Bygningers energiforbrug, fremtidens byggeri og social engineering var øverst på dagsordenen, da Gate 21 og Plan C afviklede idéworkshop om indsatsområdet By & Byg d. 12. april.

Workshoppen er med til at skitsere et fremtidigt udviklingsforløb for By & Byg, som er et af Gate 21’s fire indsatsområder. Formålet med By & Byg er at skabe projekter, der lige som det eksisterende projekt Plan C sætter fokus på nye samarbejdsformer og nye grønne løsninger i byggesektoren. Indsatsområdet har indtil 2011 heddet Byggeri men er blevet omdøbt til By & Byg for også at rumme det større perspektiv, der knytter sig til byens rum.

 
Kreativ fase: 28 personer fra 22 af Gate 21’s partnere deltog i idéworkshopen om indsatsområdet By & Byg. Foto: Ragnar Lundø

Ud over at kaste et blik på den aktuelle udvikling af grønne projekter inden for byggeriet, bidrog alle deltagere på workshoppen til at skitsere nogle af de grønne udfordringer, byggesektoren står over for.
– Formålet med idéworkshoppen var at skabe klarhed over de grønne udfordringer og behov, kommunerne og de almene boligforeninger står over for inden for områderne byggeri og energirenovering. Opgaven består i – sammen med vores partnere – at fokusere på de udfordringer, som forener aktuelle behov med partnernes kompetencer og i sidste ende kan afføde et succesfuldt partnerprojekt, forklarer Jacob Fink Ferdinand, der er projektudvikler i Gate 21.


Synlighed, energibesparelser og brugeradfærd

På workshoppen blev der arbejdet med 10 aktuelle fokusområder inden for byggeriet. Derudover opstod flere projektidéer, hvoraf den ene, som er et forslag til et projekt om ”Synlighed, energibesparelser og brugeradfærd” allerede er ved at tage form som et nålestiksprojekt. Det vil sige et mindre projekt af et halvt til to års varighed – i modsætning til fyrtårnsprojekter, der typisk varer 2-3 år og dækker et bredere emneområde. Det nye nålestiksprojekt er det tredje i rækken af nålestiksprojekter, Gate 21 for øjeblikket udvikler på inden for By & Byg. De to øvrige projekter handler henholdsvis om ”Præfabrikering af udvendige ventilationsenheder til boliger” og om ”Udviklingen af en ny samarbejdsmodel mellem ingeniører, arkitekter og entreprenører”. Om det videre forløb fortæller Jacob Fink Ferdinand:
– Frem til sommerferien arbejder vi på at konkretisere de tre idéer. Her vil vi løbende inddrage de af partnerne, projekterne er relevante for. I løbet af sommeren bliver vi klogere på, hvilke idéer der kan skabe et godt partnerprojekt. Derudover har vi nu et stort katalog af andre projektidéer, som vil blive taget op løbende.


Netværk der virker

By & Byg workshoppen tjente også som en mulighed for networking mellem de 22 partnere, som lærte mere om hinandens kompetencer og arbejde. Og netop netværkselementet blev fremhævet som så vigtig en prioritering, at deltagerne på workshoppen skabte fundamentet for en Projektbazar. Ideen er at skabe et mødeforum, hvor kommuner kan præsentere udfordringer for virksomheder og videninstitutioner, og sammen arbejde med løsningsmodeller. Gate 21 forventer at afvikle Projektbazaren i efteråret 2011.