FUTURE | Case 6: Resttextilier som en del af fremtidens bygninger

af | jun 27, 2019

Foto: Ingrid Riis

 

I en klassisk värdekedja i dag bliver textil samlas in för återanvändning och materialåtervinning. Disse tekstiler genomgår enklare sortering i Danmark och Sverige med avseende på second hand (reuse), och sen exporteras för mer detaljerad sortering. Det är restfraktionen från dessa detaljerade sorteringsprocesser som projektet fokuserar på.

Man vil i denne sammenhæng arbejde tæt sammen med eksisterende og førende aktører med sorteringskompetencer og anlæg. Fokus er derfor ikke på, hvordan man sikre bedre sortering, men hvordan vi bedre kan udnytte allerede udsorterede tekstiler. Som eksempel kræver mange aftagere af resttekstiler rene fraktioner (ren bomuld), men ofte er disse mikset med andre materialer (fx polyester, viskose etc.). Kravet om renhed er i dag en barriere for at loope de sorterede blandede tekstilrester tilbage ind i værdikæderne i tekstilbranchen.

Ny anvendelse kunne derfor ske ved at lade tekstilresterne indgå på et lavere kaskadetrin som isoleringsmateriale, akustiske paneler eller andre materialer i nyt byggeri. Produktudviklingen og designet vil dermed tage udgangspunkt i de eksisterende restfraktioner og se på anvendelsesmulighederne.

Gemensamt mål är att avsöka möjligheten för at større mængde resttextilier forlænger levetiden, ved at ingå i byggnadskomponenter såsom isolering, takplattor, tegel eller annan interiör/exteriör till byggnader, istället för att gå till förbränning. 

Projektperioden vil løbe fra primo 2018 til ultimo 2019. Projektet vil være delt ind i faser:

Fase 1-2 vil have fokus på identificere og analysere tekstilmængder og højere grad af afsætning.
Fase 3-4 vil udgøre test/produktudvikling med de identificerede tekstmængder, som ikke har et marked i dag. 
Fase 5 vil samle op på de findings der har været og udvikle en skaleringsplan for de nye udviklede pilot-upcycle produkter.

Hovedaktiviteter:
Fase1: Input analyse: På baggrund af eksisterende data fra projektpartnerne laves en kortlægning af tekstilmængder (typer, mængder/volumen, stand, geografisk placering) specifikt de fraktioner som i dag ikke har afsætning.

Fase2: Output analyse: ud fra kaskadeprincippet laves en kortlægning af eksisterende modtagerforhold for upcycling af resttekstiler, som indsamles (internationale og nationale cases/partnere).

Fase3: Innovation og produktudvikling for de mængder, som ikke kan afsættes via eksisterende kanaler: fra resttekstil til byggekomponenter.

Fase4: Test og udvikling af mock-ups, herunder undersøgelser ift. byggestandarder og godkendelse af byggematerialer (myndighedsgodkendelser med fokus på fx brandtests, toksitettest mm.)

Fase5: Evaluering

Der er flere innovationsaspekter i projektet:

Styrkelse af opkomne innovative spillere. Der findes i dag nogle få spillere i Danmark og Sverige, som er begyndt at anvende upcycle tekstiler til brug i byggeriet. Disse aktører vil i projektet indgå som mulige afsætningskanaler og cases, for at sikre en viderebygning og lokal skalering. Eksempler er Convert og Advance Non-Wowen (som fremstiller en række produkter af virksomheders egne tekstilaffaldsfraktioner), Borås Textilhogskola (omdannelsen af tekstiler til isolering og andre byggematerialer), Really ApS (som upcycler resttekstilerne til at kunne indgå i fx bordplader, reoler og interiør i biler).

Ny produktinnovation. Som det er i dag, så er der flere resttekstiler end ovennævnte cases kan tage imod og behandle. For at øge optaget af de store rest- og affaldsmængder, som er tilgængelige, så vil projektet se på yderligere produktinnovation og dermed øget mulighed for ressourcesmart anvendelse. Potentialet for at skabe cirkulære løsninger i hhv. byggeindustrien og tekstilindustrien er stort; herunder et uudnyttet potentiale i at kombinere ’end-of-life’ tekstiler med byggeriets behov for råmaterialer. Ved at omdanne resttekstilerne til byggekomponenter, kan bygninger indgå i en dobbeltfunktion; som bygning og materialebanke, hvor byggekomponenten efter endt levetid kan tages ned og omdannes til tekstiler igen (ligesom man i dag ser plastikflasker og fiskenet kan omdannes til tøj og sko).  En måde at skubbe på den udvikling er gennem projektet FUTURE.

Nye sorteringsparadigmer, som øger mulighederne for genanvendelse. Hver dag forbrændes der tekstiler, som kunne anvendes i nye cirkulære flows. Men både teknologien til at recycle affaldstekstilerne og infrastrukturen er endnu i sin spæde fase. Projektet har til formål at vise vejen for cirkulær anvendelse af de mange tons affaldstekstiler, som i dag sendes til forbrænding, og som ikke har fundet noget marked for direkte genanvendelse eller materialegenanvendelse på trods af manuel eller mekaniske sorteringsteknikker (såsom SOEX eller SipTex processen). Det er essentielt at påpege, at projekt fokuserer og behandler tekstiler som i dag ikke anvendes til andet end forbrænding, og som modtages på kommunale affaldsstationer og sorteringsanlæg. Tekstiler som kan genbruges – fx via ngo’er og nødhjælpsorganisationer – vil ikke indgå i dette projekt. Projektet vil derfor ikke være i konkurrence med private hjælpeorganisationer, som indsamler tekstiler med henblik på direkte genbrug. Der vil i stedet være fokus på anvendelsen af de resttekstiler, som i dag ikke kan afsættes fordi de er i for ringe stand eller udgør et miks af tekstiler og derfor ikke anses som en ressource, der kan indgå i systemet igen. Man vil i projektet arbejde tæt sammen med eksisterende og førende aktører med sorteringskompetencer og anlæg og bygger videre på viden, erfaring og infrastruktur som er igangsat. Dette projekt vil aktivt arbejde med den ’skjulte’ ressource, som i dag ender i småt brandbart (og ikke anvende tøj og tekstiler, som . Dette kræver nye sorteringsmanualer og infrastruktur på affaldspladserne. Som første pilotstudie vil dette gøres i AffaldPlus regi. Der er også mulighed for at inddrage industritekstiler i projektet (fx fra hospitaler, dampvaskerier etc.).

Ny viden. Sidst men ikke mindst vil der genereres ny viden på området, qua samarbejdet mellem universitet/forskerverdenen, virksomheder, affaldsselskaber og kommuner.  

Denne case skaber øget ressourceoptimering:

  • Ved at forlænge levetiden og genanvendelsen af allerede udvundne materialer (tekstiler), som i produktionen har været både vand- og energiintensive og kemibelastende for miljøet.
  • Analysere mulighederne for at nedbringe CO2 udledningen ved mindskning af jomfruelige materialer, som ville have været anvendt til konventionelle byggematerialer (fx glas, sten og plastik som er energitunge og miljøbelastende at udvinde og omdanne).
  • Se på mulighederne for at anvende bygninger som materialebanke

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller indenfor vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af den Europeiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.