BYG 360º – ET LUKKET KREDSLØB AF MATERIALER

På Bornholm er der flere bygninger, som er klar til nedrivning. Bygningerne er typisk murstenshuse eller bindingsværkshuse af ældre dato, og mange af dem består af materialer, som både er bevaringsværdige og velegnede til genbrug.

I indsatsen BYG 360⁰ har Bornholms Regionskommune derfor undersøgt værdien af materialerne for at kunne fremme genbrug af byggematerialer og derigennem understøtte de kommunale visioner Bright Green Island og Bornholm uden affald 2032, som er en del af øens grønne omstilling. Byggebranchen på øen og affaldsselskabet BOFA har været aktive partnere i indsatsen.

 

Selektiv nedrivning giver mere genbrug

Bornholms Regionskommunes indsatser for at øge genbrug af byggematerialer tog udgangspunkt i en selektiv nedrivning af tre privatejede landejendomme, hvor materialerne blev taget nænsomt ned med sortering og genbrug for øje. I samarbejde med affaldsselskabet BOFA, bygherre og nedrivningsentreprenører blev materialerne kortlagt.

Partnerne beregnede dernæst et skøn på, hvor mange huse, der er eller bliver nedrivningsparate på Bornholm inden for de kommende ti år. Tallene fra kortlæg-ningen af de tre ejendomme blev skaleret, så partnerne fik et bud på potentialet for genbrugsmaterialer på øen samt de miljømæssige og økonomiske gevinster.

Potentialerne for genbrug af byggematerialer på Bornholm kan være store. Partnerne vurderer, at det bornholmske samfund kan spare omkring 10 millioner kroner, cirka 333 tons CO2 og mere end 1800 tons affald over de næste ti år. Her er der beregnet på genbrug af følgende fire materialefraktioner: granit, plankegulv, Hasle klinker og mursten. De præcise besparelser afhænger af de konkrete materialefraktioner.

 

Udfordringer for cirkulær økonomi i byggeriet

Indsatsen med genbrug af byggematerialer har tydeliggjort forskellige udfordringer ved cirkulær økonomi i byggebranchen. Da mange af byggematerialerne ikke er ensartede, er det svært at få volumen nok til at skabe bæredygtige, skalerbare forretningsmodeller. Samtidig er efterspørgslen efter genbrugsmaterialer lav, da det anses for dyrt og svært at bygge med disse.

For at binde aktørerne i byggeriets værdikæde sammen og dermed fremme den cirkulære omstilling, definerede partnerne en række principper for afsætning af materialer. Partnerne undersøgte også, hvordan der kan skabes langvarig balance mellem udbud og efterspørgsel af genbrugsmaterialer. En analyse af potentialerne for cirkulær økonomi i byggeriet på Bornholm viser, at der er et potentiale for at afsætte materialerne. Dette kræver dog, at materialerne bruges bredt i byggebranchen, for eksempel også i parcel- og rækkehuse.

Udbredelse af genbrugskultur på tværs af aktører

Samarbejdet mellem byggeaktørerne på Bornholm har givet flere direkte, synlige effekter i værdikæden for byggematerialer. For eksempel har partnerne udviklet værktøjer og procedurer til selektiv nedrivning. Ét af disse er et ressource-kortlægningsværktøj, som blandt andet registrerer mængder, miljødata, omkostninger og arkitektonisk værdi.

Bornholms Regionskommune har indført selektiv nedrivning som et fast element i den kommende nedrivningspulje, så kommende nedrivninger, der får støtte af puljen, bliver gennemført nænsomt med genbrug for øje.

Nedrivningsvirksomheden STM Entreprise ApS har indført registrering af fraktioner i deres arbejdsgang og har nu en vision om at reducere deres deponiaffald med 80 procent.

 

Der er også kommet en helt ny virksomhed til øen grundet indsatserne om selektiv nedrivning. Virksomheden Gamle Mursten, som holder til i Svendborg, startede i 2020 en afdeling på Bornholm og sælger nu genbrugsmursten på øen.

For at styrke det lokale samarbejde om cirkulær økonomi i byggeriet og opbygge en genbrugskultur på området, har kommunen etableret Grønt Byggeri Netværk Bornholm, som samler en række centrale aktører, der arbejder med bæredygtighed og cirkulær økonomi inden for byggeri og byggematerialer på øen. Der er 35 deltagere i netværket, som har afholdt fem netværksmøder. Bornholms Regionskommune arbejder videre med netværket i samarbejde med lignende, kommende projekter.

Bornholms Regionskommune, BOFA og relevante virksomheder vil desuden fremadrettet sørge for, at borgerne på øen også kan aflevere, bytte og købe genbrugsmaterialer.

Bornholm som test-Ø

Bornholms geografiske afgrænsning og infrastruktur har vist sig egnet til afprøvning af udvikling af forsøgsprojekter inden for grønenergi og -omstilling. Med dette projekt ønsker partnerne at afprøve nye muligheder for at skabe grøn vækst via cirkulære værdikæder for byggematerialer. Det bliver implementeret gennem selektiv nedrivning afprøvet 1:1 i et offentlig-privat samarbejde.

”Vi har brug for alle aktører i byggebranchen for at skabe mere cirkulær økonomi. Der er brug for affaldsselskab, entreprenører, bygherrer, rådgivere, materialeproducenter og kommunen. Vi skal hele vejen rundt i værdikæden, så vi kan sikre et cirkulært kredsløb for byggematerialerne.

Rocío Paniagua Jensen, projektlederCenter for Regional Udvikling, Bornholms Regionskommune

TO RAPPORTER OM MULIGHEDERNE FOR ET LUKKET KREDSLØB

Center for Regional- og Turismeforskning har udarbejdet to rapporter, der skal være med til at fremme mulighederne for øget genbrug af byggematerialer på Bornholm.

Den første rapport har til formål at skabe et talbaseret, kvantitativt overblik over bygningsbestanden, byggeriet og bygge- og anlægsbranchen på Bornholm.
Hent den her.

Den anden rapport indeholder en kvalitativ vurdering af potentialerne og barriererne for øget genbrug af byggematerialer på Bornholm.
Hent den her.

 

VIL DU VIDE MERE?

Anne-Sofie Hattesen
aqs@gate21.dk
Gate 21