Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

I løbet af 2020 kommer et Advisory Board med en række anbefalinger til konkrete handlinger, der skal udbrede den cirkulære økonomi. De regionale og kommunale indsatser, som skal bane vejen for et affaldsfrit samfund, skal skaleres gennem partnerskaber.

Fra venstre: Trine Lindegaard Holmberg (ARGO), Claus Torp (Furesø Kommune), Pia Buch-Madsen (Region Sjælland), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (Albertslund Kommune), Christian Ibsen (CONCITO), Sara Røpke (KL), Sven Koefoed-Hansen (Næstved Kommune) og Gitte Larsen (Region Hovedstaden). Foto: Gate 21

Næsten halvdelen af den globale klimabelastning stammer fra materialer og produkter, ifølge Ellen MacArthur Foundation, og samtidig er Danmark det land i EU, der producerer allermest affald per indbygger. For at leve op til Paris-aftalens klimamål og skabe et affaldsfrit samfund, hvor materialer og produkter forbliver i kredsløb og bruges igen og igen, er det afgørende, at landets kommuner og regioner skalerer de cirkulære indsatser. Det stiller en række aktører nu skarpt på i et nyt Advisory Board.

”Landets kommuner har en stor indkøbsmuskel, vi ejer affaldsselskaberne, vi er tilsynsmyndighed og bygherre. Derudover er vi tæt på borgere og virksomheder og faciliterer lokale udviklingsindsatser. Med Advisory Boardet kan vi samle de gode erfaringer i konkrete anbefalinger, så kommuner og regioner får mulighed for at trække udviklingen i en cirkulær retning, som bidrager til klimaindsatsen og mindsker ressourceforbruget,” siger Elisabeth Gadegaard Wolstrup, der er direktør i Albertslund Kommune og nyudnævnt formand for Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner. Hun fortsætter:

”Vi ved, at den enkelte kommune ikke kan drive omstillingen alene. Når indsatserne skal skaleres kræver det, at vi går sammen i stærke partnerskaber på tværs af kommuner og regioner.”

Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner tæller repræsentanter fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, kommunerne Albertslund, Furesø, Kalundborg og Næstved, affaldsselskaberne ARGO og ARC, Kommunernes Landsforening, CONCITO og Gate 21.

Ideen til et Advisory Board med fokus på kommuner og regioner er født ud af markante cirkulære indsatser i Region Hovedstaden og Region Sjælland. I projekterne Partnerskab for Cirkulære Kommuner og Cirkulær Sjælland udvikler og tester 15 kommuner og regioner blandt andet nye løsninger indenfor cirkulær økonomi i samarbejde med fire affaldsselskaber. Advisory Boardet skal bidrage til, at indsatser som disse kan skaleres.

 

Klima og cirkulær økonomi skal ses i sammenhæng

Et gennemgående tema for Advisory Boardets arbejde bliver spørgsmålet om, hvordan cirkulær økonomi kan bidrage til en reduktion af klimabelastningen.

”Klimadagsordenen og cirkulær økonomi skal ses i sammenhæng. Hvis vi for alvor skal reducere vores klimabelastning, er vi nødt til også at tage fat på måden, som vi producerer og forbruger på, da en stor del af vores klimabelastning stammer fra materialer og produkter. Det er vigtigt, at vi handler på det – også i forbindelse med de nationale klimahandlingsplaner,” siger Christian Ibsen, direktør for CONCITO og medlem af Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner, og fortsætter:

”Der er mange gode eksempler på kommuner og regioner, der allerede arbejder med indsatser indenfor cirkulær økonomi, for eksempel i affaldsplaner, det offentlige byggeri eller i forbindelse med indkøb. Nu er tiden inde til, at vi løfter de cirkulære indsatser ud af testfasen og implementerer dem i langt større skala.”

Advisory Boardets anbefalinger vil knytte sig til fire overordnede temaer: ’byggeri og byudvikling’,
’erhvervsudvikling’, ’udbud og indkøb’ og ’genbrug og affaldsforebyggelse’ og bliver præsenteret i efteråret 2020.

 

Har du spørgsmål? Kontakt Line Bech, programleder for Cirkulær Økonomi og Ressourcer i Gate 21. 

Medlemmer i Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner

 • Elisabeth Gadegaard Wolstrup, direktør for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse i Albertslund Kommune og formand for Advisory Boardet
 • Christian Ibsen, direktør i CONCITO
 • Claus Torp, by- og kulturdirektør, Furesø Kommune
 • Gitte Larsen, enhedschef for Miljø, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
 • Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Amager Ressourcecenter (ARC)
 • Michel van der Linden, teknisk direktør, Kalundborg Kommune
 • Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21
 • Pia Buch-Madsen, funktionschef for Bæredygtig Udvikling i Region Sjælland
 • Sara Røpke, kontorchef, Kommunernes Landsforening
 • Sven Koefoed-Hansen, teknisk direktør, Næstved Kommune
 • Trine Lindegaard Holmberg, direktør i ARGO

Thomas Budde Christensen, lektor ved RUC, og Tobias Johan Sørensen, klimaanalytiker hos CONCITO, er desuden videnspartnere. Gate 21 fungerer som sekretariat.

Fire cirkulære temaer

Advisory Boardet vil udvikle anbefalinger til handlinger inden for fire vigtige temaer: 

 

1. Cirkulær byudvikling og kommunen og regionen som bygherre. Fra 2019-2022 har de danske kommuner planlagt og budgetteret med næsten 6000 kommunale byggeprojekter for cirka 73 milliarder kroner, ifølge Byggefakta. Samtidigt står kommunerne overfor store byudviklingsprojekter. Her er et stort potentiale i at anvende genanvendte materialer, designe produkter, så de lettere kan adskilles, selektiv nedrivning og meget mere.

2. Kommunen og regionen som indkøber. Det offentlige Danmark køber ind for 300 milliarder kroner årligt – heraf står kommuner for størstedelen. Der er et uudnyttet potentiale i at bruge denne indkøbsmuskel til at efterspørge cirkulære løsninger og skabe mindre affald. Flere regioners klimaregnskab har vist, at 70-80 procent af regionernes klimabelastning stammer fra deres indkøb af varer og ydelser, så der er stort potentiale for reduktion af drivhusgasudledninger ved cirkulære indkøb.

3. Genbrug og affaldsforebyggelse. Hvis cirkulær økonomi for alvor skal slå igennem, skal der satses på affaldsforebyggelse og mere genbrug. Som en del af den kommende nationale affalds- og ressourceplan forventes der større krav om affaldsforebyggelse og genbrug, som kommunerne og affaldsselskaberne skal implementere i praksis sammen med virksomheder og civilsamfundet.

4. Erhvervsudvikling. Erhvervslivet er afgørende for omstillingen til en cirkulær økonomi. Virksomhederne skal være med til at udvikle fremtidens løsninger, og er ansvarlige for en stor del CO2-udledning i kommunerne. Indsatser som Bæredygtig Bundlinje har vist, at der er et potentiale for, at kommuner samarbejder med lokale virksomheder om at nedbringe klimabelastning samt affaldsmængderne.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Samarbejde resulterer i Green Key-certificering: Turister kan bo på Godstedlund med god samvittighed

Læs mere her

Nyt netværk for kommuner, der bygger cirkulært

Læs mere her

I fremtiden skal der bygges grønt – og det stiller krav til byggebranchens virksomheder

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Samarbejde resulterer i Green Key-certificering: Turister kan bo på Godstedlund med god samvittighed

Læs mere her

Nyt netværk for kommuner, der bygger cirkulært

Læs mere her

I fremtiden skal der bygges grønt – og det stiller krav til byggebranchens virksomheder

Læs mere her