FUTURE | Case 6: Resttextilier som en del av framtidens byggnader

av | sep 4, 2019

Foto: Konvert A/S

Hur kan vi förbättra nyttjandet av redan utsorterade textilier?

Fallet ”Resttextilier som en del av framtidens byggnader” utgör ett tvärgående samarbete och har som syfte att lösa utmaningen; Hur kan vi förbättra användningen av överblivna textilier (s.k. resttextilier) som trots sortering inte kan omsättas?

I dagens klassiska värdekedja samlas textilier in för återanvändning och materialåtervinning. Dessa textilier genomgår en enklare sortering i Danmark och Sverige med avsikten att användas second hand (återanvändning) och exporteras därefter för en mer detaljerad sortering. Det är restfraktionen från dessa detaljerade sorteringsprocesser som projektet fokuserar på.

Man vill i detta sammanhang ha ett nära samarbete med befintliga och ledande aktörer som har sorteringskompetens och färdiga anläggningar. Fokus ligger därför inte på hur man kan försäkra sig om en bättre sortering, utan hur vi kan förbättra användningen av redan utsorterade textilier. Som ett exempel kräver många köpare av resttextilier rena fraktioner (ren bomull), men dessa är ofta blandade med andra material (till exempel polyester, viskos, etc.). Kraven på renhet är idag en barriär för att kunna loopa de redan sorterade, blandade textilresterna tillbaka till värdekedjan inom textilindustrin.

Ny användning kan därför ske genom att låta textilresterna ingå i ett lägre kaskadsteg som isoleringsmaterial, akustikplattor eller andra material i nybyggnation. Produktutveckling och design kommer därmed att bygga på befintliga restfraktioner och deras användningsmöjligheter.

Det gemensamma målet är att undersöka möjligheten om att ge större mängder resttextilier en förlängd livslängd genom att låta dem ingå i byggnadskomponenter som isolering, takplattor, tegel eller annan interiör / exteriör för byggnader istället för att förbrännas. 

Projektet kommer att löpa från början av 2018 till slutet av 2019. Projektet kommer att delas in i faser:

Fas 1-2 fokuserar på att identifiera och analysera textilvolymer samt skapa en högre grad av försäljning. 
Fas 3-4 utgör test / produktutveckling med de identifierade textilvolymerna som inte har en marknad idag. 
Fas 5 tar avstamp från resultaten som har uppkommit och det ska utvecklas en skalenlig plan för de nyutvecklade pilot-upcycling-produkterna.

Huvudaktiviteter:
Fas 1: Inputanalys: På grundval av befintliga data från projektparterna sker en kartläggning av textilvolymerna (typer, mängder / volym, skick, geografisk placering) och i synnerhet för fraktioner som idag inte har någon omsättning.

Fas 2: Outputanalys: Baserat på kaskadprincipen genomförs en kartläggning av befintliga mottagarförhållanden för upcycling av insamlade resttextilier (internationella och nationella fallstudier / partners).

Fas 3: Innovation och produktutveckling för mängderna som inte kan omsättas via befintliga kanaler: Från resttextil till byggnadskomponent.

Fas 4: Test och utveckling av grundmodeller; inbegripet studier enligt byggstandarder och godkännande av byggmaterial (myndighetstillstånd med fokus på t.ex. brandtester, toxicitetstester mm.).

Fas 5: Utvärdering

Det finns flera innovativa aspekter av projektet:

Förstärkning av uppkomna, innovativa aktörer. Idag finns det några få aktörer i Danmark och Sverige som har börjat att använda upcyclade textilier i samband med byggnation. Dessa aktörer kommer i projektet att ingå som möjliga försäljningskanaler och cases för att garantera en fortsatt utbyggnad och lokal utökning. Exempel är Convert och Advance Non-Wowen (som producerar ett antal produkter av företagens egna textilavfallsfraktioner), Borås Textilhögskola (omvandling av textilier till isolering och andra byggmaterial), Really ApS (som upcyclar resttextilier för bland annat bänkskivor, hyllor och interiör i bilar).

Ny produktinnovation. Som det är i dagsläget, finns det fler resttextilier än ovanstående aktörer kan ta emot och bearbeta. För att öka upptaget av de stora rest- och avfallsvolymerna som är tillgängliga, kommer projektet att granska ytterligare produktinnovation och därmed en ökad möjlighet för resurssmart användning. Potentialen till att skapa cirkulära lösningar i respektive byggbranschen och textilindustrin är stor; inklusive en outnyttjad potential i att kombinera ”end-of-life”-textilier med byggbranschens behov av råvaror. Genom att omvandla resttextilier till byggkomponenter, kan byggnaderna få en dubbelfunktion; som byggnads- och materialbank, där byggkomponenter kan tas ner och omvandlas till textilier (liksom man idag ser plastflaskor och fiskenät som omvandlas till kläder och skor) efter deras livslängd.  Ett sätt att driva utvecklingen framåt är genom projekt FUTURE.

Nya sorteringsparadigm som ökar möjligheterna för återvinning. Varje dag förbränns textilier som istället kunde användas i nya cirkulära flöden. Men både tekniken för att återvinna avfallstextilier och relaterad infrastruktur är fortfarande i sin linda. Projektet har som syfte att visa vägen för cirkulär användning av de många ton avfallstextilier som idag skickas till förbränning och som inte ha funnit någon marknad för direkt återanvändning eller materialåtervinning trots manuella eller mekaniska sorteringstekniker (till exempel SOEX eller SipTex).

Det är essentiellt att påpeka, att projekt fokuserar på och behandlar textilier som för närvarande inte används för något annat än förbränning och som tas emot på kommunala avfallsstationer och sorteringsanläggningar. Textilier som kan återanvändas – till exempel genom icke-statliga organisationer och hjälporganisationer – kommer inte att ingå i detta projekt. Projektet kommer därför inte att konkurrera med privata hjälporganisationer som samlar in textilier för direkt återanvändning. Projektet kommer istället att fokusera på användningen av resttextilierna som idag inte kan omsättas, eftersom de är i för dåligt skick eller en blandning av textiler och kan därför inte betraktas som en resurs som på nytt kan ingå i systemet.

Man kommer i projektet att ha ett nära samarbete med befintliga och ledande aktörer som har sorteringskompentens, färdiga anläggningar och bygga vidare på kunskapen, erfarenheten och infrastrukturen som redan finns. Detta projekt kommer aktivt att arbeta med ’dolda’ resurser som för närvarande hamnar i smått brännbart (och inte används som kläder och textilier). Detta kräver nya sorteringsmanualer och infrastrukturer på avfallsplatserna. Som första pilotstudie kommer detta att ske i AffaldPlus regi. Det finns också möjligheten att inkludera industritextilier i projektet (till exempel från sjukhus, ångtvätterier etc.).

Ny kunskap. Sist, men inte minst, kommer det att genereras ny kunskap inom området i samarbete med universitet / forskningsvärlden, företag, avfallsföretag och kommuner. 

Denna fallstudie skapar ökad resursoptimering:

  • Genom att förlänga livslängden och återanvändningen av redan extraherade material (textilier) som i produktionen har varit både vatten- och energikrävande samt kemiskt skadliga för miljön.
  • Analysera möjligheterna att minska CO2-utsläppen genom att minska de jungfruliga materialen som skulle ha använts som konventionella byggnadsmaterial (till exempel glas, sten och plast som är energiintensiva och miljömässigt skadligt att extrahera och omvandla).
  • Se på möjligheterna att använda byggnader som materialbanker.

FUTURE består av sju visionära samarbeten som baseras på fallstudier och täcker de tre regionerna i Greater Copenhagen. De sju fallstudierna testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg och affärsmodeller för förnybar energi eller resursanvändning. 

Läs mer om projektet FUTURE här.

FUTURE stöds av europeiska regionala utvecklingsfonden & Interreg ÖKS samt tre regioner.