FUTURE | Case 7: Intelligent brug af produktdata der fremmer genbrug

af | jun 27, 2019

Foto: Konvert A/S

Data i værdikæden skal øge produkter og komponenters levetid

Casen skal teste og demonstrere hvordan man blandt andet ved brug af data i værdikæden og i nye forretningsmodeller kan styre materialestrømme eller produkt- og komponentstrømme, der øger produkter og komponenters levetid.

Resultatet af casen er en række del-cases, der viser hvordan kommunale og private aktører og borgere i samspil, ved brug af blandt andet partnerskaber og dataregistreringer kan lave replicerbare forretningsmodeller eller lokale samarbejdsmodeller, der viser, at man lokalt kan styre produkt- og materialestrømme, der forbereder og fremmer genbrug af produkter og komponenter og sikrer en udvidet levetid af produktet og dets komponenter og sikrer at flest mulige materialer ved ”end of life” kan indgå som ressource i samme eller andre kredsløb.

Lund Kommune

I Lund etableres et værksted, der muliggør reparationer og “oprydning” af produkter. Workshoppen er etableret i et af Lunds kvarterer, Norra Fäladen, som har en blandet bygning med hovedsagelig lejeboliger. Målgruppen for værkstedet er alle lundabor, men håbet er et større engagement fra lokale beboere. Workshops vil også blive gennemført i værkstedet, som underviser i reparationer og andre teknikker, der giver produkterne længere levetid.

Se film fra værkstedet her:

 

AffaldPlus

AffaldPlus’ mål med deltagelse i FUTURE er at udvikle en datamodel for, hvordan man opnår bedre ressourceudnyttelse. Specifikt skal datamodellen bidrage til at måle effekten af udvalgte indsatser på genbrugsområdet og dermed bidrage med at kvalificere produkt- og materialestrømme og dermed kvalificere og udbygge deres viden om de konkrete materiale flows, der er indeholdt i de overordnede fraktioner og materialestrømme, som modtages på deres modtageanlæg. Den viden skal bruges til at afklare, undersøge og eventuelt teste, hvordan de konkrete materialetyper ud fra en miljømæssig og økonomisk betragtning bedst kan genbruges og genanvendes. De tre delindsatser er:

  1. Sluseordning for øget genbrug (Rønnede genbrugsstation). Borgere, der benytter genbrugsstationen, visiteres inden de kører ind, således at produkter og effekter, der kan genbruges frasorteres, inden der gives adgang til genbrugsstationen.
  2. Storskraldordning (Slagelse Kommune). Der er indført ny storskraldsordning i Slagelse Kommune med mulighed for at aflevere produkter og effekter til direkte genbrug.
  3. Genbrugsbyggemarked (Næstved). Medio april 2019 åbner et nyt genbrugsbyggemarked, hvor erhverv kan aflevere brugbare byggematerialer, som derefter kan sælges til borgere eller andre erhverv. I dag smides disse byggematerialer ud, da der ikke findes lagerfaciliteter til sådanne materialer.

Det er generelt et problem, at der ikke måles og vejes på de genbrugsaktiviteter, der gennemføres i kommunerne (Anderledes forholder det sig, når man det drejer sig om genanvendelsesaktiviteter), således skal datamodellen bidrage til at hjælpe AffaldPlus med at afrapportere og sikre datakvalitet på de fælles genbrugsaktiviteter, som de gennemfører for deres ejerkommuner.

BOFA

Det særlige for Bornholm er lokalsamfundene og de drivkræfter, der findes i dem – lokale foreninger, erhvervsdrivende og ildsjæle. De arbejder for at fastholde, engagere og forbedre deres landsbyer og deres ø – hvorfor ikke forene genbrugsformålet i dette arbejde?

Bofas FUTURE delcase tager udgangspunkt i forskellige eksisterende virksomheder, projekter og engagementer på Bornholm. Udgangspunktet er at bidrage til initiativer, der kan leve videre efter FUTURE’s projektperiode er forbi. Forudsætningen er, at Bofa bidrager til at øge det direkte genbrug og at viden om direkte genbrug, reparation og genbrug af komponenter gives videre gennem den folkelige forankring.

  • Hasle: Loppemarkedsaktiviteter på baggrund af samarbejdet mellem Bofa og en lokal idrætsforening.
  • Aakirkeby: Tydelig aktivitet i forbindelse med nye faciliteter, der skal øge bytte og klunsning gennem containerpladsen.
  • Pedersker: Oprettelse og test af deleøkonomisk fællesskab.

AAU’s rolle i case 7 er primært at få indsamlet, delt og dokumenteret den viden, der løbende opstår, når de tre affaldsselskaber i case 7, Lund Kommune, AffaldPlus og BOFA, arbejder med at teste, hvordan man kan styre materialestrømme eller produkt- og komponentstrømme, der øger produkter og komponenters levetid.

Da case 7 udelukkende arbejder med pilotprojekter, arbejdes der i ”rammerne” af en interaktiv proces. Dette betyder at, alle parter inklusiv AAU, bevæger sig ind på ukendt grund. Udfordringen er derved, at ingen af parterne i case 7 kender vejen og dermed heller ikke midlet. I forhold til at få udviklet på casene undervejs i projektperioden, er vidensdeling parterne imellem derfor essentiel.

Den rolle AAU kommer til at spille internt i case 7 i forhold til vidensdeling er blandt andet at få indsamlet men også delt den viden, der opstår som et resultat af refleksion gennem det at følge de tre indsatser i case 7. Vidensdeling kan indirekte være med til at udvikle projekterne. Viden deles på flere måder herunder direkte, når partnerne afholder møder, men også under løbende besøg fra AAU. Herudover, for at få bragt ny viden ind i FUTURE projektet, deltager AAU løbende i en række videns aktiviteter omkring affaldsforebyggelse og genbrug, herunder møder med eksterne partnere, konferencer og felt-og studieture. Dette gør, at AAU kontinuerligt indsamler ny viden, der dækker både den forskningsmæssige viden, men i høj grad også den praksis der foregår omkring affaldsforebyggelse og genbrug hos andre affaldsselskaber. Denne viden deles løbende gennem møder med relevante partnerne internt i case 7 og kan indirekte være medvirkende til at bidrage til udvikling af casene.

Til indsamling af empiri benyttes kvalitative metoder og bygger primært på løbende besøg hos de tre case-partnere med interviews og samtaler med nøglepersoner omkring planer og visioner. I takt med at casene og dertilhørende del-cases/underprojekter udvikler sig fra visioner og planer til mere fysiske og konkrete aktiviteter, jo mere åbner dette også op for mulighed for at indsamle empiri, der strækker sig ud over processen.

 

Tidsperspektiv:

Case ejer: Aalborg Universitet v. Stig Hirsbak

Samarbejdspartnere: BOFA, AffaldPlus, Lund Kommune, Møbelfabrikken, Bornholm v. Carsten Aalling

Magneten, Hässleholm, Sverige, Repaircafe Danmark v. Stig Bomholt

Kontaktinfo: Stig Hirsbak

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.