de være langt mere tilgængelige.

Med Circular Builders, et projekt støttet af Interreg, vil vi sammen med en række kommuner i Danmark og Sverige bruge den offentlige efterspørgsel til at accelerere det cirkulære byggeri. Det projekt kan du læse mere om her. 

Region Hovedstaden har taget initiativ til projektet Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer, for at blive klogere på, hvordan en bæredygtig håndtering af overskudsjord kan opnås i praksis, samt at fremme brugen af sekundære råstoffer i form af byggeaffald.

I Region Sjælland har de et mål om, at 20 procent af regionens råstofforbrug skal komme fra sekundære råstoffer som genanvendte byggematerialer og overskudsjord. Derfor afprøver en række partnere nu konkrete løsninger i egne bygge- og anlægsprojekter. Gennem et udviklingsforløb finder partnerne deres vej til at nedbringe brugen af råstoffer og bliver samtidig en del af en fællesoffentlig skaleringsproces, hvor offentlige organisationer sammen for at skabe volumen i den offentlige efterspørgsel efter nye løsninger. Læs mere her.

 

Med et mål om at skalere markedet for cirkulære byggeløsninger, faciliterer Gate 21 sammen med WE BUILD DENMARK udviklingen af to fælles handlingserklæringer med klare, ens krav fra mange professionelle bygherrer til markedet.

Baggrunden for erklæringerne er, at de bygherrer, der har været i gang med at bygge og anlægge med genbrug oplever, at markedet er i en meget tidlig fase, og at man ofte må tage en del bygherreansvar, som markedet på sigt skal kunne løfte, hvis vi skal lykkes med skaleringen. I starten af 2022 identificerede vi de to områder, som bygherrerne i vores Netværk for offentlige, der bygger cirkulært, mente var vigtigst. Pilen pegede på genbrug af beton og på forretningsmodeller for både digitale og fysiske materialehubs for genbrugsmaterialer, det vi kalder forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer. I dag har en lang række offentlige, private og almene bygherrer tilsluttet sig sammen med de virksomheder, som arbejder aktivt på forretningsudvikling indenfor de to områder. Du kan læse argumenterne bag de to handlingserklæringer og om muligheden for at tilslutte sig her.

Digitalisering i en cirkulær økonomi

Digitalisering kan bidrage til den grønne omstilling og fremme den cirkulære økonomi. Ved hjælp af digitale løsninger, for eksempel 3D-print, deleøkonomiske platforme og øget brug af data, kan virksomheder reducere spild, forbruge smartere og sikre en højere genanvendelse.

Men hvordan griber man det som virksomhed an? Første skridt er at kortlægge de digitale potentialer i den nuværende forretning. I projektet Grøn Cirkulær Omstilling tilbyder vi et skræddersyet forløb til virksomheder, der vil arbejde for en grøn omstilling ved hjælp af digitalisering. I forløbet får virksomheden individuel rådgivning og mulighed for at deltage i et designsprint, med det formål hurtigt afdække muligheder og teste konkrete løsninger.

Også hos de offentlige institutioner er der cirkulære muligheder i digitalisering. I projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner udvikler Rudersdal Kommune, Bornholms Regionskommune og BOFA for eksempel et digitalt værktøj til kommunens tilsyn hos virksomheder. Værktøjet skal give et visuelt overblik over erhvervsaffaldet og bidrage til bedre sortering og i sidste ende øget genanvendelse.

Indkøb og innovation i udbud

Hvert år køber de offentlige institutioner ind for mere end 300 milliarder. Med den indkøbsmuskel kan det offentlige Danmark bidrage til den grønne omstilling ved at stille nye krav til de produkter og services som leveres.

I nogle tilfælde kan man med en relativt lille indsats høste store miljømæssige gevinster, for eksempel ved at justere kravspecifikationer eller efterspørge miljømærkede produkter og services. Andre gange er det nødvendigt at udvikle helt nye systemer, samarbejder og produkter. Det er ofte her de store gevinster ligger.

For at lykkes med det, må vi bevæge os væk fra den traditionelle måde at lave udbud på, og i stedet tænke og arbejde innovativt. Men hvordan gør man det? Offentlig-privat innovation er en del af svaret.

I Gate 21 arbejder vi for at udbrede kendskabet til og inddragelsen af innovation i udbud. Det gør vi gennem projekter, der bringer udbudselementet i spil eller i projekter, hvis primære fokus er på udbuddet.

Hvordan kan offentligt-private partnerskaber fremme en cirkulær omstilling, og hvilke gode erfaringer er der, som vi kan lære af? Hvordan kan det offentlige via egne indkøb og efterspørgsel fremme cirkulær udvikling, både i den offentlige sektor og i erhvervslivet? Det forsøger dette RegLab-notat at svare på. 

Sammen med et hold af internationale samarbejdspartnere udviklede Gate 21 i Innobrokers en model for en såkaldt innovationsmægler. Innovationsmæglerens rolle er at sikre et godt match mellem virksomhedernes grønne løsninger og kommunernes efterspørgsel. Det skal bidrage til mere innovative udbud og grønnere løsninger.

I projektet Cleantech TIPP blev der arbejdet med markedsdialog, OPI og innovationspartnerskaber på en lang række temaer, herunder klimatilpasning, affald- og ressourcer og byudvikling.

Københavns Kommune og Oslo gik sammen i et projekt om et fælles udbud om klimavenlige arbejdsmaskiner for at nedsætte udledningen af CO2.

I Partnerskab for Cirkulære Kommuner blev der i flere projekter arbejdet struktureret med markedsdialog og udbudsmaterialer for tekstil-produkter til forvaltninger og hospitaler.

KKR VIP-samarbejdet i Region Hovedstaden har udviklet fælles emballageprincipper, der kan anvendes som udgangspunkt for markedsdialogen ved indkøb af produkter med emballage. Find emballageprincipperne her. Du kan også se mere om vores workshop om udvikling af de fælles emballagekriterier her.

I dette katalog kan kommuner, der vil bruge offentlige indkøb til at realisere den grønne omstilling, finde inspiration og cases. Indholdet er baseret på screening af ejendomsstrategier, indkøbs- og klimapolitikker i 86 kommuner og fire regioner i Greater Copenhagen.

 

FØLG OS PÅ LINKEDIN

På siden Cirkulære Kommuner deler vi nyheder om kommuner og regioners indsatser for den cirkulære omstilling og invitationer til faglige arrangementer.

Følg med her >

Du kan også følge siden Bæredygtig Bundlinje 2.0, hvor vi deler nyheder om SMV’ers grønne omstilling.

Følg med her >

VIL DU VIDE MERE?

Programleder
Line Bech

line.bech@gate21.dk

CIRKULÆRE TEKSTILSTRØMME

Forbrug af tekstiler er en af de helt store ressource- og klimaudfordringer vi har her i verden. Tekstiler står for cirka 10 procent af de samlede globale udledninger. Det er ligeså meget som det totale udslip fra biler.

Se flere film her > 

 

 

SÅDAN KOMMER DU GODT IGANG MED CIRKULÆR FORRETNINGSUDVIKLING

Mød en række virksomheder, der udvikler grønne og cirkulære forretningsmodeller, og få gode råd til, hvordan du selv kommer i gang. Sammen med Erhvervsstyrelsen har vi samlet cases og tips, som du kan klikke dig rundt i. 

 

FØLG ARBEJDET MED CIRKULÆR ØKONOMI I KOMMUNER OG REGIONER

I Gate 21 samler vi kommuner, regioner, affaldsselskaber og vidensinstitutioner, der sammen skal udvikle og skalere løsninger til det affaldsfrie samfund.

Tilmeld dig her, hvis du vil være blandt de første til at få ny viden, indblik i erfaringer og invitationer til arrangementer.

 

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi handler om at udnytte klodens begrænsede ressourcer bedre ved at fastholde materialer og produkter i kredsløb.

I en cirkulær økonomi gælder det først og fremmest om at reducere vores affaldsmængder, for eksempel ved at genbruge produkter i stedet for at smide dem ud og reparere eller udskifte enkeltdele i stedet for at købe nyt.

Her spiller det en rolle, hvordan vores produkter er designet. Er det for eksempel muligt at skille produkterne ad, så de kan repareres? Er produkterne udviklet med lang levetid for øje? Indeholder produkterne genanvendte materialer?

Cirkulær økonomi står i kontrast til den lineære økonomi, hvor vi tager ressourcer op af jorden, bruger dem til at udvikle produkter, som vi smider ud efter endt brug. I en cirkulær økonomi forbliver ressourcerne i kredsløb og bruges igen og igen.

I Gate 21 samler vi de aktører, der kan sikre det cirkulære gennembrud. 

OM 1000 DAGE

Partnerskabet har samlet en række bud på konkrete handlinger, der de næste 1000 dage vil skabe et gennembrud for den cirkulære økonomi i Danmark. 

Om 1000 dage har partnerskabet:

  • etableret et Living Lab for cirkulært byggeri og byudvikling, hvor nye og innovative løsninger bliver testet, demonstreret og skaleret.
  • forankret mål for cirkulær økonomi i affalds- og ressourceplaner, indkøbspolitikker eller i klimaplaner i alle kommuner og regioner. 
  • reddet mindst 1000 tons tekstilaffald fra forbrænding ved øget genanvendendelse og ved at sikre cirkulære indkøb i det offentlige.
  • opstillet en national målsætning for reduktion af indlejret CO2 i byggematerialer.
  • vist hvordan regionerne kan skabe affaldsfrie hospitaler – herunder hvordan de kan nedbringe brug af plast. 
  • fremmet grøn omstilling og cirkulær forretningsudvikling, ved at udvikle nye forretningsmodeller hos mindst 300 virksomheder.