Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Projektudviklingsworkshop: Skal I fremme grøn mobilitet i de kommende år?

24. maj // 13:00 - 16:00

Gratis

Skal I fremme grøn mobilitet i de kommende år?

Så kan I få faglig hjælp og finansiering i et nyt projekt

Kom til projektudviklingsworkshop om 100 grønne mobilitetslabs i Greater Copenhagen

Den 24. maj 2022, klokken 13.00-16.00 i

Mindpark Malmö Hyllie, Hyllie Boulevard 35, Malmö, 5 minutters gang fra stationen

Vi udvikler lige nu et nyt projekt, der skal fremme grøn mobilitet i Greater Copenhagen. Derfor holder vi projektudviklingsworkshop den 24. maj – og du er inviteret. På workshoppen skal vi i fællesskab arbejde videre med de konkrete temaer, som er vigtige i den grønne omstilling af transporten og for en attraktiv region. Temaer som vi har hørt flere af jer være interesserede i. Vi håber, at så mange som muligt vil være med på dagen!

På workshoppen bliver vi mere konkrete om, hvad I som partnere kan arbejde med i projektet. Vi håber, at I kan blive inspireret af hinanden og efter workshoppen være klar til at definere jeres eventuelle case eller lokale mobilitetsindsats, som kunne blive en del af projektansøgningen.

Hvad skal projektet gøre for dig?

Projektet skal hjælpe jeres kommune, region eller trafikselskab med at udvikle og afprøve nye lokale mobilitetsløsninger, der nedbringer CO2-udledningen fra privattransporten og understøtter god tilgængelighed. For kommunerne kan det være en hjælp til at implementere klimahandlingsplaner.

Projektet kan understøtte forskellige vigtige politiske prioriteter som går hånd i hånd med CO2-reduktioner:

 • Fremme af aktiv mobilitet: Sundhed og aktiv transport er emner, som får større og større opmærksomhed blandt både borgere, virksomheder og kommuner. En indsats for aktiv mobilitet er god samfundsøkonomi og reducerer CO2 udledningen.
 • Flere i kollektiv trafik: Efter Corona er der behov for at få folk tilbage i den kollektive transport. Projektet kan være med til at vinde passagerer tilbage, eksempelvis med kampagner eller ved at forbedre kombinationsmuligheder med cykel, delebiler eller løbehjul og derved styrke den samlede offentlige transport.
 • Bedre udnyttelse af biler: Det er spild af ressourcer, at vi ikke udnytter flere sæder i vores biler. Derfor vil projektet arbejde med, om borgerne kan dele bilerne endnu mere.

Udfordringer og mulige løsninger vil være forskellige lokalt, men vi skal være fælles om metoden i projektet: Borgerinddragelse og facilitering af samskabelse mellem det offentlige, borgere, private og vidensaktører. Målet er at udvikle, teste og evaluere lokale løsninger sammen med målgrupperne. Dermed forsøger vi at skabe en smidig udviklingsproces, hvor nye mobilitetsløsninger testes i mindre skala, så de let kan tilpasses undervejs sammen med jeres borgere og i jeres geografi.

Program for workshoppen

Målet for workshoppen er, at alle deltagere går hjem med mindst én idé til en lokal indsats, der passer til jeres dagsorden og samtidig passer ind i projektet – en idé der kan blive til et grønt mobilitets-lab i vores fælles projekt.

Workshoppen indeholder to sessioner med konkrete temaer i hver. Her vil vi udfolde, hvilke ideer der er til indhold og hjælpe hinanden med at skitsere et par lokale indsatser. Alle deltagere melder sig på ét tema i hver session. Vi stræber efter, at der i grupperne vil være aktører, der står over for udfordringer eller idéer, de gerne vil arbejde med på området samt aktører, der har erfaringer eller udbyder løsninger. I hver gruppe vil der være en tovholder, der kort præsenterer deres konkrete arbejde, hvorefter der åbnes op for fælles dialog og idégenerering.

13.00-13.30

Velkommen og introduktion til projektet og dagens program

13.30-14.20

Første session: Hvem vil vi involvere?

 1. Landsbyer
  Hvordan forbedres mobiliteten i landsbyer og mindre byer, så færre er afhængig af at have en eller flere biler?
 2. Boligområder
  Hvordan kan boligområder i forstæder og provinsen forbindes bedst muligt med hinanden, til kollektiv transport og til de større byer, så det bliver attraktivt at komme rundt uden brug af privatbil?
 3. Virksomheder og erhvervsområder
  Hvordan kan pendling til og fra arbejdspladser gøres grønnere og mere effektivt?
 4. Børn/unge og uddannelsesinstitutioner
  Hvordan skabes attraktive, sikre og grønne mobilitetstilbud til at komme til skole og uddannelse?
14.20-14.40 Fika/kaffe og kage

14.40-15.30

Anden session: Hvad vil vi fremme?

 1. Aktiv mobilitet
  Hvordan kan vi arbejde med at få flere til at cykle, gå eller på anden vis transportere sig aktivt i deres hverdag?
 2. Fremme af kollektiv transport herunder fist og last mile løsninger
  Hvordan kan vi få flere til at benytte kollektiv trafik? Og hvordan kan mikromobilitet understøtte det kollektive net? Skal der udvikles hubs, mobilitetspakker eller noget andet?
 3. Bedre udnyttelse af biler
  Hvordan kan vi lave forsøg med at øge samkørsel og delemobilitet for at øge effektiviteten af de biler, der er på vejene?

15.30-16.00

Opsamling og afrunding

 

Tilmeld dig projektudviklingsworkshoppen her

 

Projektudviklingen er støttet af Interreg ØKS


Ska ni främja hållbar mobilitet inom de närmsta åren?

Då kan ni få stöttning och finansiering i ett nytt projekt

Välkommen till projektutvecklingsworkshop om 100 gröna mobilitetslab i Greater Copenhhagen.

Den 24. maj 2022, klockan 13:00-16:00 i Hyllie
MindPark, Hyllie Boulevard 35, 215 32 Malmö

Vi förbereder ett nytt projekt, som ska främja hållbar mobilitet i Greater Copenhagen, och i samband med det arrangerar vi en projektutvecklingsworkshop den 24 maj. På workshoppen ska vi gemensamt arbeta vidare inom konkreta områden, som är viktiga i den gröna omställnignen av mobilitet och för en attraktiv region. Detta är områden som vi har hört att flera av er är intresserad av. Vi hoppas att så många som möjligt av er har möjlighet att delta!

Målet med workhopen är att vi blir mer kontreta kring vad ni som partner kan arbeta med i projektet. Vi hoppas att ni kan bli insprirerade av varandra och att efter workshopen ha kunnat defieniera ert case eller lokala mobilitetsinsats, och som kan vara en del av projektansökan.

Vad kan projektet göra för dig?

Projketet ska hjälpa din kommun, region eller organisation med att  utveckla och pröva nya lokala mobilitetslösningar, som minskar C02-utsläpp och ökar tilligängligheten. För kommuner kan det vara ett stöd till att implementera klimathandlingsplaner.

Projektet kan stötta i olika politiska prioriteringar som går hand i hand med CO2-reduktioner.

 • Främjande av aktiv mobilitet: Hälsa och aktiv mobilitet är ämnen som får mer och mer uppmärksamhet bland medborgare, företag och kommuner. En insats för aktiv mobilitet bidrar till positiva samhällseffekter och samtidgit till att sänka utsläppen av CO2.
 • Fler i kollektivtrafik: Efter pandemin finns ett behov för att få tillbaka resnärer till kollektiva transporter. Projektet kan hjälpa till med att vinna tillbaka resenärerna, till exempel genom kampanjer eller genom att förbättra kombinationsmöjligheter med cyklar, bilpooler, elsparkcyklar etc.
 • Ett bättre utntyttjande av bilar: Det är resursineffektivt att inte använda flera av sätena i våra bilar. Därför vill vi i projeket också titta på möjligheter kring att öka samåkning.

Utmaningar och möjliga lösningar kommer att skilja sig på lokal nivå, men metoder och arbetssätt kan vara gemensamma, som exempelvis medborgar-/användarinvolvering och samarbeten mellan det offentliga, medborgare och privata verksamheter. Målet är att utveckla, testa och utvärdera lokala lösnignar tillsammans med de olika målgupperna. På så sätt försöker vi skapa en smidig utvecklingsprocess, där nya mobilitetslösningar kan testas i mindre skala, så att de kan anspassas och utvecklas tillsammans med era invånare och i er geografi.

Program för workshopen

Målet med workshopen är, att alla deltagare åker därifrån med minst en idé till en lokal insats, som är i linje med er respektive dagorning, och samtidigt i linje med projketet – en idé som som kan bli ett grönt mobilitetslab i vårt gemensamma projekt.

Worshopen består av två delar, med konkreta teman i varje. Här kommer vi att utveckla de idéer som finns, och hjälpas åt att skissera ett par insatser på lokal nivå. Alla deltagare väljer ett tema att arbeta med för varje session. I varje grupp kommer det att finnas aktörer som står inför utmaningar eller har idéer på temat och som vill arbeta inom området, samt att det kommer att finnas aktörer med erfarenheter eller kan bidra till meningsutbyte. Varje grupp väljer sen ut en representant, som kort presenterar vad gruppen kommit fram till, och därefter öppnas det upp för dialog och ytterligare idégenerering.

13.00-13.30

Välkommen, introduktion tilli projektet samt dagens program

13.30-14.20

Session 1: Vem vill vi involvera?

 1. Landsbyggd
  Hur kan vi förbättra mobilitetslösningar på landsbyggden och i mindre orter, så att färre är i behov av en eller flera bilar?
 2. Bostadsområden
  Hur kan bostdsområden i förorter och  mindre orter på bästa sätt kopplas samman, med kollektiva transporeter och till de större städerna, så att det blir attraktivt att förflytta sig utan behov av egen bil?
 3. Företag och företagsområden
  Hur kan pendlingen till och från arbetsplatser bli mer hållbara och effektiva?
 4. Barn/unga och skolor/lärosäten
  Hur skapar vi attraktiva, säkra och hållbara mobilitetslösnignar för att ta sig till skolor och lärosäten?
14.20-14.40 Fika/kaffe og kage

14.40-15.30

Session 2: Möjliga fokusområden inom grön aktivitet

 1. Aktiv mobilitet
  Hur kan vi arbeta med att få fler att gå, cykla, eller på annat sätt förflytta sig mer aktivit i sin vardag?
 2. Främjande av kollektivtrafik inklusive first och last mile-lösningar
  Hur kan vi få fler att åka kollektivt? Och, hur kan mikromobilitet vara en del av kollektivtrafiknätet? Ska det utvecklas hubbar, mobiltetspaket eller något annat?
 3. Bättre nyttjande av bilar
  Hur kan vi göra försök med att öka samåkning och delad mobilitet, för att öka effektiviteten av de bilar som används på våra vägar?

15.30-16.00

Uppsamling och avslut

 

Anmäl dig till projektutvecklingsworkshopen här

 

Projektudviklingen er støttet af Interreg ØKS

 

Detaljer

Dato:
24. maj
Tidspunkt:
13:00 - 16:00
Pris:
Gratis

Sted

Mindpark
Hyllie Boulevard 35
Malmö, Sweden
+ Google Maps