Realtidsdata fra bygninger kan skabe værdi i mange led

IoT enheder i bygninger giver nye muligheder for at få indsigt i bygningens anvendelse. Data, som kan bruges til at skabe øget komfort, billigere og grønnere bygningsdrift og ikke mindst mulighed for bygherren i at få indsigt i om de designvalg, der er taget, fungerer efter hensigten. Men hvordan skaber man en samlet platform, som giver både brugere, driftspersonale og bygningsejer den relevante indsigt i data?

 

Der er en digital revolution i gang, som kommer til at skabe nye muligheder inden for forsyningssektoren, bygningsdrift, logistik og utallige andre områder. Det handler om IoT, eller ”Internet of Things”, som er det brede begreb for de internetopkoblede enheder, som ikke er traditionelle computere, telefoner eller tablets. IoT-enheder kan altså dække over alt fra den intelligente badevægt i hjemmet til sensorer anvendt i f.eks. forsyningsnettet eller til bygningsmonitorering. Allerede i dag skønnes der at være cirka 30 milliarder enheder på nettet, og det tal forventes at passere svimlende 100 milliarder inden for de næste ti år.
Store komplekse bygninger drives og monitoreres i dag oftest ved hjælp af et traditionelt CTS-anlæg (Central Tilstand og Styring). Disse anlæg har ofte den udfordring, at det kan være svært at få realtidsdata ud om bygningens energiforbrug. Derfor har man i to af NCC’s multikontorhuse i Storkøbenhavn forsøgt at gå nye veje og undersøgt, hvor langt man kan nå ved udelukkende at basere dataopsamlingen på standardsoftware og bredt tilgængelige standardsensorer. Projektet hedder ”IoT-baseret dataopsamling til bedre bygningsdesign og -drift”, og har i løbet af de seneste halvandet år undersøgt mulighederne i en IoT-baseret løsning som alternativ eller supplement til de traditionelle CTS-anlæg:

”Ved at anvende sensorer, som er bredt tilgængelige, er vi samtidig med til at sætte data fri. De åbne platforme gør det muligt, for at flere kan få et indblik, ikke bare i ressourceforbruget, men også i brugernes anvendelse af bygningen og bygningens komfortniveau. Så kan vi tilpasse driften til de reelle behov. Men vi kan også skabe innovation på tværs af teknikere, brugere, leverandører og rådgivere. Og vi kan få viden om anvendelse og dimensionering af byggeriet, som bygherre kan bruge til at efterspørge endnu bedre bygninger fremadrettet,”

lyder det fra Peter Weitzmann, konceptudviklingschef og projektleder i NCC.

 

CTS-anlægget kommer til kort

Projektet beskæftigede sig med tre use-cases. I den ene tog man udgangspunkt i dimensionering af kontorhusets mødecenter og dets indeklima. Her målte man på brugen af mødelokalerne ved hjælp af anonymiseret persontælling og monitorerede samtidig indeklimaet ved hjælp af digitale indeklimamålere. Sidst men ikke mindst blev der placeret fysiske feedbackknapper i lokalerne, så brugernes egen oplevelse af indeklimaet kunne ses i sammenhæng med de målte værdier. En anden use-case tog udgangspunkt i forbrugs- og driftsovervågning af el, varme og vand, og den sidste usecase målte på indeklima og tilstedeværelse i kontorarealer.

”Hvor stor en fordel, det egentligt er, at trække data ud i realtid og danne sig et aktuelt øjebliksbillede over en driftssituation, blev især tydeligt for os, da vi opdagede, at en servicetekniker efter et eftersyn af ventilationsanlægget ikke havde fået sat det tilbage på automatik. Det betød, at det manuelt kørte for fuld kraft, hvilket nemt ville kunne koste op mod 80.000 kr. årligt i ekstra udgift til strøm. Det er blot et enkelt eksempel på en situation, hvor et CTS-anlæg er kommet til kort,”

fortæller Peter Weitzmann.

Lige så hurtigt det stod klart, at potentialet var stort, lige så hurtigt stod det også klart, at den primære udfordring er at få samlet data fra de forskellige typer sensorer og platforme og få dem præsenteret på en overskuelig måde, hvor det kan bruges af de forskellige interessenter. Derfor blev der udviklet en prototype-app, som samlede data fra de forskellige sensorer og præsenterede et samlet overblik over brug og forbrug i bygningen. Der er dog stadig et stykke vej endnu, og man kommer ikke uden om egentlig programmering, hvis man ønsker at tage skridtet fra den forholdsvis enkle model med monitorering af aktuel driftsstatus, til en platform med dybereliggende analyse, hvor data kan bruges til at optimere fremtidige byggeprojekter. Samtidig er der også en udviklingsopgave i at få formidlet data på en måde, så helt almindelige driftsfolk og bygningsansvarlige kan forholde sig til informationerne og omsætte det i hensigtsmæssig handling.

 

Potentiale i offentlige bygninger

Projektet er netop afsluttet, men der er allerede ved at blive bygget oven på erfaringerne. Der er søgt midler til et nyt projekt, hvor der blandt andet vil være fokus på energiforbrug og arealanvendelse i offentlige bygninger, som for eksempel idrætshaller og lignende. Projektet vil også bygge ovenpå de eksisterende erfaringer med en lidt mere antropologisk tilgang, hvor der også ses på, hvordan man bedst muligt præsenterer data for de forskellige aktører, så de kan forstås og omsættes til konkret handling.

Om projektet:

”IoT-baseret dataopsamling til bedre bygningsdesign og -drift” er et ELFORSK-støttet projekt, som har kørt siden marts 2018. Bag projektet står en bred partnerkreds bestående af PensionDanmark, PKA, NCC, DEAS, IT-Universitetet og Gate 21.

Projektet har taget udgangspunkt i to multikontorhuse, NCC Company House i Flintholm og NCC Company House i Gladsaxe. Kontorhusene drives af NCC, men er ejet af henholdsvis PKA og PensionDanmark.

Der er blandt andet installeret indeklimamålere, persontælling og feedbackknapper i 14 mødelokaler, forbrugssensorer i begge bygninger og måling af tilstedeværelse på mere end 50 fleksible kontorpladser.

Læs mere.

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Kommune inddrager borgere i lysprojekt: Øger tilfredshed og viden om lys

Læs mere her

LIVING LABS – MERE END EN LYS IDÉ

Læs mere her

Den Regionale Datahub inviterer til markedsdialog om optimering af vejkapaciteten

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Kommune inddrager borgere i lysprojekt: Øger tilfredshed og viden om lys

Læs mere her

LIVING LABS – MERE END EN LYS IDÉ

Læs mere her

Den Regionale Datahub inviterer til markedsdialog om optimering af vejkapaciteten

Læs mere her