Totaløkonomi. Driftsomkostninger. Helhedstænkning. Investering. Brugerinddragelse. CO2-reduktion. Tørre, tankevækkende tal blev kombineret med bløde værdier og et indblik i kommunernes muligheder for at finansiere energirenoveringer. Deloittehuset i København lagde fredag d. 7. september 2012 lokaler til Plan Cs konference, hvor 33 deltagere kom for at høre indlæg fra regionsdirektør i COWI Peter Terman, partner i Deloitte Gitte Krasilnikoff og kontorchef i Økonomiministeriet Søren H. Thomsen.


Totalværditænkning giver værdi til både ejer og brugere
“Når vi tænker i renoveringens totalværdi, betyder det, at vi kortlægger projektets totale økonomi og de afledte værdier for ejerne og for andre – eksempelvis brugere som skoleelever, lærere eller beboere,” forklarede Peter Terman fra COWI. Og pointerede, at værdien for andre end ejerne kan være en kilde til medfinansiering.


Et andet fremtrædende budskab fra Peter Terman var, hvordan Plan Cs Totalværdimodel skaber det samlede overblik over kommunens energirenoveringspotentialer og dermed også, hvor kommunen kan sætte ind med hurtige løsninger, og hvor mere langsigtede løsninger skaber mest værdi. Det handler om, at skabe et overblik, som giver indsatsen en dokumenteret værdi – i forhold til andre muligheder.


Projekters rentabilitet hæver de grønne ambitioner
Gitte Krasilnikoff fra Deloitte viste, hvordan en helhedsorienteret tilgang til energirenovering kan hæve en kommunes grønne ambitionsniveau.


Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes kortlægning af den samlede bygningsporteføljes optimeringsbehov, analyser, tekniske gennemgange og deraf følgende dokumenterede ledelsesmæssige beslutningsgrundlag demonstrerede hun, at rentabiliteten i form af energibesparelser og CO2-reduktion var betragtelig.


Det har givet anledning til yderligere grønne ambitioner, men også kastet lys over, hvor kommunen får størst CO2-reduktion og dermed energibesparelser for investerede kroner.


Kommuner skal spare op, ikke låne, men…
Ingen regel uden undtagelser. “Der er områder, hvor det er politisk besluttet, at der er automatisk låneadgang. Energirenovering er et af de områder,” forklarede kontorchef Søren H. Thomsen.


Det er muligt ifølge Lånebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 6 for en kommune at låne til udgifter til:
  • Udskiftning af lyskilder og armaturer og af el-anlæg og el–apparater i øvrigt til mere el-økonomiske typer, samt automatisk regulering eller styring af elforbruget


  • Foranstaltninger, der følger af en energimærkning


  • Foranstaltninger, der følger af bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger.

Søren H. Thomsen pointerede, at det er vigtigt at afklare med sin revision, hvorvidt energirenoveringen ligger indenfor de tre områder.


Plan C skitserer mulighederne fra konferencen
De finansielle muligheder, der kom frem under konferencen vil indgå i et samlet dokument, der senere vil blive offentliggjort på Plan Cs hjemmeside til inspiration for kommunerne.


Af Lene Ulsted Carlsen