CO2-udledningen og vandstanden stiger stadig. Og mange vil påstå, at det samme gælder befolkningernes mismod, efter de mange COP’er har excelleret i mangel på handling. Derfor er en samling af aktører, der spænder fra kommuner over virksomheder til Region Hovedstaden gået sammen i Gate 21 om konferencen Transform2012, som løber af stablen d. 21. og 22. november i København. Konferencen handler om byernes grønne omstilling med fokus på områderne bygninger, transport og energi. Budskabet er, at den grønne omstilling skal komme fra rødderne, og at det er kommunerne, der skal drive processen – med støtte fra private virksomheder og forskningen.


I Ballerup Kommune mener Direktør for Miljø og Teknik Søren Krøigaard, at kommunerne allerede har fat i den lange ende af omstillingsprocessen:


“Det er i byerne, de store nationale og globale visioner udmøntes til handling og virkelighed. Og kommunerne driver allerede i dag en stor del af omstillingen. Men selvfølgelig kan vi gøre meget mere, og det skal Transform2012 blandt andet være med til at sætte ord på.”


Kommunerne som “Living labs”
Netop det tværkommunale samarbejde spiller en central rolle i både Ballerup og Albertslund Kommune, som begge har opnået konkrete resultater ved at samarbejde med andre kommuner, blandt andet gennem Green Cities, projektet Formel M og partnerskabet Gate 21. Derudover indgår begge kommuner også aktivt i projekter på tværs af sektorer, hvor private virksomheder får adgang til at udvikle nye løsninger med udgangspunkt i kommunerne i offentlige private innovationsprojekter. Niels Carsten Bluhme er Direktør for Miljø- og teknikforvaltningen i Albertslund Kommune. Han fortæller om kommunens erfaringer med at være laboratorier – såkaldte “living labs” – for private virksomheder og universiteter.


“Vi står i Europa over for et meget stort teknologiskifte inden for en række kerneteknologier som for eksempel fotonik, bioteknologi og nanoteknologi. Der er et kæmpe vækstpotentiale i at lade kommuner agere “living labs” for virksomheder, der kan teste nye koncepter i fuld skala. Det gavner på bundlinen for både kommunerne og virksomhederne. For eksempel udviklede Velux og Danfoss med flere et solprisme til et prøvehus i Albertslund. Nu er konceptet kommet i serieproduktion og indbygges i 60 ejendomme i Brabrand. Det er bare ét eksempel på, at det betaler sig at udvikle med udgangspunkt i det kommunale regi.” Niels Carsten Bluhme oplever dog stadig en række barrierer for den nye samarbejdsform:


“Den største barrierer er, at tankegangen hverken findes på direktionsgangene eller i kommunalbestyrelserne. Der er tale om et helt anderledes “mind set”. Desuden mangler den strategiske ledelse ofte både en dybere teknologiforståelse og erfaringer med det innovative samarbejde på tværs af kommuner, virksomheder og universiteter. Vi har brug for at formidle de mange gode eksempler på, at det kan lade sig gøre, og at det rent faktisk sætter skub i udviklingen. Det er noget af det, Transform2012 skal være med til at gøre.”


Incitamenter for tværkommunalt samarbejde
Transform2012 skal blandt andet også pege på, hvordan Danmark kan gøre kommunerne klar til at sætte endnu mere fart på omstillingen, omsætte gode ideer til handling eller sikre udbredelse af de løsninger, vi allerede har set virke. Til det formål samarbejder konferencen med Danmarks grønne tænketank Concito, som skal omsætte de mange konkrete erfaringer og oplevede barrierer til policy-forslag til landspolitikerne. Et af de forslag, som Søren Krøigaard gerne vil formidle videre handler om at skabe incitamenter for bedre tværkommunalt samarbejde.


“Vi har allerede set mange beviser på, at det betaler sig at arbejde sammen på tværs af kommunegrænser. Transport og energi bevæger sig på kryds og tværs af kommuneskellene, så det giver sig selv, at der er meget vundet ved at samarbejde. Og hvad angår byggeri og energirenovering, er der store potentialer i at slå udbud sammen på tværs af kommuner, for på den måde at skabe større volumen i opgaverne.” slutter Søren Krøigaard.


Albertslund og Ballerup i år 2050
Niels Carsten Bluhme: Visionen for Albertslund handler om at skabe en total bytransformation, hvor der satses på decentral energiforsyning, lavt energiforbrug, digital kommunikation og styring. Vi vil skabe effektive og sunde transportløsninger, gode sunde boliger, sunde virksomheder i vækst, levende urbane byrum, grønne områder, hvor moderne kommunikation og sociale netværk binder os sammen i det globale såvel som det nære lokale liv. Drømmen er at genskabe det gode miljø, velstand, velfærd og fællesskab, akkurat som da Albertslund blev skabt i 1960’erne.


Søren Krøigaard: Ballerup vil i fremtiden være endnu tættere knyttet til andre kommuner i de tværkommunale samarbejder, som vi allerede er i færd med at skabe. I fremtiden vil vi se et langt mere effektivt transportmønster i kommunen: mere kollektiv trafik og mere cyklisme. Det er noget af det, vi allerede arbejder meget med i erhvervsområder og i forvaltningen. Derudover vil energiforsyningen være helt anderledes end i dag, og vi vil se nye muligheder opstå med smart grids, som blandt andet gør det nemmere at integrere elbiler i transportsystemet.


Om Transform2012
TRANSFORM2012 er en konference om byernes grønne omstilling med kommunerne i førersædet. Konferencen finder sted d. 21. og 22. november 2012 i København. Læs mere på www.transform2012.dk


Bag konferencen Transform2012 står Gate 21, projekterne Plan C, Formel M, Energi Øresund, Albertslundkonceptet og Urban Transition samt Region Hovedstaden.