Økonomiske beregninger

Ofte anvendes tilbagebetalingstid som afgørende parameter ved beregning af investeringspotentiale for energibesparelser i energianalyser. Denne metode tager dog ikke hensyn til aspekter som teknisk levetid og intern rente. Derfor er der brug for supplerende beregningsmetoder, og der er brug for viden om, hvordan de kan bruges.

I EFFECT4buildings udvikles et nyt beregningsværktøj, som medtager flere beregningsmetoder til at afgøre om et projekt er rentabelt. Konklusioner fra projektet har vist, at anvendes metoderne ’net present value’ (nutidsværdi) eller ’internal rate of return’ vil det komme investeringer med en længere levetid til gavn, og mange flere tiltag vil være rentable. Ved projekts afslutning udgives det samlede værktøj med tilhørende vejledning og træningsmateriale.

Du kan finde en forsimplet udgave af værktøjet online ved at følge dette link.

RAPPORTER OG INSPIRATION

Vurder økonomien ved investeringer i energieffektivisering
>> Anbefalinger fra Energistyrelsen