Behovsanpassad Avfallstömning i Nordvästra Skåne

af | jun 1, 2018

I de flesta kommuner bygger avfallsinsamling på att hushållen knyts till standardabonnemang och att tömningen av kärl sker på schemalagda rutter. En traditionell modell som inte öppnar upp för kundanpassade lösningar. Hur skulle det fungera om kunderna själva kan få indikera när de vill ha sitt avfallskärl tömt? Skulle det ge mindre miljöbelastning genom incitament till avfallsminskning och effektivare rutter? Det kommunala avfallsbolaget NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) avsöker ”ondemand” lösningar för framtidens digitaliserade avfallssektor. Ett samarbete möjliggjort genom ett s.k. OPI samarbete.

Innovation i samhällets tjänst

Avfallssektorn har traditionellt sett varit analog. Modellen för Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) avfallsinsamling bygger på att hushållen knyts till standardabonnemang och att tömningen av kärl sker på schemalagda rutter. En traditionell modell som inte öppnar upp för kundanpassade lösningar. Detta gör att rutterna för insamlingsfordonen även innefattar kärl som är tomma eller ej ute på grund av kunden kanske är på semester eller liknande. Det ger heller inte kunderna något ekonomiskt incitament att minska sina avfallsmängder genom att enbart betala för de tömningar de behöver.

Träffa Bintel och 8 andra svenska och danska fall på vår marknadsplats på konferensen Mission Innovation 12 november. Se här.

NSR jobbar för att utmana det traditionella tänket i avfallsbranschen. Nu senast genom en ny affärsmodell där det som inte uppstår. Det kommunala avfallsbolaget var bland annat tidig med att introducera matavfalls-sortering för biogasproduktion samt fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, vilket gjort regionen bäst i Sverige på källsortering.

På senare år har digitaliseringen nått branschen genom ruttoptimeringsprogram och läsplattor i sopbilarna. Och riktningen framåt är tydlig – att vidareutveckla digitala lösningar som kan ge mervärde åt invånarna. NSR har satt en tydlig riktning att vidareutveckla digitala lösningar som kan ge mervärde åt invånarna och en kostnads-effektivare service, till exempel effektivisering av tömning, återvinning med hjälp av digitalisering, eller helt nya servicefunktioner som växer fram. Området är för både marknad och offentlig verksamhet nytt och ovisst.

Som en del i utvecklingsarbetet deltar NSR i projektet Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement) som syftar till att utveckla metoden OPI, Offentligt-Privat Innovationssamarbete och främja utvecklingen av innovativa lösningar i upphandling inom offentlig sektor.

”Taket är högt på NSR när det gäller nya perspektiv och att testa idéer. Något som både är spännande och viktigt. Vi måste hålla takt med samhällets utveckling och proaktivt se till vilken service framtidens invånare vill ha – och även ifrågasätta avfallets varande överhuvudtaget.” , säger Björn Jacobsson, IT- och Insamlingschef sam projektledare för NSR:s case i Cleantech TIPP.

Läs också: Nystartat företag attraherar miljoner i investering efter medverkan i OPI-samarbete

VEM ÄR NSR?

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett kommunalt avfallsbolag Under verksamhetens dryga 40 år har det drivits av att hitta nya lösningar på traditionella utmaningar.

NSR ägs av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm med totalt ca 225 000 invånare. Bolaget verkar avfallsförebyggande samt med att samla in och ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Varje år gör NSR, tillsammans med samarbetspartners, runt 3 miljoner tömningar av avfallskärl i nordvästra Skåne. Utöver det görs också runt 350 000 besök till NSR:s återvinningscentraler.

Vad kan marknaden idag?

Ruttoptimeringsprogram och läsplattor har gett möjlighet att styra driften och ge service på ett helt annat sätt än för några år sedan. NSR har under de senaste åren genomfört en rad förändringar för att bli en mer digital verksamhet samt ta höjd för framtiden. Bland annat har tre kundsystem integrerats till i ett nytt stort system, och webbsidan genomgått ett designarbete som förbättrar användarnas upplevelse. Utvecklingen har skapat insyn i marknaden och lösningar för en mer digital avfallssektor. Vilka existerande produkter och lösningar existerar som skapar möjlighet för oss att få respons på kundernas behov och incitament? Hur skulle det fungera om kunderna själva kan få indikera när de vill ha sitt avfallskärl tömt? Med detta som utgångspunkt har NSR avsökt marknaden under ett halvårs tid. Tidigare samarbetspartners, nya aktörer och internationella exempel genomgicks och därefter hölls en öppen marknadsdialog där önskemålen för framtiden presenterades (aug. 2017). Marknadsdialogen gav en större kunskap om möjligheterna och lösningarna., men man såg också en insikt om att det idag finns få lösningar som skapar behovsanpassade ”on-demand” lösningar för kunderna.

Testar sophämtning on demand

Efter en marknadsdialogen formades en OPI-grupp av intresserade bolag där några har gått vidare in i ett OPI-avtal. Inledningsvis genomfördes workshops och möten för att hitta möjliga vägar för lösningar på utmaningen. Partnerskapet testar gemensamt hur behovsanpassad tömning som ett första steg mot en mer digitaliserad och anpassad servicegrad.

De gemensamma övergripande frågeställningarna i samarbetet är; Hur tar vi höjd för framtidens och nästa steg för avfallshantering? Hur kan on demand lösningar utvecklas för att gynna såväl kund som miljö, ekonomi och servicetid?

I kortet går innovationssamarbetet ut på att testa sensorteknik som gör avfallskärlen till serviceenheter där kunden själv kan bestämma när kärlet ska tömmas. Signalen skickas till ruttplaneringssystem som planerar dag för dag baserat på kundernas behov.

NSR är offentlig partner i samarbetet, och Bintel AB med underleverantörerna Sensefarm och B&M svarar för den privata sidan. Samarbetet pågår 2018 ut, utveckling av teknik och system pågår under våren. Därefter är målet att genomföra ett test ute hos hushållen med start i skiftet maj-juni. Ambitionen är att testa hos 250 hushåll med 2 kärl per hushåll under en 6 månaders period. Under våren 2018 görs en omfattande planering av hur kommunikation, drift och utvärdering ska ske under testet.

Genomförandet av OPI-samarbetet görs i två steg – utveckling och verifiering av teknik samt test och utvärdering. Testet syftar till att undersöka vilka effekter det ger hos kund, för kund, i arbetssätt för chaufför, antal transporter etc. Målet för NSR är att lära mer om tekniken och lära mer om beteendet i användandet av detta system.

VAD ÄR OPI?

NSR är ett av de första organisationerna i Sverige som ingått ett så kallat OPI – Offentligt Privat Innovationssamarbete.

Ett OPI utgörs av ett ömsesidigt innovationssamarbete mellan upphandlande organisation och leverantör(er).

Samarbetet kan ses som en utvecklad marknadsdialog och ligger innan den upphandlande organisationen har beslutat om upphandling. Ett OPI kan följas av alla existerande upphandlingsformer. Genom ett OPI kan man utvidga marknadsdialogen och gå från att lyssna på marknaden till att utveckla tillsammans med marknaden.

Ett OPI utgår från gemensamt uppsatta mål och ger möjlighet att utveckla ett nytt maknadsområde. Normalt sker ingen eller endast symbolisk betalning mellan parter.

Samarbetet ger den offentliga aktören möjlighet till ökad effektivitet, innovation och samhällsnytta genom rätt ställda krav i framtida upphandlingar.

Den privata aktören – få ökad insikt om den offentliga aktörens arbetssätt och mål, samt möjlig att testa möjlig framtida marknadsroll.

Att skåda in i framtiden

Innovation uppstår i gränslandet mellan de utmaningar som finns inom offentlig verksamhet och de lösningar och idéer som finns på den privata marknaden.

Pilotprojektet ger NSR, förutom insyn i framtidens digitala avfallssektor, också en möjlighet att testa OPI som verktyg för innovationer i kommunal verksamhet. Konceptet OPI är en för-förstudie till upphandling i de lägen då lösning eller marknad är i sin linda eller helt okänd. Metoden ska öppna upp för juridisktsäkra samarbeten mellan offentliga och privata parter.

Svensk Lou Stiftelse

”Men metoden är fortfarande under utveckling och vi är testpiloter med allt vad det innebär. Vi har lagt mycket tid på den juridiska processen hittills i projektet för att utveckla avtal som gör samarbetet säkert för alla parter.”, berättar Björn Jacobsson.

”Nu vill vi sätta i gång att utveckla och testa tekniken!”

PÅ NSR ser man juridiska lärprocess man varit igenom som investering i framtiden.

”Under årens lopp kontaktats av innovatörer och företag som haft idéer, men i och med vår roll som offentlig sektor har det varit svårt att öppna dörren för dem av oro för att ge dem fördelar som andra då inte får. Med OPI får vi ett verktyg som gör att dessa två parter kan mötas på säker mark och fokusera på en utmaning tillsammans. Något som gynnar samhällsutvecklingen. Med OPI kan vi framöver göra detta på ett säkerställt och tryggt sätt för både oss och företagen”, menar Björn Jacobsson.

 

Läs också:

Nystartat företag attraherar miljoner i investering efter medverkan i OPI-samarbete her