Bygningers fremtidige opvarmninbgsbehov
I dag står opvarmning af bygninger for cirka 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Et energiforbrug der er præget af spidsbelastninger om vinteren. Det skal fremtidens varmeforsyning tage højde for. Ved at energirenovere vores bygninger kan vi nedsætte vores energiforbrug til varme og varmt brugsvand med 60-70 procent. Det har Statens Byggeforskningsinstitut vurderet i 2010. Energirenoveringer vil give besparelser på rumopvarmning, hvilket giver en jævnere drift på varmeforsyningen.


Investering i fremtidige energiforsyningsteknologier kræver, at vi kender fremtidens varmeforbrug og dimensionerer anlæggene til vinterens spidsbelastninger. Derfor giver det god samfundsmæssig mening først og sideløbende at energirenovere for at sænke varmeforbruget – mens vi vurderer, analyserer og investerer i fremtidens varmeforsyning. Hvis vi investerer i varmeforsyningsanlæg til vores nuværende varmeforbrug – og først sidenhen energirenoverer, risikerer vi, at de nye anlæg står med overkapacitet. Og det er skønne spildte investeringskroner.


Plan C partnere skaber visioner for fremtidens varmeforsyning
Partnere i Plan C har den seneste tid arbejdet på en vision for, hvordan en bæredygtig varmeforsyning kan se ud i fremtiden. Her sætter vi gennem scenarieanalyser netop tal på, hvad en reduktion af varmeforbruget gennem energirenoveringer betyder for investeringer i den fossilfri varmeforsyning.


Visionen bygger på en række antagelser, der blandt andet læner sig op ad Varmeplan Hovedstaden og EU-rapporter, herunder antagelsen om, at fjernvarmen omlægges til lavtemperaturfjernvarme.


Plan C tester en del af visionen i en SFO
Da det er ikke realistisk at energirenovere alle bygninger til et optimalt niveau indenfor en tidshorisont på 25-40 år , vil det være sandsynligt, at en lang række boliger skal forsynes med lavtemperaturfjernvarme for at opnå en fossilfri varmeforsyning. Derfor tester Plan C-partnere i øjeblikket lavtemperaturfjernvarme i en ikke-renoveret SFO i Brøndby Kommune. Vi kigger på, hvordan varmebehovet kan sikres trods lavere fremløbstemperatur, samt hvordan bygningens energiforbrug kan styres optimalt ved installation af CTS-anlæg.


Skab rum og økonomi til energirenoveringer
Det giver samfundsmæssig mening, at se samlet på de investeringer, der skal finde sted i henholdsvis energirenoveringer og varmeforsyningen. Derfor er vi som samfund nødt til at skabe rammerne for, at den nødvendige energirenovering kan finde sted.


Med visionen for den fremtidige varmeforsyning giver vi i Plan C et bud på, hvad vi samfundsmæssigt sparer ved at energirenovere og sænke varmeforbruget i bygninger, før vi investerer massivt i nye bæredygtige energiforsyningsanlæg.