FUTURE | Case 7: Intelligent användning av produktdata som främjar återvinning

av | sep 4, 2019

Foto: Konvert A/S

Data i värdekedjan ska öka produkternas och komponenternas livslängd

Fallstudien ska testa och demonstrera hur man bland annat med användningen av data i värdekedjan och nya affärsmodeller kan styra materialflöden eller produkt- och komponentflöden som förlänger produkternas och komponenternas livslängd.

Resultatet av fallstudien är en serie delstudier som visar hur offentliga och privata aktörer samt privatpersoner samverkar. Med hjälp av bland annat partnerskap och dataregistreringar, kan man skapa replikerbara affärsmodeller eller lokala samarbetsmodeller som påvisar att man lokalt kan styra produkt- och materialflöden i ett förberedande och främjande syfte för återvinning av produkter och komponenter. Därmed säkrar man alltså en förlängd livslängd för produkten och dess komponenter och ser till att mesta möjliga material kan ingå som en resurs i samma eller andra kretsar vid dess ”end of life”.

Lunds kommun

I Lund etableras det en verkstad som möjliggör reparation och ”rening” av produkter. Denna etableras i en av Lunds stadsdelar, Norra Fäladen. Stadsdelen består av en blandad byggnation med mestadels hyresbostäder. Verkstaden riktar sig mot alla lundabor, men förhoppningen är att de som bor i stadsdelen ska vara mest involverade. Workshops kommer också att hållas i verkstaden med syfte att lära ut reparationstekniker och andra tekniker som förlänger produkterna livslängd.

Lunds kommun har antagit ett mål för minskning av avfall. Målet är att hushållsavfallet ska minska med 2 procent per år. Detta har ännu inte uppnåtts.

AffaldPlus

AffaldPlus målsättning med deltagandet i FUTURE är att utveckla en datamodell för hur man kan uppnå bättre resursanvändning. Specifikt ska datamodellen bidra till att mäta effektiviteten av utvalda initiativ inom återvinningsområdet och därigenom bidra till att kvalificera produkt- och materialflöden. På så sätt kvalificeras och utökas deras kunskap om specifika materialflöden som ingår i de överordnade fraktionerna och materialflöden som tas emot på deras anläggning. Denna kunskap ska användas för att klargöra, undersöka och eventuellt testa hur konkreta materialtyper ur miljösynpunkt och ett ekonomiskt perspektiv kan på bästa sätt återvinnas och återanvändas.

De tre delinsatserna är:

  1. Slussystem för ökad återvinning (Rønnede genbrugsstation). Privatpersoner som använder återvinningsstationen synas innan de kör in. Detta för att sortera ut produkter och föremål som kan återvinnas innan de får tillträde till återvinningsstationen.
  2. Grovavfallssystem (Slagelse kommun). Det har införts ett nytt system för grovavfall i Slagelse kommun med möjligheten att leverera produkter och föremål för direkt återanvändning.
  3. Återvinningsbyggmarknad (Næstved). I mitten av april 2019 öppnar en ny återvinningsbyggmarknad. Där kan företag leverera användbara byggmaterial som sedan kan säljas till privatpersoner eller andra företag. Idag kastas dessa byggmaterial, eftersom det inte finns några lagerutrymmen för sådana material.

I allmänhet är problemet att man inte kan mäta upp och bedöma återvinningsåtgärderna som bedrivs i kommunerna (situationen är annorlunda när det gäller återanvändningsåtgärderna). På grund av detta ska datamodellen hjälpa AffaldPlus genom att rapportera och garantera datakvaliteten av de gemensamma återvinningsåtgärderna som de bedriver på uppdrag av deras ägarkommuner.

BOFA

Det speciella med Bornholm är den lokala gemenskapen och drivkraften som finns där – lokala föreningar, företagare och entusiaster. De arbetar för att behålla, engagera och förbättra sin landsbygd och ö – varför inte kombinera återvinningsändamålet i detta arbete?

BOFAs delstudie i FUTURE utgår från olika befintliga verksamheter, projekt och intressen på Bornholm. Utgångspunkten är att bidra till initiativ som kan leva vidare efter FUTUREs projekttid. Förutsättningen är att ska BOFA bidra till ökad direkt återvinning och kunskapen om direkt återvinning, reparation och återanvändning av komponenter genom den folkliga förankringen.

  • Hasle: Loppmarknadsaktiviteter på grundval av samarbetet mellan BOFA och en lokal idrottsförening.
  • Aakirkeby: Tydlig aktivitet i samband med nya anläggningar som ska öka utbyte och upptagning genom containerplatsen.
  • Pedersker: Skapandet och test av delekonomisk gemenskap.

AAU:s roll i fallstudie 7 är i första hand att samla in, dela och dokumentera kunskapen som löpande uppstår när tre avfallshanteringsföretag i fallstudie 7, Lunds kommun, AffaldPlus och BOFA, arbetar med att testa hur man kan hantera materialflöden eller produkt- och komponentflöden för att öka produkternas och komponenternas livslängd.

Eftersom fallstudie 7 endast arbetar med pilotprojekt, sker arbetet inom ”ramen” av en interaktiv process. Detta innebär att alla parter, inklusive AAU, rör sig på okänd grund. Utmaningen är därmed att ingen av parterna i fallstudie 7 känner till vägen och därmed inte heller medlet som krävs för att nå fram. I relation till utvecklingen av fallstudierna under projektperioden är kunskapsdelning mellan parterna därför av högsta vikt.

Rollen som AAU kommer att spela internt i fallstudie 7 avseende kunskapsutbyte är bland annat att samla in och dela den kunskap som uppkommer som en följd av de tre insatserna i fallstudie 7. Kunskapsdelningen kan indirekt bidra till att utveckla projekten. Kunskapen delas på olika sätt. Delvis direkt när partnerna håller möten och delvis via regelbundna besök från AAU. Dessutom, för att föra in ny kunskap i projekt FUTURE, deltar AAU löpande i en serie av kunskapsaktiviteter om avfallsförebyggande och återvinning. Detta sker bland annat i möten med externa parter, konferenser samt fält- och studiebesök. Därmed samlar AAU kontinuerligt in nya erfarenheter som omfattar både den forskningsmässiga kunskapen och även i mycket hög grad den praxis som föregår kring avfallsförebyggande och återvinning hos andra avfallshanteringsföretag. Denna kunskap delas regelbundet genom möten med berörda parter i fallstudie 7 och kan indirekt medverka till utvecklingen av fallstudierna.

För insamling av empiriska data används kvalitativa metoder som primärt bygger på löpande besök hos de tre fallstudieparterna. Där intervjuas och samtalas det med nyckelpersoner avseende planer och visioner. I takt med att fallstudierna och tillhörande delstudier / projekt utvecklar sig från visioner och planer till mer fysiska och konkreta aktiviteter, öppnar detta också upp för möjligheten att samla in empiriska data som sträcker sig utanför processen.

Tidsperspektiv:

Ansvarig för fallstudien: Ålborg universitet med Stig Hirsbak

Samarbetspartners: BOFA, AffaldPlus, Lunds kommun, Møbelfabrikken, Bornholm med Carsten Aalling, Magneten, Hässleholm, Sverige, Repaircafe Danmark med Stig Bomholt

Kontaktinfo: Stig Hirsbak

FUTURE består av sju visionära samarbeten som baseras på fallstudier och täcker de tre regionerna i Greater Copenhagen. De sju fallstudierna testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg och affärsmodeller för förnybar energi eller resursanvändning. 

Läs mer om projektet FUTURE här.

FUTURE stöds av europeiska regionala utvecklingsfonden & Interreg ÖKS samt tre regioner.