Lavere hastighed på motorvejen kan sænke trafikstøjen markant i Hovedstadens omegnskommuner

PRESSEMEDDELELSE:

Nye beregninger viser, at der vil blive knap 27.000 færre støjbelastede boliger i hovedstadens omegnskommuner, hvis hastigheden på motorvejsnettet og det omkringliggende vejnet sænkes til maksimalt hhv. 80 km/t og 50 km/t. For de stærkt støjbelastede boliger vil der være tale om næsten en halvering af antallet. Det kan blive et vendepunkt for mange af de beboere, som gennem årene har måttet leve med at mængden af støj i og omkring deres bolig kun er gået én vej.

af | 11. april - 2023 | Bæredygtig Mobilitet

 

I dag er cirka 102.000 boliger belastet af trafikstøj i hovedstadens omegnskommuner. Derfor er en 12 kommuner i Silent City-samarbejdet gået sammen om at beregne, hvilken effekt, det vil have, hvis hastigheden på motorvejsnettet i hovedstadsområdet sænkes til maksimalt 80 km/t samtidig med, at hastigheden på de omkringliggende veje sænkes til maksimalt 50 km/t.

Mange af de borgere, der bor i nærheden af de mest trafikerede veje i hovedstadens omegnskommuner, er så belastet af trafikstøj, at de lever med en forhøjet risiko for blodprop, stress, koncentrationsbesvær og mange andre negative sundhedseffekter. Samtidig er livskvaliteten under pres. En ændring i hastighedsgrænserne vil betyde, at næsten halvdelen af de stærkt støjbelastede boliger i omegnskommunerne ikke længere vil være stærkt støjbelastede over 68 dB, og at godt en fjerdedel ikke længere vil være støjbelastede over grænseværdien på 58 dB.

Minimal øget rejsetid med stor effekt
For den enkelte bilist vil den forøgede rejsetid kun blive minimal. I rapportens eksempler vil en tur fra Farum til Københavns Nordvestkvarter i morgentrafikken blive blot halvandet minut længere. I den anden retning på en køretur fra Lundtofte til Brøndby vil der være tale om en forøget rejsetid på 53 sekunder – altså en knapt mærkbar forskel for bilisten, men en forskel som i dén grad vil kunne høres hos de berørte beboere. Og initiativet vil hurtigt og billigt kunne realiseres som et supplement til de eksisterende indsatser til at begrænse trafikstøjen.

Men fordi der bliver kørt rigtig mange kilometer på vejnettet hver dag, vil minutterne samlet set løbe op til mange timer, som bliver tillagt en stor værdi i de samfundsøkonomiske beregninger. Silent City peger på, at værdien af folkesundheden, livskvaliteten og klimaet, bør have en langt større vægt, end værdien af at komme en anelse hurtigere frem på motorvejen. Derfor lægger partnerskabet nu op til dialog med de relevante ministre for blandt andet sundhed, klima og miljøområdet.

Gladsaxe Kommune er en af de mange støjbelastede omegnskommuner. Her har man tidligere forsøgt at få hastighedsbegrænsning i spil som et middel til at få dæmpet trafikstøjen, og nu hvor der er sat konkrete tal på de samlede effekter for hovedstadsområdet, håber man, at myndigheder og politikere nu er klar til at se velvilligt på forslaget:

”Jeg er positivt overrasket over, hvor stor en effekt det vil have at sænke hastigheden på både motorveje og vores egne veje. Det tyder på, at vi her har et godt supplement til støjvolde og andre fysiske tiltag”, fortæller Trine Græse, Borgmester i Gladsaxe Kommune og fortsætter:

”Vi skal naturligvis se grundigt på både fordele og ulemper, men når vi tager de positive konsekvenser i betragtning – ikke alene for de berørte beboere, men også de positive klima- og sundhedsmæssige effekter ved mindre trængsel og overflytning fra bil til andre transportmidler, så håber vi, at gevinsten for samfundet som helhed vil give anledning til at overveje tiltaget på ny”.

Vallensbæk Kommune har arbejdet med mange forskellige tiltag for at reducere generne fra trafikstøj, og ser et stort behov for at staten og kommunerne sammen finder løsninger:

”Nogle af vores borgere lever efterhånden med så stor støjbelastning, at de dårligt nok kan opholde sig på deres udearealer. De har måske købt hus før støjen var så stor en belastning, og for dem vil det betyde en verden til forskel i deres dagligdag. Men trafikstøjen er også et fælles anliggende, som alene i Region Hovedstaden koster samfundet flere milliarder kroner årligt på grund af de negative samfundskonsekvenser. At få sænket støjen er derfor en udfordring, der går på tværs af kommuner og partiskel, og som vil have en lang række positive effekter på blandt andet folkesundhed, trængsel og klimabelastningen”, lyder det fra Henrik Rasmussen, Borgmester i Vallensbæk Kommune

Også i Brøndby Kommune er trafikken gennem årene steget markant på de store færdselsårer, og også her håber borgmester Kent Max Magelund på, at den nye analyse giver anledning til at overveje en hastighedssænkning på tværs af de berørte kommuner:

”Vi har ikke tidligere set beregninger på, hvad den samlede effekt er ved at sænke hastigheden på tværs af omegnskommunerne, og jeg synes, at analysen giver anledning til en positiv dialog om, hvordan vi kan realisere potentialet. Derfor har Silent City-partnerskabet inviteret både transportministeren samt ministre for plan, miljø-, klima- og sundhedsområderne til møde, for at drøfte de meget vidtgående konsekvenser af trafikstøj og mulighederne ved hastighedsnedsættelse”,
lyder det fra Kent Max Magelund.

Analysen af effekterne ved hastighedsbegrænsningen er udført af MOE, en af Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomheder. Hele analysen kan læses her:

Analyse – Hastighedsreduktion og trafikstøj
Notat om samfundsøkonomi

For yderligere oplysninger kontakt da:

Trine Græse
Borgmester, Gladsaxe Kommune
Mobil: 51894120 / Mail: trine.graese@gladsaxe.dk

Henrik Rasmussen
Borgmester, Vallensbæk Kommune
Mobil: 20596481 / Mail: rho@vallensbaek.dk

Kent Max Magelund
Borgmester, Brøndby Kommune
Mobil: 20134861 / borgmester@brondby.dk

Marie Sisse Brown
Kommunikationschef
Mobil: 31450143 / marie.sisse.brown@gate21.dk

Download pressemeddelelse som pdf

Hovedkonklusioner fra analysen:

  • En hastighedsbegrænsning på 80 km/t på motorvejene og 50 km/t på de omkringliggende veje kan mindske antallet af støjbelastede boliger med 26.983 styk. Det svarer til hver fjerde støjbelastede bolig (boliger udsat for en støjbelastning over den vejledende grænseværdi på 58 dB). For stærkt støjbelastede boliger (støjbelastning over 68 dB) er der tale om næsten en halvering.
  • Ændringen vil betyde en beskeden forøget rejsetid for den enkelte: F.eks. 87 sekunder fra Farum til Nordvest og 53 sek. fra Lundtofte til Brøndby i morgentrafikken. I dagtimerne hhv. 116 og 92 sek.
  • Gennemføres hastighedsbegrænsningen vil CO2-udslippet falde 3-4 procent.
  • Analysen viser at en hastighedssænkning på motorvejsnettet i hovedstadsområdet få steder kan give en forøget trafikmængde på de omkringliggende veje, men samlet set vil der dagligt blive kørt 1,456 millioner færre kilometer på motorvejsnettet og 121.000 færre kilometer på de øvrige veje.

Fakta om trafikstøjen i Danmark:

  • Siden 1990 er trafikken på de danske motorveje steget med næsten 300%.
  • Mellem 2020 og 2030 forventes trafikken på motorvejene at stige med yderligere 2,1 procent årligt.
  • Den seneste danske undersøgelse af trafikstøjens samfundsmæssige omkostninger blev udført af Region Hovedstaden i 2018, hvor man nåede frem til, at de samlede omkostninger af trafikstøj i regionen beløber sig til 2,4 milliarder kroner årligt.
  • De sundhedsmæssige konsekvenser af trafikstøj kan variere fra generelt ubehag, stress, koncentrationsbesvær, forhøjet blodtryk og til alvorlige hjerte-karsygdomme. Nyeste tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at trafikstøj er skyld i op til 400 dødsfald årligt.

Om Silent City:

Silent City er et partnerskab mellem 12 støjplagede kommuner og Region Hovestaden, som sammen arbejder for at reducere støj fra trafikken og skabe sunde byer med livskvalitet for borgerne.

Læs mere om Silent City-partnerskabet på:
https://www.gate21.dk/silent-city/

Læs mere om trafikstøjen og dens konsekvenser på:
https://roligbolig.dk/

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Åbent brev: Skatteregler spænder ben for, at flere bruger cyklen

Læs mere her

Leg, konkurrencer og tryghed skal få flere børn til at cykle

Læs mere her

Havehegn giver rolige oaser for støjplagede borgere

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Åbent brev: Skatteregler spænder ben for, at flere bruger cyklen

Læs mere her

Leg, konkurrencer og tryghed skal få flere børn til at cykle

Læs mere her

Havehegn giver rolige oaser for støjplagede borgere

Læs mere her